Înscrierea menţiunii de căsătorie încheiată în străinătate şi

încetarea căsătoriei prin decesul soţului / soţiei decedat(ă) în străinătate

   

Căsătoriile încheiate în străinătate şi încetate prin decesul soţului / soţiei se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere.

 

Menţiunea se înscrie cu aprobarea M.A.I. - D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile.

 

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare actul de naştere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

 

Acte necesare:

 

1. Certificatul / extrasul de CĂSĂTORIE cu apostilă / supralegalizare, după caz, în original şi copie;

2. Certificatul / extrasul de DECES cu apostilă / supralegalizare, după caz, în original şi copie;

Notă:

 

Hotărârile judecătoreşti, certificatele / extrasele de stare civilă, documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 

EXTRASELE MULTILINGVE DE CĂSĂTORIE (FORMULA „B”),

RESPECTIV DE DECES (FORMULA „C”),

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 

3. Traducerea legalizată în original a documentelor de la pct. 1 şi 2;

4. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii, autentificată, privind numele purtat în urma căsătoriei, în cazul în care din certificatul de căsătorie nu rezultă numele purtat în urma încheierii căsătoriei;

5. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi deces, pe marginea actului de naştere şi eliberarea unui certificat de naştere cu menţiuni;

6. Copii simple:

- carte de identitate sau paşaport CRDS / străin a titularului actului de naştere;

- carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;

- certificat de naştere.

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public)
sau
PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.
 

Taxe: nu se percep

 

Descarcă cererea pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi deces intervenite în străinătate

 

Contact

Camera 13

Telefon: 0256200374

Programul de lucru cu publicul

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300