Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Actele se depun la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Biroul Înregistrări decese

Adresa: Bd. M. Eminescu nr. 15
Sediul nostru se află la intersecția Bulevardului Mihai Eminescu cu strada Traian Grozăvescu, în apropriere de Poşta Mare şi Hotel Continental.
Intrarea principală este pe Strada Traian Grozăvescu.

accesaţi imaginea pentru localizare şi Indicații de orientare

Actul de deces se întocmeşte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

În conformitate cu prevederile art. 59 din O.U.G. nr. 70/14.04.2020, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei, iar în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

Termenul se socoteşte de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii.

Certificatul de deces se eliberează:

– membrilor familiei;

– altor persoane îndreptăţite;

– persoanei împuternicite de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură specială, autentificată de notar;

– avocatului împuternicit de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură avocaţială

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 147 alin. (1) şi art. 160 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare certificatele de deces se eliberează, la cerere membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

Încheierea unui contract de prestări servicii între solicitant (familie / aparţinător al defunctului) şi o societate de servicii funerare, reprezintă manifestarea de voinţă a părţilor semnatare, respectiv “reprezentantul familiei decedatului” şi firma autorizată, prin care părţile convin asupra serviciilor funerare ce se doresc a fi prestate, fără a implica autorităţile abilitate în eliberarea certificatelor de stare civilă.

În aceste condiţii, firma de servicii funerare nu devine, prin simpla încheiere a contractului de referinţă, persoană îndreptăţită să îi fie eliberat certificatul de deces. Astfel, reprezentantul familiei decedatului angajează firma de pompe funebre în scopul prestării unor servicii în acest domeniu, aspect care nu echivalează cu acordarea unei împuterniciri speciale, astfel cum dispun expres normele juridice în materia stării civile.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2009 şi 2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant, iar împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numeşte procură. În aceste condiţii, reprezentantul firmei de servicii funerare poate solicita eliberarea certificatului de deces odată cu declararea şi înregistrarea decesului, dacă este împuternicit prin procură specială.

Potrivit art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decesul poate fi declarat de către orice persoană care are cunoştinţă despre deces, dar certificatul se eliberează numai în condiţiile legii.

Ofiţerul de stare civilă reţine:
– certificatul medical constatator al decesului;
– actul de identitate al persoanei decedate;
– dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

Ofiţerul de stare civilă restituie declarantului:
– actul de identitate al declarantului;
– certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT.

Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
– certificatul de deces;
– adeverinţa de înhumare.

Termen de soluţionare: 20-30 minute (de la depunerea documentelor la ghişeu), în funcție de numărul solicitărilor aflate în curs de soluționare 

Nu se percep taxe pentru înregistrarea decesului

Acte necesare

➡️certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului;
➡️actul de identitate al celui decedat (în original şi copie);
➡️livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;
➡️certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
➡️actul de identitate al declarantului (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie).

➡️dovada eliberată de poliţie sau parchet (procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces – în cazul în care decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere;

Înregistrarea decesului, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună) de la:
– locul de naştere al celui declarat mort
– domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate
– domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.
[art. 39 Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă]

Dispozitivul hotărârii de declarare a morţii, cu menţiunea că hotărârea a rămas definitivă, va fi comunicat serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort, pentru a înregistra moartea.
[art. 947 alin. 3 din Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă]

Acte necesare
hotărârea judecătorească, definitivă (în original);
certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
actul de identitate al celui decedat (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie);
cartea de identitate a declarantului (în original şi copie).

Înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea.

Acte necesare:
– cererea scrisă a persoanei interesate;
– certificatul / extrasul de deces emis în străinătate, apostilat sau supralegalizat;
– traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
– certificate de stare civilă (naştere / căsătorie) şi actul de identitate privind persoana decedată (fotocopii).

Formulare

📎 Declaraţie privind lipsa unui document / unor documente necesar(e) pentru înregistrarea decesului
se completează de către declarant în cazul lipsei unui document / unor documente necesare pentru înregistrarea decesului


📎 Declarația declarantului privind calitatea față de persoana decedată
se completează în cazul în care declarantul nu poate face dovada legăturii de rudenie față de defunct(ă)


📎 Cerere pentru eliberarea adeverinţei de înhumare privind persoana decedată în străinătate
se completează în cazul decesului produs în străinătate 

Contact

Camera 10
Telefon: 0256200372; 0754050205