Furnizarea datelor cu caracter personal din
Registrul Național de Evidență a Persoanelor

 

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, referitoare la:

- date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
- date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situația în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluționare, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale carei date sunt solicitate, alături de documente care fac dovada temeiului legal justificat - un certificat de grefă, în original sau o fotocopie semnată și ștampilată pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte numărul dosarului, instanța și părțile implicate în proces sau după caz, încheierea de ședință în original sau o fotocopie semnată și ștampilată pentru conformitate cu originalul prin care părțile sunt obligate la identificarea domiciliului pârâtului / a altor părți din dosar, cu mențiunea conform cu originalul, semnată și ștampilată de avocat. Totodată, pe lângă taxele aferente, se va prezenta și împuternicirea avocațială în original sau o fotocopie cu mențiunea conform cu originalul.
Datele solicitate vor fi transmise instanței de judecată, pe rolul căreia se află dosarul în cauză.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificarile și completările ulterioare, precum și de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.
 

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanei vizate. Consimțământul persoanei vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Potrivit art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliție, Ministerului Apărarii, Serviciului Român de Informații, parchetelor, instituțiilor din domeniul justiției, instituțiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor, etc.

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, competența soluționării acestui tip de cereri revine: 

- serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât si de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

- Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art. 14 alin. (1) lit. e din O.G. nr. 84/2001 și pentru cererile depuse de cetățenii români care și-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanții lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceștia figurează înscriși în evidențe, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.

Taxa pentru furnizarea datelor: 1 leu / persoană

pentru modalități de plată vă rugăm să accesați acest link

 

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidență, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu completările și modificările ulterioare se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale, de către:

- instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției;

- instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege;

- Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalele județene, municipale, orășenești și comunale;

- Ministerul Finantelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

- Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;

- instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor;

- poliția locală;

- alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Contact

Secretariat (etaj 1)

Telefon: 0256499476

 

Programul de lucru cu publicul

luni, marți, miercuri, joi, 830 - 1300; 1400 - 1630

vineri 830 - 1300

 

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.