Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă

Documentele necesare pentru înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă se depun numai cu programare online

Condiţiile de depunere a cererii de divorţ pe cale administrativă

 • cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor

 • fiecare dintre soţi este de acord cu desfacerea căsătoriei

 • nu există copii minori născuţi din căsătoria respectivă sau adoptaţi de soţi în timpul căsătoriei

 • niciunul dintre soţi nu este pus sub interdecţie

 • niciunul dintre soţi nu a solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei

Procedura durează 30 de zile, iar prezenţa soţilor este obligatorie, atât la depunerea cererii, cât şi la împlinirea termenului procedural, în caz contrar dosarul clasându-se, iar taxa achitată nu se restituie.

Actele necesare depunerii cererii de divorţ pe cale administrativă

 1. certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie

 2. documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie

Documentele prevăzute la a) şi b) trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată în cererea de divorţ nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi, înscris/ă în actele de identitate.

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate, conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se va face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Pentru a vizualiza lista de interpreţi ai limbajului mimico gestual / interpreţi ai limbajului specific persoanei cu surdocecitate acceasţi acest link.

Dovada identităţii

           Se face de către soţi, cu unul dintre următoarele documente:

 1. pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ

 2. pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător

 3. pentru apatrizi - paşaport emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz

 4. pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă, atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

 5. pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată

 6. pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate

Formulare necesare

Cerere de divorţ se tipăreşte faţă-verso şi se completează de către ambii soţi

Declaraţie privind ultima locuinţă comună

se completează de către ambii soţi în situaţia în care au domicilii diferite

Declaraţie privind naţionalitatea soţilor se completează de către ambii soţi

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 530 lei

se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Înainte de a vă programa online

1. vă asiguraţi că îndepliniţi condiţiile legale pentru depunerea cererii de divorţ

2. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare înregistrării cererii de divorţ

3. tipăriţi și completaţi declaraţiile necesare în funcţie de situaţia dumneavoastră; formularele pot fi tipărite aici

4. vă veţi prezenta împreună (ambii soţi) la data şi ora programată, în caz contrar programarea nu este valabilă

Documentele se depun la Casa Căsătoriilor, iar accesul se face pe poarta dinspre Parcul Civic

 

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt condiţiile legale şi documentele necesare înregistrării cererii de divorţ şi deţineţi documentele necesare.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

 

programare online

Contact

Telefon: 0256200372

Camera 11

Programul de lucru cu publicul

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

 

Notă:

În conformitate cu prevederile art. I^3 - art. 2 alin. (2) din O.U.G. 119/2006, privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 28.12.2006, pentru certificatul de divorţ emis de ofiţerul de stare civilă, competenţa de a emite, potrivit art. 39, certificatul prevăzut în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti aparţine instanţei care ar fi fost competentă să judece cererea de divorţ în primă instanţă, în lipsa acordului părţilor.

 

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro