stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind concurs pentru ocuparea posturilor vacante
21.08.2019


Municipiul Timișoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute in anexa
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 DOSARUL DE CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă si /sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
e) cazierul judiciar;
f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

CALENDARUL CONCURSULUI

19.09.2019, ora 10.00 - proba scrisă; str. Miron Costin, nr. 2, Timisoara, Casa de Cultura a Municipiului Timisoara
20.09.2019,
ora 14.00 - afișare rezultate proba scrisa.
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv pana in 23.09.2019 ,
ora 14.00;
Rezolvarea contestațiilor: 24.09.2019,
ora 14.00;
25.09.2019, ora 10- interviu;
Afișare rezultate interviu: 26.09.2019, ora 14;
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv pana in 27.09.2019, ora 14.00;
Rezolvarea contestațiilor: 30.09.2019, ora 14,00;
Rezultate finale : 30.09.2019 ora 16.00

Termenul de depunere al dosarelor: perioada 21.08.2019 – 03.09.2019 la sediul instituției din Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, Serviciul Resurse Umane - camera 7 (parter), persoana de contact: Jivkov Agata, Adam Daniela - consilier la Serviciul resurse umane - tel.0256408382; 0256408352;

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale:
a) cunoștințe profesionale și abilități;

b) calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
c) perfecționarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistență la stres și adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilității;
i) integritate și etică profesională.

Salariul: conform prevederilor art.11 din Legea nr. 153/2017 - HCLMT nr. 542/2017 si anexa II la Legea nr. 153/2017;

Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate in anexe;

Atribuțiile corespunzătoare fiecărei activitati se găsesc in Regulamentul de organizare si funcționare corespunzător;


Posturi vacante
Bibliografie


Proces-verbal de selecție dosare - afișat în 04.09.2019


Rezultate proba scrisă - afișate în 20.09.2019

Centralizator nominal final - afișat în 24.09.2019