Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Evidența Persoanelor

Comunicate | informări

Conform Dispoziţiei nr. 3382622 / 19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I. termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.

Începând cu data de 22.05.2023 termenul de eliberare, în cazurile în care nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

carte de identitateminim 20 de zile calendaristice*

carte de identitate provizorie5 zile lucrătoare*

viza de reședință (flotant)5 zile lucrătoare*

ATENȚIE *nu se iau în calcul ziua depunerii și zilele nelucrătoare / sărbători legale

Vă rugăm să verificaţi stadiul cererii dvs. pe pagina de internet www.primariatm.ro/evpers

IMPORTANT
Prin excepție, cetățeanul care nu deține act de identitate valabil poate solicita, până la eliberarea noii cărți de identitate, un act de identitate provizoriu valabil 45 de zile doar pe teritoriul României. Va fi necesară achitarea taxei de 1 leu și prezentarea a 2 poze tip buletin (3/4 cu bandă albă de 7mm)

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată, cetăţenii au obligaţia să se legitimize pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de Constituţie, precum şi în celelalte legi şi acte normative.

Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate. În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.

În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetăţenii au posibilitatea să se prezinte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

De asemenea, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea unui nou act de identitate în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile enumerate mai jos:

  1. dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data sau locul naşterii;
  2. în cazul schimbării domiciliului;
  3. în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  4. în cazul atribuirii unui nou CNP;
  5. în cazul deteriorării actului de identitate;
  6. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  7. când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  8. în cazul schimbării sexului;
  9. în cazul anulării.

În vederea evitării unor situaţii neplăcute, se recomandă verificarea datei la care expiră actul de identitate (ziua de naştere), solicitarea eliberării unei noi cărţi de identitate fiind obligatorie.

Nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează după caz, cu amenzi cuprinse între 40 Ron – 80 Ron.

În situaţia în care persoana se află în străinătate, un nou act de identitate se poate obţine, fără a mai veni în ţară, prin împuternicit, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv  (AMBASADĂ sau CONSULAT).

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost întocmită, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi / sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul solicitării actului de identitate (ex: expirare, schimbare domiciliu, pierdere, etc.)

Procura specială autentificată la misiuniea diplomatică ori oficiul consular al României din statul respectiv se va prezenta, în original de către persoana împuternicită împreună cu certificatul / certificatele de stare civilă și actul de proprietate.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:
            4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;

 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;

 după împlinirea vârstei de 25 de ani:

Până la data generalizării emiterii cărţii electronice de identitate la nivelul tuturor judeţelor din România, cărţile de identitate (formatul vechi)  emise după împlinirea vârstei de 25 de ani vor avea înscris ca termen de valabilitate data de 3 august 2031.

 IMPORTANT

Eliberarea actului de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă, şi nu din oficiu de către autorităţile române abilitate.


Nr. 139104/12.01.2023

STARE CIVILĂ

Extrase multilingve de stare civilă

utilizate în străinătate

Adeverințe de celibat

pentru încheierea căsătoriei în străinătate

Rectificări

acte de stare civilă greșite