Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Furnizari date RNEP

Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.)

Furnizarea din R.N.E.P. a datelor cu caracter personal privind o persoană fizică

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

– date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
– date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
– date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
– date referitoare la codul numeric personal atribuit.


Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine: 

– serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât si de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

– Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art. 14 alin. (1) lit. e din O.G. nr. 84/2001 şi pentru cererile depuse de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanei vizate.

Consimţământul persoanei vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Potrivit art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărarii, Serviciului Român de Informaţii, parchetelor, instituţiilor din domeniul justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor, etc.

În situaţia în care se solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale carei date sunt solicitate, alături de documente care fac dovada temeiului legal justificat:

– un certificat de grefă, în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi părţile implicate în proces sau după caz,
încheierea de şedinţă, în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul prin care părţile sunt obligate la identificarea domiciliului pârâtului / a altor părţi din dosar, cu menţiunea conform cu originalul, semnată şi ştampilată de avocat.
împuternicirea avocaţială în original sau o fotocopie cu menţiunea conform cu originalul.

Datele solicitate vor fi transmise instanţei de judecată, pe rolul căreia se află dosarul în cauză.

Taxa pentru furnizarea datelor: 1 leu / persoană verificată

Momentan taxa poate fi achitată numai prin virament bancar

MUNICIPIUL TIMIŞOARA
TREZORERIA TIMIŞOARA
COD FISCAL 14756536
CONT IBAN RO30TREZ62121340250XXXXX

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu completările şi modificările ulterioare se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

– Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

– Ministerul Finantelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

– Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;

– instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

– poliţia locală;

– alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Termenul de soluționare este de 5 zile lucrătoare, care poate fi prelungit în funcție de volumul de date solicitate (numărul persoanelor pentru care se solicită informații).

Puteți  transmite cererea împreună cu fotocopie de pe documentele anexate pe adresa de e-mail [email protected]

La ridicarea documentelor este obligatorie prezența solicitantului împreună cu documentele, care protrivit legislației trebuie să fie prezentate, în original. Documentele care trebuie să fie prezentate în original sunt menționate în secțiunea „Acte necesare”.

 

Eliberarea adeverinţei privind istoricul de domicilii / CNP / acte de identitate emise

Cererea se depune personal de către titular sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la domiciliul titularului.

În funcţie de cele solicitate, adeverinţa cuprinde datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România, sau datele referitoare la actele de identitate emise anterior, ori codurile numerice personale – în cazul persoanelor cărora li s-a modificat CNP, şi orice menţiune privind starea civilă.

– actul de identitate al titularului, în original şi copie;

în cazul solicitării certificatului prin împuternicit:

– procura specială, autentificată, în original – în cuprinsul procurii trebuie să se menţioneze corect datele de identificare ale persoanei pentru care se solicită adeverinţa;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

nu se percep

3 zile lucrătoare

Puteți  transmite cererea împreună cu fotocopie de pe documentele anexate pe adresa de e-mail [email protected]

La ridicarea documentelor este obligatorie prezența solicitantului împreună cu documentele, care protrivit legislației trebuie să fie prezentate, în original. Documentele care trebuie să fie prezentate în original sunt menționate în secțiunea „Acte necesare”.

Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.

Certificatul privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. se utilizează la autorităţile din străinătate care solicită un astfel de document.

Cererea se depune personal de către titular, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată, la serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sau la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la domiciliul titularului.

– cerere

– actul de identitate al titularului, în original şi copie;

în cazul solicitării certificatului prin împuternicit:

– procura specială, autentificată, în original – în cuprinsul procurii trebuie să se menţioneze corect datele de identificare ale persoanei pentru care se solicită certificatul;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

nu se percep

întrucât certificatul este emis, în original, de către Direcţia de Evidență a Persoanelor Timiș termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile

Eliberarea formularului standard multilingv care însoţeşte certificatul privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.

Formularul standard multilingv însoţeşte certificatul privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. şi se utilizează la autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, fără a mai fi necesar să prezentaţi o traducere legalizată în limba oficială a statului membru

 

Regulamentul (UE) 2016/1191 vizează simplificarea circulației anumitor documente oficiale între statele membre.

Regulamentul se aplică documentelor oficiale emise de autoritățile unui stat membru și care trebuie să fie prezentate autorităților unui alt stat membru. Regulamentul elimină cerința privind apostila și simplifică formalitățile în ceea ce privește copiile și traducerile certificate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați pagina de internet e-justiţie privind documentele oficiale.

Regulamentul elimină obligația prezentării unei traduceri a documentului oficial. Atunci când documentul oficial nu este redactat într-una dintre limbile oficiale ale țării din UE care solicită documentul, cetățenii pot solicita autorităților un formular standard multilingv, disponibil în toate limbile UE. Acest document se poate atașa la documentul lor oficial, astfel încât să nu fie nevoie de traducere. Atunci când un cetățean prezintă un document oficial însoțit de un formular standard multilingv, autoritatea care primește documentul poate solicita traducerea documentului oficial respectiv numai în situații excepționale. 

Instituţia noastră eliberează formulare standard multilingve care se atașează ca materiale ajutătoare pentru traducere la următoarele documentele oficiale:

  1. certificatul de naștere;
  2. certificatul de deces;
  3. certificatul de căsătorie;
  4. certificatul privind domiciliul și/sau reședința.

Formularele standard multilingve se eliberează, la cerere, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificatele privind domiciliul la care se anexează formularele standard multilingve. 

În cererea de eliberare a formularului standard multilingv trebuie să se menţioneze statul membru al UE în care urmează a se folosi certificatul privind domiciliul şi formularul, precum şi formatul bilingv în care acesta va fi eliberat (de exemplu, versiunea română – germană, română – franceză, etc.)

Pentru eliberarea formularului standard multilingv este necesar să vă prezentaţi la sediul nostru cu actul de dvs. identitate valabil, în original şi copie;

În cazul solicitării documentului prin împuternicit:

procura specială, autentificată, în original;

actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

cetăţenii români se legitimează cu: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc cu menţionarea domiciliului în străinătate

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:

procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961),
şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, funcţionarul de evidenţă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate, care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului la ghişeu, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

nu se percep

întrucât documentul solicitat este emis, în original, de către Direcţia de Evidență a Persoanelor Timiș termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile

Contact
Direcția de Evidență a Persoanelor
Secretariat – etajul I
Telefon 0751999888

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]