stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
11.05.2018


Municipiul Timișoara organizează la sediu concurs pentru ocuparea  functiilor publice vacante de la  Municipiul Timisoara in data de 13.06.2018.
Conditii generale de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul consta in:
 a) selecția dosarelor de înscriere;
 b) proba scrisă  se va desfasura in data de 13 iunie 2018 ora 10,00 la sediul institutiei, Timisoara , b-dul C.D.Loga nr.1
       
Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu  urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, si/ sau, după caz,  si  adeverințe  care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor respectiv raportul revisal;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe parcursul desfasurarii concursului dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei de dosare si inainte de proba scrisa;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului .
     
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Termen de depunere – 20 zile  de la data afisarii concursului,respectiv in perioada 14.05.2018-02.06.2018 la secretarul comisiei de concurs,  la Serviciul Resurse Umane la sediul instituției din Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1,  camera 7 .
Termenele de contestare : 24 de ore de la afisarea rezultatelor

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt :
            Rezultate obtinute;
            Asumarea responsabilitatii;
            Adaptare la complexitatea muncii, initiativa si creativitate;
            Capacitatea relationala;
Salariul : conform prevederilor Legii nr. 153/2017
Data publicarii :11.05.2018

Posturi vacante

Bibliografie
Atribuții conform fișei postului

Formular de concurs

Proces-verbal de selecție dosare - afișat în 07.06.2018

Rezultate contestații la selecție dosare - afișat în 11.06.2018

Rezultate proba scrisă - afișate în 15.06.2018

Rezultate contestații  - afișate în 19.06.2018

Centralizator nominal final - afisat in 20.06.2018

Rezultate contestații - afișate în 22.06.2018