Înscrierea menţiunii de schimbare

a numelui de familie şi/sau a prenumelui intervenite în străinătate

   

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare actul de naştere / căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată, sau cu procură avocaţială.

 

Menţiunea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate se înscrie cu aprobarea M.A.I. - D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile.

 

Acte necesare:

 

     1. Actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui în original, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE (după  caz) +  2 copii;

Documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 

      2. Traducerea legalizată a actului de schimbare a numelui, în original + 2 copii;

      3. Fotocopii de pe următoarele acte:  

          - paşaport străin

          - paşaport pt. cetăţean român cu menţionarea domiciliului în străinătate

          - carte de identitate  

          - certificat de naştere

          - certificat de căsătorie

4. Procură specială (după caz) privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui şi ridicarea noilor certificate de naştere / căsătorie, după caz.

Atenţie!

Procura avocaţială este valabilă doar pentru înscrierea menţiunii. Certificatele de stare civilă se pot elibera numai în baza procurii speciale, autentificate.  

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public)
sau
PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.
Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.
 

Taxe: nu se percep

 

Descarcă cererea pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui intervenite în străinătate

 

După obţinerea aprobării de înscriere a menţiunii de schimbare a numelui persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita eliberarea certificatelor de stare civilă completate cu noul nume de familie şi/sau prenume, iar în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului / certificatelor de stare civilă persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita preschimbarea actului de identitate!

 

Contact

Telefon: 0256200374

Camera 13

Programul de lucru cu publicul

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300