Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Preschimbarea actului de identitate al minorului cu vârsta de până la 18 ani

(la data depunerii cererii solicitantul nu a împlinit vârsta de 18 ani)

 

Acte necesare

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

   se va imprima FAŢĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

  cererea va fi semnată atât de minor, cât şi de părintele la care minorul are domiciliul / reprezentant legal

 • certificatul de naştere cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie; nu se acceptă copie legalizată; în cazul în care naşterea a fost înregistrată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de naştere emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;

 • actul  de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului  său legal

 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz,

 • hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

în cazul divorţului pronunţat în străinătate prin care se dispune cu privire la încredinţarea minorului, hotărârea judecătorească trebuie să fie în prealabil recunoscută de către tribunalul competent din România; în acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă

 • dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - chitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată, în cazul plății online

N o t ă

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte în mod statornic.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate a minorului nu poate fi completată cu o altă adresă de domiciliu, decât adresa de domiciliu a părinţilor, sau a părintelui la care are domiciliul minorul, în condiţiile legii.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia consimţământ poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor, iar în situaţia în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cererea nu poate fi depusă înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.

Atenţie!

La depunerea actelor minorul va fi însoţit obligatoriu de unul dintre părinţi sau, după caz, de către reprezentantul legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost incredinţat în plasament.

OUG nr. 97/2005, Art. 15:
(1) În termen de 15 zile de la împlinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menţionate la art. 14 alin. (3) şi (4).
(2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procură specială.

termenul de eliberare a actelor de identitate

informaţii privind taxele percepute şi modalităţile de plată

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării actului de identitate, deţineţi documentele necesare şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii actului de identitate.

programare online

 

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro