Extrasele multilingve

eliberate în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976

Cererile pentru eliberarea extraselor multilingve de stare civilă

se depun numai cu programare online

Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a fost semnată la Viena la 8 septembrie 1976 de către nouă state membre ale CISC. Ulterior, la Convenţie au aderat şi alte state, în scopul instituirii unui cadru comun de reglementare privind eliberarea unor extrase de pe actele de stare civilă destinate utilizării în străinătate. În prezent, 24 de state sunt parte la Convenţie, dintre care 17 au calitatea de state membre ale Uniunii Europene.

Extrasele multilingve eliberate în conformitate cu prevederile Convenţiei sunt acceptate fără traducere, legalizare, sau o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie şi produc efecte juridice pe teritoriul următoarelor state:

Austria

Belgia

Bosnia şi Herţegovina

Bulgaria

Croaţia

Elveţia

Estonia

Franţa

Germania

Grecia

Italia

Luxemburg

Lituania

Macedonia

Muntenegru

Republica Moldova

Olanda

Polonia

Portugalia

România

Spania

Slovenia

Serbia

Turcia

Eliberarea de către autorităţile române a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv poate fi adresată S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale:
a) care are în păstrare actul de stare civilă;

sau
b) de la locul de domiciliu / reşedinţă al solicitantului.

 

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.


Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.


Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.


Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

 

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.


Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.

 

Dacă vă aflaţi în străinătate:
Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public).
 

Procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.
 
Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate, care trebuie să fie în termen de valabilitate.
 
Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

 

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, iar această menţiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia paşaportului, precum şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume. Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui aprobat în străinătate se parcurge, în prealabil această procedură.

Formulare necesare

Descarcă cererea pentru extras multilingv de nastere

Descarcă cererea pentru extras multilingv de nastere al minorului

Descarcă cererea pentru extras multilingv de căsătorie

Descarcă cererea pentru extras multilingv de deces

Taxă: 100 lei

conform Anexei nr. 5 la HCLMT nr. 655/12.12.2018

se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Înainte de a vă programa online

1. vă puteţi programa online numai pentru următoarele situaţii:
- actul de stare civilă a fost înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
- actul de stare civilă a fost înregistrat străinătate, dar a fost transcris în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
- actul de stare civilă a fost înregistrat în altă localitate din România şi
deţineţi un act de identitate valabil, cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara
- actul de stare civilă a fost înregistrat în străinătate, dar a fost transcris în altă localitate din România şi
deţineţi un act de identitate valabil cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara

2. vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil.

3. tipăriţi și completaţi formularul necesar în funcţie de situaţia dumneavoastră; formularele pot fi tipărite aici

 

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării certificatului de stare civilă şi deţineţi documentele necesare.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

 

programare  online

Contact

Camera 14

Telefon: 0256200374

Programul de lucru cu publicul

luni, miercuri, joi, vineri 830 - 1300

marţi 830 - 1300; 1400 - 1830