Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și / sau a prenumelui titularului / a prenumelui părinților

 

Foarte important!

Aveți obligația de a solicita preschimbarea actului de identitate în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului / certificatelor de stare civilă completate cu noul nume de familie și/sau prenume!

În cazul în care nu deţineţi unul sau mai multe dintre actele necesare eliberării cărţii de identitate, iar actul dumneavoastră de identitate este expirat/pierdut este necesar să solicitaţi mai întâi o carte de identitate provizorie

În cazul în care vă aflaţi temporar în străinătate puteţi obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri autentificate la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv (art. IX din Legea nr. 1/2017 a eliminat taxa consulară pentru procură specială "redactarea şi autentificarea unui înscris"). Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Procura specială autentificată la misiuniea diplomatică ori oficiul consular al României din statul respectiv se va prezenta în original de către persoana împuternicită.
Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.
În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost întocmită, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi / sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul solicitării actului de identitate (expirare, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.).

documente necesare

 

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

se va imprima FAŢĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul

dispoziția prin care s-a aprobat schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și / sau a prenumelui, în original şi copie

certificatul de naştere al solicitantului, completat cu noul nume de familie și / sau prenume, în original şi copie; nu se acceptă copie legalizată

certificatul de căsătorie, în original și copie, completat cu noul nume de familie și / sau prenume, în original şi copie; nu se acceptă copie legalizată

certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie; nu se acceptă copie legalizată; se vor prezenta certificatele de naștere completate la rubricile privind părinții cu noul nume de familie și / sau prenume, după caz, conform dispoziției de schimbare a numelui

hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate

Notă:

În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi completarea hotărârii de divorţ.

În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate este necesar ca hotărârea să fie mai întât înscrisă în registrul de căsătorie. Pentru detalii privind procedura înscrierii în registrul de căsătorie a divorţului pronunţat în străinătate vă rugăm să accesaţi acest link.

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve; nu se acceptă copie legalizată

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie - pentru detalii accesaţi acest link

dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - chitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată, în cazul plății online

formulare necesare

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

se va imprima FAŢĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa12)

se completează de către găzduitor în cazul în care nu se poate prezenta în faţa lucrătorului de evidenţă

se dă în faţa poliţistului

Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa13)

se completează de către peroana împuternicită de găzduitor în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta în faţa lucrătorului de evidenţă

Declaraţie de locuit într-un imobil de locuit cu destinaţie de locuinţă (anexa14)

se completează de către solicitant în cazul în care nu poate prezenta un document privind titlul locativ

termenul de eliberare a actelor de identitate

informații privind taxele percepute și modalitățile de plată

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării actului de identitate, deţineţi documentele necesare şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii actului de identitate.

programare  online 

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: [email protected]

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.