stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne și combustibili petrolieri
16.01.2019


Ca urmare a aprobării OUG nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2019 nivelul maxim al veniturilor pentru familiile și persoanele singure care pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne și combustibili petrolieri s-a modificat de la 615 lei lunar/membru de familie la 750 lei lunar/membru de familie.

Cuantumurile și nivelurile veniturilor pentru familiile și persoanele singure care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinței, au rămas neschimbate.
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reședința în municipiul Timișoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.
 
Acte necesare
:
1. Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip;
2.  Copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani,  pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de ședere pe termen lung,  iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență; 
3.  Acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul;
•    proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară)
•    chiriaș (contract de închiriere)
•    împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului  de închiriere);
4.  Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
•    adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)
•    cupoane pensii;
•    cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
•    cupoane indemnizații cu caracter permanent;
•    cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
•    acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;
•    declarație privind alte venituri realizate;
•    persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.
5.  Factură de gaz, în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale;
6. Factură de energie electrică și dovadă de la Asociația de Locatari că nu au alte forme de încălzire, în cazul ajutorului de încălzire cu energie electrică;
7. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul).

Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.


Cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și petrolieri, conform OUG nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, de luni până vineri între orele 8.30 – 15.30.

Serviciul Beneficii Sociale
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Anexa 4