stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind concurs pentru ocuparea posturilor vacante
11.05.2018


Anunț privind concurs pentru ocuparea posturilor vacante - 11.06.2018

Municipiul Timișoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute in anexa

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
e) cazierul judiciar;
f)  adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu in 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

CALENDARUL CONCURSULUI
11.06.2018, ora 10.00 - proba scrisă;
12.06.2018, ora 14.00 - afișare rezultate proba scrisa.
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv pana in 13.06.2018 , ora 14.00;
Rezolvarea contestațiilor: 24 de ore , respectiv pana in 14.06.2018, ora 14,00;
18.06.2018, ora 12- interviu;
Afișare rezultate interviu: 19.06.2018, ora 12;
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv pana in 20.06.2018 , ora 12.00;
Rezolvarea contestațiilor: 24 de ore , respectiv pana in 21.06.2018, ora 12,00;
Rezultate finale : 22.06.2018 ora 12.00

Termenul de depunere al dosarelor: perioada 11.05.2018 – 24.05.2018 la sediul instituției din Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, Serviciul Resurse Umane - camera 7 (parter), persoana de contact: Jivkov Agata, Adam Daniela - consilier la Serviciul resurse umane - tel.0256408382; 0256408352;

Criteriile de evaluare a activi tatii profesionale:
a) cunoștințe profesionale și abilități;
b) calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
c) perfecționarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistență la stres și adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilității;
i) integritate și etică profesională.

Salariul: conform prevederilor art.11 din Legea nr. 153/2017 - HCLMT nr. 542/2017 si anexa II la Legea nr. 153/2017;
Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate in anexe;
Atribuțiile corespunzătoare fiecărei activitati se găsesc in Regulamentul de organizare si funcționare corespunzător;

Lista posturilor vacante
Bibliografie

Proces-verbal de selecție dosare - afișat în 29.05.2018

Rezultate probă scrisă - afișat în 12.06.2018

Rezultate contestații - afișat în 14.06.2018

Centralizator nominal final - afișat în 19.06.2018

Rezultate contestații - afișate în 21.06.2018