INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Prin Dispoziția nr. 1464 din data de 16.11.2018, a Primarului Municipiului Timișoara, la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara este desemnat responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016, dl. consilier Duțescu Paul.
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: Duțescu Paul, mun. Timișoara, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 15, jud. Timiș; cod poștal 300028, Tel. 0256225184, Fax. 0256499476; e-mail: evpers@primariatm.ro


Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta, impune, potrivit art. 13, furnizarea următoarelor categorii de informații:


Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, mun. București, str. Obcina Mare, nr. 2, sector 6; tel. 0214135442; 02174670/47/8/9, fax. 0214135049; e-mail depabd@mai.gov.ro


Identitatea și datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal
Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara; mun. Timișoara, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 15, jud. Timiș; cod poștal 300028; Tel. 0256225184, Fax. 0256499476; e-mail: evpers@primariatm.ro


Scopurile și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislația națională (OG nr. 84/2005, OUG nr. 97/2005, HG nr. 1375/2006, Legea nr. 119/1996, HG nr. 64/2011, OG nr. 41/2003, H.G. nr. 727/2013, H.G. nr. 495/1997) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE) în vigoare, Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:
- îndeplinirea atribuțiilor legale privind producerea și eliberarea actelor de identitate
- îndeplinirea atribuțiilor legale privind înregistrarea actelor de stare civilă
- îndeplinirea atribuțiilor legale privind valorificarea datelor
- relații publice / petiționare


Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara) conform articolului 6 alin. 1 litera c) și f) din GDPR.


Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.


Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul birourilor / compartimentelor din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara sunt următoarele:

- pentru producerea și eliberarea actelor de identitate: codul numeric personal, numele de familie, prenumele, prenume tată, prenume mamă, sexul, locul și data nașterii, domiciliul actual, domiciliul anterior (la schimbări de domiciliu), seria și numărul actului de identitate, nume anterior, stare civilă, situație militară, studii și ocupația actuală, copii minori (nume și prenume, data nașterii, locul nașterii), imaginea facială.
- pentru înregistrarea actelor de stare civilă: codul numeric personal, numele de familie, prenumele, prenume tată, prenume mamă, sexul, locul și data nașterii, domiciliul actual, seria și numărul actului de identitate, nume anterior, stare civilă, naționalitatea și cetățenia, date statistice - ocupație, studii, numărul căsătoriilor / divorțurilor.
- pentru valorificarea datelor: Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege (legislația națională mai sus citată), cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligați să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii.

- pentru relații publice / petiționare: date de identificare - numele de familie, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, semnătură, detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de e-mail, adresă de domiciliu / reședință).
 

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților birourilor / compartimentelor din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara de relații publice, petiționare, îndeplinirea atribuțiilor legale și de valorificare, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de:

Dreptul de acces - click aici

Dreptul de  rectificare - click aici

Dreptul de  ștergere - click aici

Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal - click aici

Dreptul la opoziție a prelucrării datelor cu caracter personal - click aici

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată

Dreptul de informare cu privire la incidentele de securitate

Dreptul de a retrage consimțământul

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL cu sediul în București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336; Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602; e-mail anspdcp@dataprotection.ro, site www.dataprotection.ro/

 

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.