Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine

Toate cererile se depun numai cu programare online

Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine privind cetăţenii români cu domiciliul / ultimul domiciliu în Timişoara

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Neprezentarea certificatelor / extraselor de stare civilă în termenul prevăzut mai sus, în vederea transcrierii în registrele de stare civilă române constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 119/1996).

Cererea de transcriere se depune la primăria localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul,  personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Transcrierea certificatelor de naștere

Unde se poate depune cererea?

Pentru transcrierea certificatului de naștere al copilului minor, în cazul în care părinții au domicilii diferite în țară, cererea de transcriere se depune la oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.

 

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.

 

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naștere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinți în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinți.

 

Cetățenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, depun cererea de transcriere la primăria în raza căreia au avut ultimul domiciliu în țară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, depun cererea de transcriere la Primăria Sectorului 1 București.

Acte necesare

- certificatul / extrasul de naştere, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autoritățile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

- traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

 

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autoritățile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

 

- certificat de căsătorie a părinţilor, în original şi fotocopie;
- certificate de naştere ale părinţilor, în original şi fotocopie, în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
- declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul minorului, în situaţia în care părinţii au domiciliul diferit;
- carte de identitate (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie; pentru părintele de cetăţenie străină se anexează fotocopie de pe paşaport / carte de identitate, pt. cetăţenii statelor membre ale UE;
- dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate  românesc valabil.

Depunerea cererii

prin împuternicit

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a părintelui de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de naştere în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

- în România de un notar public;

- în străinătate:

- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);  

- la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în funcție de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

 

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Foarte important!

Certificatele de naștere/extrasele de naștere/extrasele multilingve ale actelor de naștere emise de autoritățile străine, prin care s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legea română, se transcriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispozițiilor art. 414 alin. (1) și art. 449 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 414 alin. (1) din Codul Civil Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei.

Potrivit art. 414 alin. (1) din Codul Civil Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi.

Dacă părinții nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.

În acest caz numele copilului se stabilește prin acordul părinților și se declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Formulare necesare

Cerere şi declaraţie pt. transcriere certificat de naştere (se tipăreşte faţă - verso)

Declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părintelui / părinţilor

(se completează de către părinte / părinţi)

Declaraţie privind domiciliul copilului (se completează în cazul în care părinţii au domicilii diferite)

 

Termen de soluţionare: 30 de zile

 

Taxe: nu se percep

Contact

Telefon: 0256225183

Camera 11

Programul de lucru cu publicul

conform programărilor online

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300

 

Transcrierea certificatelor de căsătorie

 

Unde se poate depune cererea?

Cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Acte necesare

- certificatul / extrasul de căsătorie, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autoritățile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

- traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autoritățile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.


- certificate de naştere soţ / soţie, în original şi fotocopie;
- dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare, în cazul în care soţii au mai fost căsătoriţi (sentinţă de divorţ definitivă, certificate de căsătorie cu menţiune de divorţ, certificat de naştere cu menţiune de căsătorie şi divorţ / încetarea căsătoriei prin deces, certificat de deces, în original şi fotocopie);
- declaraţia notarială din partea ambilor soţi din care să rezulte numele de familie purtat după căsătorie, în cazul în care acesta nu a fost specificat în certificatul de căsătorie străin;
- carte de identitate (pentru cetăţeni români cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
- dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate românesc sau actul de identitate nu mai este valabil.

Depunerea cererii

prin împuternicit

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a soțului/soției de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de căsătorie în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

- în România de un notar public;

- în străinătate:

- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);  

- la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în funcție de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

 

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

 

Termen de soluţionare: 30 de zile

 

Taxe: nu se percep

Contact

Telefon: 0256225183

Camera 11

Programul de lucru cu publicul

conform programărilor online

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300

 

Transcrierea certificatelor de deces

 

Unde se poate depune cererea?

Cererea se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Acte necesare

- certificatul / extrasul de deces, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autoritățile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

- traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

 

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autoritățile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

 

- certificatele de stare civilă ale persoanei decedate: naștere, căsătorie, în original şi fotocopie; certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve;

- hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate;
- cartea de identitate a persoanei decedate (cetăţean român cu domiciliul în ţară) sau paşaportul (pentru cetăţean român cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
- dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români, care nu posedă un act de identitate românesc valabil.

- cartea de identitate a petentului – în original şi fotocopie

Depunerea cererii

prin împuternicit

Transcrierea se poate solicita și prin împuternicit cu procură specială, însoțită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original și fotocopie, precum și o declarație autentificată a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din țară sau din străinătate și că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

- în România de un notar public;

- în străinătate:

- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);  

- la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în funcție de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

 

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

 

Termen de soluţionare: 30 de zile

 

Taxe: nu se percep

Contact

Telefon: 0256200374

Camera 13

Programul de lucru cu publicul

conform programărilor online

marţi  1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300

Transcrierea certificatelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România

Unde se poate depune cererea?

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România, pot depune cererile de  transcriere a certificatelor şi a extraselor de stare civilă la primăria / s.p.c.l.e.p. a oricărui municipiu reşedinţă de judeţ, respectiv a oricărui sector din municipiul Bucureşti (art. 41 alin. (5^1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 14 din 18.01.2018 Legea nr. 14 din 18.01.2018).

Acte necesare

- certificatul / extrasul de stare civilă, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autoritățile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare

- traducerea în limba română, autentificată de un notar public sau de oficiul consular român, în original;

 

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autoritățile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

- certificatul de dobândire / redobândire a cetăţeniei române, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, sau de Ambasada / Consulatul României, în original si fotocopie;
- documentul de identitate valabil, în original şi fotocopie (carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii statelor membre U.E., paşaport pt. cetăţenii statelor nemembre U.E.);
- documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate în
certificatul original
(de exemplu: lipsa datei naşterii soţilor, a rubricilor privind părinţii acestora, nemenţionarea numelui soţilor după căsătorie, etc.).

Documente justificative pot fi:
- certificatul de naştere al soţului / soţiei, în cazul transcrierii certificatului / extrasului de căsătorie;
- declaraţia soţului / soţiei cetăţean roman, dată la notar sau oficiul consular, din care să rezulte numele de familie după căsătorie;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă pentru cei care au mai fost căsătoriţi;
- copia cărţii de identitate, pasaportul.

Notă

Declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

- în România de un notar public;

- în străinătate:

- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);  

- la notar, caz în care va fi supralegalizată / va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961.

 

Declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

 

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Foarte important!

Cererile de transcriere se depun personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora (art. 41 alin. (5^4) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 14 din 18.01.2018 Legea nr. 14 din 18.01.2018).

Formulare necesare

se tipăresc față - verso

Cerere şi declaraţie transcriere certificat de naştere în cazul redobândirii cetăţeniei române

Cerere şi declaraţie transcriere certificat de căsătorie în cazul redobândirii cetăţeniei române

Termen de soluţionare: 60 de zile

 

Taxe: nu se percep

Pentru programarea online în vederea depunerii cererilor de transcriere privind persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România, în platforma de programări online se va selecta Camera 11 - redobândire cetățenie

ATENȚIE! Programarea online se va face numai după depunerea jurământului și obținerea certificatului de cetățenie!

Programările efectuate înainte de redobândirea sau acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 nu vor fi luate în considerare.

Programarea este gratuită şi netransmisibilă.

Regulament privind activitatea de transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă pentru persoanele care au redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România

Contact

Telefon: 0256225183

Camera 11

Programul de lucru cu publicul

conform programărilor online

luni 830 - 1300

Înainte de a vă programa online

1. vă asigurați că îndepliniți condițiile legale privind cetățenia română și domiciliul, precizate mai sus

2. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare pentru depunerea cererii

3. tipăriţi și completaţi cererea și declaraţiile necesare în funcţie de situaţia dumneavoastră

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii de transcriere și deţineţi documentele necesare.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

programare  online

 

 

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro

 
   

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.