Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere

Cererea se depune la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Camera 13

Adresa: Bd. M. Eminescu nr. 15
Sediul nostru se află la intersecția Bulevardului Mihai Eminescu cu strada Traian Grozăvescu, în apropriere de Poşta Mare şi Hotel Continental.
Intrarea principală este pe Strada Traian Grozăvescu.

accesaţi imaginea pentru localizare şi Indicații de orientare

– actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

– vechiul certificat de stare civilă, în original, în cazul preschimbării;

– actul administrativ (dispoziţie, decizie, etc.) / hotărârea judecătorească, definitivă prin care se modifică statutul civil al persoanei, în original;

– procura specială, autentificată, în original;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

– certificate de stare civilă, care fac dovada legăturii de rudenie, în original şi copie, în cazul solicitării certificatelor de deces


Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat. Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc cu menţionarea domiciliului în străinătate;

cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul;

apatrizii – paşaportul emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz

cetăţenii străini din statele terţe (non UE) – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt;

cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;

cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate;

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:

procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961),
şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Cererea pentru eliberarea certificatului de stare civilă se poate depune la serviciul de stare civilă:

– care a înregistrat sau a transcris actul de stare civilă, sau

– în raza căruia își are domiciliul sau reședința petentul

Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul ori cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către s.p.c.l.e.p. sau, după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective.

Certificatul de naştere se eliberează:
– titularului actului – persoană majoră;
– părintelui, pentru copiii minori care nu au act de identitate;
– minorilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, titulari ai unor cărţi de identitate, însoţiţi de către unul dintre părinţi ori de reprezentantul legal;
– reprezentantului legal al persoanei puse sub interdicţie judecătorească;
– persoanei împuternicite de către titularul actului (persoană majoră) / părinte / reprezentantul legal prin procură specială.

Certificatul de căsătorie se eliberează:
– unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi – caz în care se vor depune 2 cereri (o cerere depusă de către soţ şi o cerere depusă de către soţie, urmând a se elibera fiecăruia câte un certificat de căsătorie);
– fostului soţ / fostei soţii, după divorţ, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie menţiunea de desfacere a căsătoriei prin divorţ;
– soţului supravieţuitor, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie menţiunea de încetare a căsătoriei prin decesul soţului/soţiei;
– persoanei împuternicite de către unul dintre soţi / fostul soţ / fosta soţie / soţul supravieţuitor, prin procură specială.

Certificatul de deces se eliberează:
– membrilor familiei;
– altor persoane îndreptăţite;
– persoanei împuternicite de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură specială.

Certificatele de stare civilă se eliberează:
– în caz de pierdere / furt / distrugere / deteriorare / preschimbare;
– în cazul modificărilor intervenite în statutul civil al persoanei, în baza actelor administrative şi/sau a hotărârilor judecătoreşti (schimbarea numelui, rectificarea datelor de stare civilă, tăgada paternităţii, recunoaşterea paternităţii, stabilirea filiaţiei, etc.)

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, iar această menţiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia paşaportului, precum şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume. Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui aprobat în străinătate se parcurge, în prealabil procedura de înscriere a mențiunii de schimbare a numelui aprobată în străinătate.

Termen de soluţionare:

– 5 zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– 30 de zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în altă localitate

 taxă pentru eliberarea certificatului de stare civilă: 15 lei 

pentru eliberarea în regim de urgență – maximum 3 zile lucrătoare a certificatlui de stare civilă  se percepe o taxă de 100 lei , conform Anexei nr. 4 la HCLMT nr. 664 din 27.12.2022

taxa se achită numai pentru certificatele eliberate în baza registrelor de stare civilă aflate în arhiva Primăriei Municipiului Timişoara;

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Programare online

Înainte de a vă programa online vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728.

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării documentului solicitat.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

Eliberarea formularului standard multilingv

Formularul standard multilingv însoţeşte certificatul de stare civilă (naştere / căsătorie / deces) şi se utilizează la autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, fără a mai fi necesar să prezentaţi o traducere legalizată în limba oficială a statului membru

În cazul în care solicitaţi  formularul standard multilingv împreună cu certificatul de stare civilă pe care îl va însoţi este necesar să vă prezentaţi la sediul nostru cu actul de dvs. identitate valabil, în original şi copie;

– în cazul solicitării documentului prin împuternicit:

– procura specială, în original;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

În cazul în care dețineți certificatul de stare civilă pentru care solicitați formularul standard multilingv, la depunerea cererii este necesar să prezentați certificatul de stare civilă, în original.


Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat. Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc cu menţionarea domiciliului în străinătate;

cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul;

apatrizii – paşaportul emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz

cetăţenii străini din statele terţe (non UE) – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt;

cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;

cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate;

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:

procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961),
şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

 

Regulamentul (UE) 2016/1191 vizează simplificarea circulației anumitor documente oficiale între statele membre.

Regulamentul se aplică documentelor oficiale emise de autoritățile unui stat membru și care trebuie să fie prezentate autorităților unui alt stat membru. Regulamentul elimină cerința privind apostila și simplifică formalitățile în ceea ce privește copiile și traducerile certificate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați pagina de internet e-justiţie privind documentele oficiale.

Regulamentul elimină obligația prezentării unei traduceri a documentului oficial. Atunci când documentul oficial nu este redactat într-una dintre limbile oficiale ale țării din UE care solicită documentul, cetățenii pot solicita autorităților un formular standard multilingv, disponibil în toate limbile UE. Acest document se poate atașa la documentul lor oficial, astfel încât să nu fie nevoie de traducere. Atunci când un cetățean prezintă un document oficial însoțit de un formular standard multilingv, autoritatea care primește documentul poate solicita traducerea documentului oficial respectiv numai în situații excepționale. 

Instituţia noastră eliberează formulare standard multilingve care se atașează ca materiale ajutătoare pentru traducere la următoarele documentele oficiale:

  1. certificatul de naștere;
  2. certificatul de deces;
  3. certificatul de căsătorie;
  4. certificatul privind domiciliul și/sau reședința.

Formularele standard multilingve se eliberează, la cerere, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificatele de stare civilă / adeverinţele privind domiciliul sau reşedinţa la care se anexează formularele standard multilingve. 

Certificatul de naştere se eliberează:
– titularului actului – persoană majoră;
– părintelui, pentru copiii minori care nu au act de identitate;
– minorilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, titulari ai unor cărţi de identitate, însoţiţi de către unul dintre părinţi ori de reprezentantul legal;
– reprezentantului legal al persoanei puse sub interdicţie judecătorească;
– persoanei împuternicite de către titularul actului (persoană majoră) / părinte / reprezentantul legal prin procură specială.

Certificatul de căsătorie se eliberează:
– unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi;
– fostului soţ / fostei soţii, după divorţ, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie menţiunea de desfacere a căsătoriei prin divorţ;
– soţului supravieţuitor, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie menţiunea de încetare a căsătoriei prin decesul soţului/soţiei;
– persoanei împuternicite de către unul dintre soţi / fostul soţ / fosta soţie / soţului supravieţuitor prin procură specială.

Certificatul de deces se eliberează:
– membrilor familiei;
– altor persoane îndreptăţite;
– persoanei împuternicite de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură specială.

Formularele standard multilingve pot fi eliberate în acelaşi timp cu emiterea certificatului de stare civilă la care se ataşează, fie ulterior, pentru certificatele emise la o altă dată de către oricare spclep/primărie, ori de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate în străinătate. 

În cererea de eliberare a formularului standard multilingv trebuie să se menţioneze statul membru al UE în care urmează a se folosi certificatul de stare civilă şi formularul, precum şi formatul bilingv în care acesta va fi eliberat (de exemplu, versiunea română – germană, română – franceză, etc.)

Termen de soluţionare: 5 zile lucrătoare

 taxă pentru eliberarea formularului standrard multilingv: 20 lei 

pentru eliberarea în regim de urgență – maximum 3 zile lucrătoare a certificatlui de stare civilă  se percepe o taxă de 100 lei , conform Anexei nr. 4 la HCLMT nr. 664 din 27.12.2022

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Pentru persoanele a căror act de stare civilă – naştere / căsătorie / deces – a fost înregistrat / transcris în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara, cererea împreună cu fotocopie de pe documentele anexate se pot transmite pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să nu transmiteţi documentele în format jpeg. / jpg. întrucât volumul de date este foarte mare şi există riscul ca e-mailul dvs. să nu ajungă la noi; documentele în format jpeg. / jpg. pot fi convertite în format .pdf cu ajutorul aplicaţiilor disponibile în mediul online.

Vă vom trimite un e-mail prin care confirmăm faptul că documentele au ajuns la noi, au fost verificate și prelucrate. Totodată, vă vom comunica data şi ora la care vă puteți prezenta pentru a ridica formularul standard multilingv.

La ridicarea adeverinţei este obligatorie prezența solicitantului împreună cu documentele, care protrivit legislației trebuie să fie prezentate, în original.

Documentele care trebuie să fie prezentate, în original sunt menționate în secțiunea „Acte necesare”.

Nu este necesară programarea online pentru a ridica formularul standard multilingv.

Programare online

Înainte de a vă programa online vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728.

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării documentului solicitat.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.


Contact
Telefon: 0256200374
Camera 13


Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]