Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte de identitate

Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă.
 
Limita nu se aplică:
– în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse;
prin familie extinsă se înţelege titularul dreptului locativ, soţul/soţia acestuia, rudele titularului dreptului locativ ori ale soţului/soţiei în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv;
– persoanelor fizice care nu posedă act de identitate şi sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire / centre de servicii sociale sau în centre educative;
acestor persoane li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei ori centrului respectiv.

Conform Dispoziţiei nr. 3382622 / 19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I. termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.

Începând cu data de 22.05.2023 termenul de eliberare, în cazurile în care nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

carte de identitateminim 20 de zile calendaristice*

carte de identitate provizorie5 zile lucrătoare*

viza de reședință (flotant)5 zile lucrătoare*

ATENȚIE *nu se iau în calcul ziua depunerii și zilele nelucrătoare / sărbători legale

Vă rugăm să verificaţi stadiul cererii dvs. pe pagina de internet www.primariatm.ro/evpers

IMPORTANT
Prin excepție, cetățeanul care nu deține act de identitate valabil poate solicita, până la eliberarea noii cărți de identitate, un act de identitate provizoriu valabil 45 de zile doar pe teritoriul României. Va fi necesară achitarea taxei de 1 leu și prezentarea a 2 poze tip buletin (3/4 cu bandă albă de 7mm)

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate

➡️  Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4
➡️
actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul. Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.
➡️certificatul de naştere, în original şi copie (în cazul în care deţineţi mai multe certificate de naştere, în original, se vor preda certificatele vechi şi se va prezenta ultimul certificat eliberat); 
➡️certificatul de căsătorie, în original şi copie, în cazul persoanei căsătorite, chiar dacă prin căsătorie nu s-a schimbat numele de familie!  în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de căsătorie emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;
➡️hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate

Notă:
În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi completarea hotărârii de divorţ.

În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate este necesar ca hotărârea să fie mai întât înscrisă în registrul de căsătorie. Pentru detalii privind procedura înscrierii în registrul de căsătorie a divorţului pronunţat în străinătate vă rugăm să accesaţi acest link.

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

➡️ certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve
➡️ certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie; 
➡️ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract vanzare, extras CF la zi, etc.), în original şi copie și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinței – pentru mai multe informații accesaţi acest link

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitatechitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată (tipărit / format electronic), în cazul plății online

➡️Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4

➡️ cartea de alegător, dacă este cazul

➡️certificatul de naştere, în original şi copie (în cazul în care deţineţi mai multe certificate de naştere, în original, se vor preda certificatele vechi şi se va prezenta ultimul certificat eliberat); 

➡️certificatul de căsătorie, în original şi copie, în cazul persoanei căsătorite, chiar dacă prin căsătorie nu s-a schimbat numele de familie! în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de căsătorie emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;

➡️hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate

Notă:
În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi completarea hotărârii de divorţ.

În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate este necesar ca hotărârea să fie mai întât înscrisă în registrul de căsătorie. Pentru detalii privind procedura înscrierii în registrul de căsătorie a divorţului pronunţat în străinătate vă rugăm să accesaţi acest link.

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

➡️ certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve

➡️ certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie; 

➡️ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract vanzare, extras CF la zi, etc.), în original şi copie și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinței – pentru mai multe informații accesaţi acest link

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitatechitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată (tipărit / format electronic), în cazul plății online

➡️ în cazul pierderii / distrugerii / furtului: un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, în original şi copie

➡️ în cazul furtului: dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul; în cazul dovezii emise în străinătate este necesar să prezentaţi şi o traducere legalizată a acesteia

➡️ Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4

➡️ actul de identitate al minorului, aflat în uz, în cazul preschimbării. Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.
➡️
certificatul de naştere cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie; 

în cazul în care naşterea a fost înregistrată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de naştere emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;

➡️ actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă

La depunerea actelor minorul va fi însoţit obligatoriu de unul dintre părinţi sau, după caz, de către reprezentantul legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost incredinţat în plasament.

➡️ certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz,

➡️ certificatul de divorț însoţit de acordul parental / hotărârea judecătorească de divorț, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii minorului sunt divorţaţi, original şi copie;

Notă:

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte.
Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P., iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
În situaţia în care declaraţia de consimţământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanţa a hotărât că are locuinţa nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuieşte minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte.

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitatechitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată (tipărit / format electronic), în cazul plății online

❗️ Important:

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte în mod statornic.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate a minorului nu poate fi completată cu o altă adresă de domiciliu, decât adresa de domiciliu a părinţilor, sau a părintelui la care are domiciliul minorul, în condiţiile legii.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia consimţământ poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor, iar în situaţia în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecţie specială i se eliberează act de identitate de către S.P.C.E.P. în a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidenţial, la solicitarea scrisă a acestora.

Cererea nu poate fi depusă înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.

***Această secțiune se referă la persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și nu au avut niciodată un act de identitate după împlinirea vârstei de 14 ani, conform prevederilor legale***


➡️ Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4 

➡️ certificatul de naştere cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie; 

în cazul în care naşterea a fost înregistrată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de naştere emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;

➡️ declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului; (declaraţia se dă în prezenţa personalului serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor care primeşte cererea). Descarcă formularul aici.

În baza declaraţiei lucrătorul de evidenţă a persoanelor solicită poliţistului de ordine publică să efectueze verificări la adresa indicată în cerere, care va intocmi un referat privind rezultatul verificărilor efectuate însoţit de fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului

➡️ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract vanzare, extras CF la zi, etc.), în original şi copie și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinței – pentru mai multe informații accesaţi acest link

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitatechitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată (tipărit / format electronic), în cazul plății online

Important

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Cererea nu poate fi soluționată în regim de urgență!

➡️Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4

Notă: acest formular se utilizează de către persoanele care au deţinut permis de şedere permanentă / pe termen lung pe teritoriul României

sau

➡️ Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (anexa 2)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie

notă: acest formular se utilizează de către persoanele care: 
– au deţinut paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate și au redobândit cetățenia română
– au  dobândit / redobândit cetăţenia română şi nu au deţinut permis de şedere permanentă / pe teremen lung pe teritoriul României
– au  dobândit / redobândit cetăţenia română şi au deţinut permis de şedere temporară / pe teremen scurt pe teritoriul României

➡️ actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autoritățile străine, în original şi copie; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităților de frontieră;

➡️ permisul de şedere, în original și copie simplă

notă: la eliberarea actului de identitate solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini, pentru a fi remis structurii emitente

➡️ certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, eliberat de Autoritatea pentru Cetățenie / Ministerul Justiţiei ori misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, în original şi două copii simple; 

notă: în cazul minorilor care au împlinit 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia trebuie să-şi clarifice situația privind cetăţenia română, de către Autoritatea pentru Cetîțenie

➡️ certificatul de naştere şi de căsătorie, dacă este cazul, precum şi certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care au dobândit cetăţenia română, în original şi copie;

notă: certificatele de stare civilă trebuie să fie eliberate de autorităţile române; pentru obținerea acestor certificate se solicită transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor emise de autoritățile străine, la ofițerul de stare civilă competent, potrivit legii; cartea de identitate se eliberează numai după transcrierea certificatelor de stare civilă  

➡️hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate

Notă:
În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi completarea hotărârii de divorţ.

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

➡️ certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve

➡️ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract vanzare, extras CF la zi, etc.), în original şi copie și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinței – pentru mai multe informații accesaţi acest link

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitatechitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată (tipărit / format electronic), în cazul plății online

Pentru
– cetăţenii români care deţin / au deţinut paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate;
– persoanele care dobândesc / redobândesc cetăţenia română şi nu au deţinut permis de şedere permanentă / pe teremen lung pe teritoriul României;
– persoanele care dobândesc / redobândesc cetăţenia română şi au deţinut permis de şedere temporară / pe teremen scurt pe teritoriul României

➡️ Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (anexa 2)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4

➡️ paşaportul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau de misiunile consulare diplomatice ale României şi oficiile consulare din străinătate, în original şi copie;

notă: în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, faptul că solicitantul este cetăţean român;

➡️ actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, în original şi copie;

➡️ certificatul de naştere, în original şi copie (în cazul în care deţineţi mai multe certificate de naştere, în original, se vor preda certificatele vechi şi se va prezenta ultimul certificat eliberat); 

notă: certificatele de stare civilă trebuie să fie eliberate de autorităţile române; pentru obținerea acestor certificate se solicită transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor emise de autoritățile străine, la ofițerul de stare civilă competent, potrivit legii; actul de identitate se eliberează numai după transcrierea certificatelor de stare civilă  

➡️ certificatul de căsătorie, în original şi copie, în cazul persoanei căsătorite, chiar dacă prin căsătorie nu s-a schimbat numele de familie! 

notă: în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de căsătorie emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate; transcrierea se solicită numai în cazul în care căsătoria nu a fost defăcută prin divorț sau a încetat prin decesul celuilalt soț, în caz contrar se solicită înscrierea mențiunilor de căsătorie și divorț/deces la primăria care a întocmit actul de naștere al solicitantului

➡️ hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate

➡️hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate

Notă:
În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi completarea hotărârii de divorţ.

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

➡️ certificatul  de căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve

➡️ certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie; 

notă: în situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti definitivă, irevocabilă, învestită cu formulă executorie, în original şi copie.

➡️ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract vanzare, extras CF la zi, etc.), în original şi copie și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinței – pentru mai multe informații accesaţi acest link

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitatechitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată (tipărit / format electronic), în cazul plății online

important!

La data înmânării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează paşaportul titularului (paşaportul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate) şi, după caz, paşapoartele copiilor, pe care le restituie solicitantului sau, după caz, solicită celui în cauză o declaraţie din care să rezulte motivele pentru care nu poate prezenta paşaportul său/paşapoartele copiilor. [art. 64 alin. (2) din Anexa nr. 1 – Norme metodologice – la H.G. nr. 295/2021]

➡️ Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (Anexa 4)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4 

➡️ paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, în original şi copie a filei informatizate şi filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

➡️ certificatul de naştere, în original şi copie (în cazul în care deţineţi mai multe certificate de naştere, în original, se vor preda certificatele vechi şi se va prezenta ultimul certificat eliberat); 

➡️ certificatul de căsătorie, în original şi copie, în cazul persoanei căsătorite, chiar dacă prin căsătorie nu s-a schimbat numele de familie! 

notă: în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de căsătorie emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate; transcrierea se solicită numai în cazul în care căsătoria nu a fost defăcută prin divorț sau a încetat prin decesul celuilalt soț, în caz contrar se solicită înscrierea mențiunilor de căsătorie și divorț/deces la primăria care a întocmit actul de naștere al solicitantului

➡️ hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate

Notă:
În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi completarea hotărârii de divorţ.

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

➡️ 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având o bandă albă de 7 mm;

➡️ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract vanzare, extras CF la zi, etc.), în original şi copie și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinței – pentru mai multe informații accesaţi acest link

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitatechitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont / raport tranzacție finalizată (tipărit / format electronic), în cazul plății online

În cazul în care vă aflaţi temporar în străinătate puteţi obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri autentificate la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv (art. IX din Legea nr. 1/2017 a eliminat taxa consulară pentru procură specială „redactarea şi autentificarea unui înscris”).

Procura specială autentificată la misiuniea diplomatică ori oficiul consular al României din statul respectiv se va prezenta în original de către persoana împuternicită.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost întocmită, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi / sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul solicitării actului de identitate (expirare, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.).

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, în original, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune obţinerea unui extras pentru uz oficial sau a unui duplicat al certificatului / certificatelor de stare civilă.

În această situaţie cererea pentru procurarea certificatului / certificatelor de stare civilă se depune odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate.

Cererea pentru procurarea certificatului / certificatelor de stare civilă se transmite oficiului de stare civilă competent. 

Obţinerea unui extras pentru uz oficial poate fi dispusă în situaţii speciale, cu luarea în considerare a volumului de lucrări şi numai dacă eliberarea actului de identitate implică o urgenţă de natură a nu permite obţinerea certificatului/certificatelor de stare civilă.

Dacă solicitantul deține celelalte documente necesare eliberării cărții de identitate, după obținerea certificatelor / extraselor de stare civilă se va elibera carte de identitate, nu carte de identitate provizorie, însă termenul pentru eliberarea cărții de identitate poate fi prelungit până la 45 de zile, în cazul în care certificatul / certificatele de stare civilă se solicită de la altă primărie.

În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul / hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere / căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere / căsătorie cu menţiunea de divorţ.

Dacă solicitantul deține celelalte documente necesare eliberării cărții de identitate, după obținerea certificatelor / extraselor de stare civilă se va elibera carte de identitate, nu carte de identitate provizorie, însă termenul pentru eliberarea cărții de identitate poate fi prelungit până la 45 de zile, în cazul în care certificatul / certificatele de stare civilă se solicită de la altă primărie.


Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

a) certificatul de naştere;

b) certificatul de căsătorie;

c) certificatul/hotărârea de divorţ;

d) dovada adresei de domiciliu.

notă:

În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă.

Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, ori pentru cele menţionate mai sus care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate. În această situaţie actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competenţă.

Pentru mai multe informații privind documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, vă rugăm să consultați această pagină.


Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii sunt necesare:

➡️ 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
însoţite de documentele pe care solicitantul le deţine, din cele enumerate mai sus.

Notă: aceste prevederi nu se aplică în cazul cererii pentru eliberarea cărtții de identitate provizorie pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în România

Având în vedere prevederile art. 50 din Anexa la H.G. nr. 295/2021, vă informăm faptul că aveţi posibilitatea să solicitaţi deplasarea unui funcţionar de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara în vederea preluării cererii / imaginii cu camera mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, prezentând în susţinerea cererii o dovadă medicală.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitate de a se deplasa se va face printr-un document justificativ, respectiv:

 – adeverinţă de la medicul de familie / specialist din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa (cu dată recentă);
 – certificat de încadrare în grad de handicap;
 – bilet de externare din spital (cu dată recentă).

Solicitările vor fi făcute în scris de către aparţinătorii persoanelor mai sus menţionate, prin completarea formularului care poate fi descărcat aici. Solicitanţii sunt rugaţi să lase un număr de telefon la care vor fi contactaţi în vederea programării deplasării.

Solicitarea de deplasare se va depune împreună cu documentele necesare eliberării actului de identitate.

Facem precizarea că accesarea acestui serviciu nu implică niciun fel de costuri din partea petenţilor.

Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate de către persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitarăpe baza adresei scrise a instituţiei sanitare, datată, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta; precum şi a celorlalte documente necesare eliberării actului de identitate, în funcţie de situaţie.

Preluarea cererii, a documentelor necesare şi a imaginii persoanei care solicită eliberarea actului de identitate se realizează la sediul instituţiei sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află instituţia respectivă.

Actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere.

Lucrătorul de evidenţă a persoanelor se poate deplasa în vederea preluării cererii / înmânării actelor de identitate a persoanelor netransportabile numai în raza de competenţă teritorială a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, respectiv la unităţile sanitare din raza de competenţă, în cazul persoanelor internate.

Raza de competență teritorială a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

municipiul Timișoara și

comunele arondate: Becicherecu Mic, Bogda, Bucovăţ, Cenei, Fibiş, Orţişoara, Parţa, Peciu Nou, Ghiroda, Giarmata, Giulvăz, Maşloc, Pişchia, Remetea Mare, Sînanadrei, Sînmihaiu Român, Şag

Formulare

📎 Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4

📎 Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (Anexa 2)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4

📎 Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (Anexa 4)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie A4

📎 Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (Anexa 5)
se completează de către găzduitor în cazul în care nu se poate prezenta la ghișeu | se dă în faţa poliţistului

📎 Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (Anexa 6)
se completează de către persoana împuternicită de găzduitor în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghișeu

📎 Declaraţie de locuit într-un imobil de locuit cu destinaţie de locuinţă (Anexa 7)
se completează de către solicitant în cazul în care nu poate prezenta un document privind titlul locativ

📎 Cerere preluare foto / înmânare act de identitate pentru persoana netransportabilă
se completează de către aparținătorul persoanei netransportabile pentru preluarea imaginii faciale și / sau înmânarea actului de identitate la adresa la care se află persoana netransportabilă

📎 Declaraţie pentru prima înregistrare după împlinirea vârstei de 18 ani
se completează de către unul dintre părinții solicitantului, sau o altă persoană care poate confirma faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului

Programări pentru depunerea cererilor

Programare online

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie, prenumele și codul numeric personal al persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actului de identitate.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

La Ghişeul 8 se primesc, fără programare prealabilă cererile de eliberare a actelor de identitate / vizei de flotant pentru:

– persoanele cu dizabilităţi locomotorii 

persoanele netransportabile, aflate în unităţi sanitare sau la domiciliu / reşedinţă

– persoanele primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire / centre de servicii sociale sau în centre educative

– persoanele vârstnice

Cererile se depun de luni până vineri în timpul programului de lucru cu publicul, care poate fi consultat accesand acest link.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0743065244 / 0751999888

Taxe

Conform Dispoziţiei nr. 3382622 / 19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I. termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.

Începând cu data de 22.05.2023 termenul de eliberare, în cazurile în care nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

carte de identitateminim 20 de zile calendaristice*

carte de identitate provizorie5 zile lucrătoare*

viza de reședință (flotant)5 zile lucrătoare*

ATENȚIE *nu se iau în calcul ziua depunerii și zilele nelucrătoare / sărbători legale

Vă rugăm să verificaţi stadiul cererii dvs. pe pagina de internet www.primariatm.ro/evpers

IMPORTANT
Prin excepție, cetățeanul care nu deține act de identitate valabil poate solicita, până la eliberarea noii cărți de identitate, un act de identitate provizoriu valabil 45 de zile doar pe teritoriul României. Va fi necesară achitarea taxei de 1 leu și prezentarea a 2 poze tip buletin (3/4 cu bandă albă de 7mm)

Termenul de valabilitate al cărții de identitate în formatul actual (formatul vechi L=105mm x l=74mm)

➡️ 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;

➡️ 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;

➡️ după împlinirea vârstei de 25 de ani:

Până la data generalizării emiterii cărţii electronice de identitate la nivelul tuturor judeţelor din România, cărţile de identitate (formatul vechi)  emise după împlinirea vârstei de 25 de ani vor avea înscris termenul de valabilitate data de 3 august 2031.

Cărţile de identitate actuale, emise până la data aplicării (2 august 2021) Regulamentului (UE) nr. 2019/1157 sunt acceptate ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene până la data expirării, dar nu mai târziu de 3 august 2031. Prin excepţie, cărţile de identitate actuale emise până la data aplicării (2 august 2021) Regulamentului (UE) nr. 2019/1157, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani, sunt acceptate până la data expirării

notă: termenul de valabilitate este înscris automat în cartea de identitate de către sistemul informatic (SNIEP), în care se prelucrează cererea pentru eliberarea actului de identitate, fiind atribuit termenul de valabilitate aplicabil la data prelucrării cererii

 

Actul de identitate se înmânează:

titularului – persoana majoră sau persoana minoră care a împlinit vârsta de 14 ani, însoţită de unul dintre părinţi

persoanei împuternicite cu procură autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv, în situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate.

În cazul în care cererea pentru eliberarea actului de identitate a fost depusă de către persoana împuternicită cu procura autentificată în condiţiile mai sus menţionate, procura specială se reţine, în original la documentaţia depusă, iar persoana împuternicită se va prezenta la ghişeu doar cu actul de identitate, în original.

persoanei împuternicite cu procură autentificată la notar, în cazul în care cererea a fost depusă personal de către titularul actului de identitate. În această situaţie persoana împuternicită se va prezenta la ghişeu cu procura specială, în original şi actul său de identitate, în original.

În cazul în care titularul actului de identitate solicitat a păstrat actul de identitate aflat în termen de valabilitate, la înmânarea noului act de identitate persoana împuternicită va preda vechiul act de identitate.

– în situația în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identității şi a calității care îl îndreptățeşte la această cerere. 

Nu se fac programări pentru ridicarea (înmânarea) documentelor.

În cazul în care nu vă puteți prezenta pentru ridicarea actului de identitate la data comunicată, actul de identitate va fi păstrat pe toată perioada de valabilitate putând fi ridicat oricând în acest interval de timp. 

Pentru informații suplimentare, sugestii, sau sesizări, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]