Înregistrarea decesului

 

Cum se procedează pentru înregistrarea decesului la starea civilă

în contextul creşterii numărului de noi cazuri covid-19?

1. trimiteţi documentele

pe e-mail

În conformitate cu prevederile art. 58 din O.U.G. nr. 70/14.04.2020, documentele necesare (enumerate mai jos) pot fi transmise în format electronic .pdf la adresa de e-mail deces@primariatm.ro de către medicii care constată decesul, respectiv persoanele desemnate din cadrul unităților medicale aflate pe raza municipiului Timișoara. În e-mail trebuie să specificaţi cimitirul la care se va face înhumarea.

vă rugăm să nu transmiteţi documentele în format jpeg. / jpg. întrucât volumul de date este foarte mare şi există riscul ca e-mailul dvs. să nu ajungă la noi; documentele în format jpeg. / jpg. pot fi convertite în format .pdf cu ajutorul aplicaţiilor disponibile în mediul online.

2. veţi primi un e-mail cu adeverinţa de înhumare şi certificatul de deces 

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Pentru obţinerea indemnizaţiei acordate prin Casa Judeţeană de Pensii Timiş, ofiţerul de stare civilă va transmite pe adresa de e-mail a acestei instituţii certificatul de deces în cauză, sau un extras pt. uz oficial de pe actul de deces, la solicitarea acesteia.

Adeverinţa de înhumare va fi transmisă prin e-mail către Biroul Garaje Cimitire Coşerit şi Spaţii Utilitare, în vederea depunerii acesteia la administraţia cimitirului unde urmează a fi înhumat decedatul, în cazul înhumării pe raza municipiului Timişoara, iar adeverinţa, în original va fi predată biroului mai sus menţionat, pentru arhivare la administraţia cimitirului.

În cazul în care înhumarea va avea loc în altă localitate, adeverinţa de înhumare, în original va fi înmânată conform celor menţionate la pct. 3

3. obţineţi certificatul de deces,

în original

Pentru obţinerea certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare, în original membrul familiei sau persoana îndreptăţită care a solicitat înregistrarea decesului se va prezenta cu actul de identitate, valabil, în original şi următoarele documente:

- certificatul medical constatator al decesului, în original

- actul de identitate al defunctului, în original

- declaraţia privind lipsa unui document necesar înregistrării decesului, după caz (formularul poate fi tipărit mai jos)

Depunerea documentelor şi ridicarea certificatului de deces, în original se face pe bază de programare telefonică la numărul de telefon / whatsapp 0757079410

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la nr. de tel / whatsapp 0757079410

 

Unde se înregistrează decesul?

Actul de deces se întocmeşte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

 

În conformitate cu prevederile art. 59 din O.U.G. nr. 70/14.04.2020, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei, iar în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.


Termenul se socoteşte de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.


Dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii.

 Acte necesare

Odată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

  • certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului;

  • actul de identitate al celui decedat (în original şi copie);

  • livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;

  • certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);

  • actul de identitate al declarantului (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie).

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere, declarantul va depune următoarele acte:

- certificatul medical constatator al decesului;
- dovada eliberată de poliţie sau parchet (procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
- certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
- actul de identitate al celui decedat (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie);
- cartea de identitate a declarantului (în original şi copie);

 

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

 

Termen de soluţionare: 20-30 minute (de la depunerea documentelor la ghişeu)

 

Taxe: nu se percep

 

Formulare necesare

Declaraţie privind lipsa unui document / unor documente necesare pentru înregistrarea decesului

(se completează de către declarant în cazul lipsei unui document / unor documente necesare pentru înregistrarea decesului)

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate?

Ofiţerul de stare civilă reţine:

- certificatul medical constatator al decesului;
- actul de identitate al persoanei decedate;
- dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).
 

Ofiţerul de stare civilă restituie declarantului:

- actul de identitate al declarantului;
- certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT.


Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:

- certificatul de deces;
- adeverinţa de înhumare.

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte

Înregistrarea decesului, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună) de la:

  • locul de naştere al celui declarat mort

  • domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate

  • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

    [art. 39 Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă]

Dispozitivul hotărârii de declarare a morţii, cu menţiunea că hotărârea a rămas definitivă, va fi comunicat serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort, pentru a înregistra moartea.

[art. 947 alin. 3 din Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă]

 

Acte necesare

- hotărârea judecătorească, definitivă (în original);
- certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
- actul de identitate al celui decedat (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie);
- cartea de identitate a declarantului (în original şi copie).

 

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

FOARTE IMPORTANT!

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 147 alin. (1) şi art. 160 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare certificatele de deces se eliberează, la cerere membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele  de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

 Încheierea unui contract de prestări servicii între solicitant (familie / aparţinător al defunctului) şi o societate de servicii funerare, reprezintă manifestarea de voinţă a părţilor semnatare, respectiv “reprezentantul familiei decedatului” şi firma autorizată, prin care părţile convin asupra serviciilor funerare ce se doresc a fi prestate, fără a implica autorităţile abilitate în eliberarea certificatelor de stare civilă.  

În aceste condiţii, firma de servicii funerare nu devine, prin simpla încheiere a contractului de referinţă, persoană îndreptăţită să îi fie eliberat certificatul de deces. Astfel, reprezentantul familiei decedatului angajează firma de pompe funebre în scopul prestării unor servicii în acest domeniu, aspect care nu echivalează cu acordarea unei împuterniciri speciale, astfel cum dispun expres normele juridice în materia stării civile.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2009 şi 2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant, iar împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numeşte procură. În aceste condiţii, reprezentantul firmei de servicii funerare poate solicita eliberarea certificatului de deces odată cu declararea şi înregistrarea decesului, dacă este împuternicit prin procură specială.

Potrivit art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decesul poate fi declarat de către orice persoană care are cunoştinţă despre deces, dar certificatul se eliberează numai în condiţiile legii.

Când decesul a survenit în străinătate,

iar înmormântarea va avea loc în municipiul Timişoara

Înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea.

 

Acte necesare:
- cererea scrisă a persoanei interesate;
- certificatul / extrasul de deces emis în străinătate;
- traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
- certificate de stare civilă (naştere / căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Pentru înregistrarea decesului cetăţeanului român decedat în străinătate se parcurge această procedură

Contact

Camera 10

Telefon 0256200560

Programul de lucru cu publicul

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro