stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice termporar vacante
26.10.2012


Primăria Municipiului Timișoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante conform tabelului mai jos anexat.

Data probei scrise : 8.11.2012, ora 10.00
Dosarele se depun până în data de  2.11.2012 la Serviciul Resurse Umane.
 
DOSARUL DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara
Componența dosarului de concurs este următoarea:

1) formularul de înscriere: se datează și se semnează la depunerea dosarului de concurs, în fața persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4) copia carnetului de muncă sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnet de muncă, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
5) cazierul judiciar;
6) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, din care să rezulte clar o stare de sănătate corespunzătoare pentru relații cu publicul și acte decizionale ; trebuie să conțină numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stability de Ministerul Sănătății Publice;
7) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copiile fișelor de evaluare a performanțelor profesionale pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de funcționar public; 
8) declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică. Nu se legalizează; se datează și se semnează la depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.
 
OBSERVAȚIE:  Copiile de pe actele mai sus mrnționate se prezintă însoțite de documentele originale, fiind certificate pentru conformitatea cu originalul de către persoanele care asigură secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Dosarul de concurs se depune complet, în componența mai sus menționată, la Serviciul Resurse Umane până la data limită de depunere a dosarului. În ultima zi de înscriere se primesc și dosarele incomplete cu posibilitatea completării lor în următoarele două zile.
 
Data limită de depunere a dosarului: 2.11.2012
 
Lista cu posturi vacante
Bibliografie