Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Rectificarea actelor de stare civilă

În cazul în care observaţi că există neconcordanţe între certificatele dvs. de stare civilă (naștere – căsătorie – naștere copii, etc.), sau între actul de identitate şi certificatele de stare civilă, la rubricile privind numele de familie / prenumele, locul şi / sau data naşterii, vă rugăm să ne trimiteţi pentru verificare copia documentelor pe adresa de e-mail [email protected]

După verificarea registrului de stare civilă, efectuarea verificărilor la alte primării care au în păstrare acte de stare civilă de care depinde clarificarea situaţiei şi analizarea documentelor în baza cărora a fost înregistrat actul de stare civilă vă vom trimite un răspuns cu privire la rezultatul verificărilor.

În cazul în care se constată că se impune rectificarea actului de stare civilă în cauză, ofiţerul de stare civilă va efectua demersurile necesare pentru rectificarea din oficiu (obţinerea avizului prealabil şi a dispoziţiei primarului), urmând a vă informa pentru a vă prezenta la sediul nostru, în vederea predării certificatului de stare civilă care conţine datele eronate şi eliberării unui nou certificat completat ca urmare a rectificării.

În cazul în care se constată că în speţa dvs. nu se aplică rectificarea actului de stare civilă ofiţerul de stare civilă vă va informa cu privire la procedura aplicabilă.

În cazul în care actul de stare civilă care conţine neconcordanţe este înregistrat în altă localitate, pentru a depune cererea la serviciul nostru este necesar să deţineţi un act de identitate cu domiciliul / reşedinţa în municipiul Timişoara.

După efectuarea verificărilor la alte primării care au în păstrare acte de stare civilă de care depinde clarificarea situaţiei şi analizarea documentelor înaintate de dvs. vă vom trimite un răspuns cu privire la rezultatul verificărilor.

În cazul în care se constată că se impune rectificarea actului de stare civilă în cauză, ofiţerul de stare civilă vă va invita la sediul nostru pentru a depune cererea de rectificare, pe care o va transmite primăriei competente împreună cu documentele anexate şi verificările efectuate. După primirea răspunsului de la primăria competentă ofiţerul de stare civilă vă va informa pentru a vă prezenta în vederea predării certificatului de stare civilă care conţine datele eronate şi eliberării unui nou certificat completat ca urmare a rectificării.

În cazul în care se constată că în speţa dvs. nu se aplică rectificarea actului de stare civilă ofiţerul de stare civilă vă va informa cu privire la procedura aplicabilă.

Depunerea cererii de rectificare a actului de stare civilă

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

De regulă, orice greşeală materială de înregistrare, poate fi îndreptată pe calea rectificării. Trebuie însă specificat, cu privire la rectificare, că aceasta poate fi folosită numai în cazul în care a fost săvârşită o greşeală materială. Rectificarea urmăreşte deci să pună de acord actul de stare civilă cu ceea ce ar trebui să exprime înregistrarea.

observaţii: Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că numele de familie / prenumele a fost scris greșit.
De exemplu, nu se rectifică actul de naştere în cazul în care o persoană a fost declarată la naștere, prin certificatul medical constatator al nașterii, ca numindu-se Alecsandra, ulterior solicitând a se numi Alexandra. În astfel de situaţie se aplică procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă.

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, însoțită de actele doveditoare, se depune de către persoana interesată la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al acesteia.

Cererea de rectificare poate fi depusă de către titularii actelor, atunci când se solicită rectificarea actelor de naştere şi de căsătorie, iar în cazul rectificării actelor de deces, cererea poate fi formulată de către moştenitorii decedatului sau de orice altă persoană care justifică un interes.

Solicitarea poate fi adresată şi printr-un împuternicit cu procură specială.

În toate cazurile solicitantul trebuie să facă dovada calităţii sale cu certificate de stare civilă care atestă gradul de rudenie, sau alte documente prin care se atestă calitatea solicitantului; de exemplu, calitatea de moştenitor testamentar se dovedeşte cu un testament. 

Cererea se soluționează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziției de către primarul localității, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

nu se percep

Acte necesare

Certificatul de naștere / căsătorie / deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul de naștere / căsătorie / deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Actul de identitate al persoanei pentru care se solicită rectificarea, în original şi copie simplă

 

observaţii: Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că numele de familie / prenumele a fost scris greșit.
De exemplu, nu se rectifică actul de naştere în cazul în care o persoană a fost declarată la naștere, prin certificatul medical constatator al nașterii, ca numindu-se Alecsandra, ulterior solicitând a se numi Alexandra. În astfel de situaţie se aplică procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă.

Certificatul de naștere ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul medical constatator al nasterii – duplicat, completat cu data nașterii corectă, emis de unitatea sanitară în care a avut loc nașterea

Actul de identitate al persoanei pentru care se solicită rectificarea, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că data nașterii a fost scrisă greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul medical constatator al nașterii a fost întocmit greşit

Certificatul de căsătorie ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Actul de identitate al persoanei pentru care se solicită rectificarea, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică în cazul în care se constată că data și / sau locul nașterii a fost scris(ă) greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul de naştere / actul de identitate al soţului / soţiei, prezentat la înregistrarea declaraţiei de căsătorie a fost întocmit greşit

Certificatul de deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul de naștere / căsătorie al persoanei decedate, în original (dacă există) / copie simplă

Actul de identitate al persoanei care solicită rectificarea, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că data și / sau locul nașterii a fost scris(ă) greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul de naştere / actul de identitate prezentat la înregistrarea decesului a fost întocmit greşit

Certificatul de naștere / căsătorie / deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul de naștere al părintelui a căror date au fost scrise greşit, în original (dacă există) şi copie simplă

Certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul, în original şi copie simplă

Certificatul de deces al părintelui a căror date au fost scrise greşit, dacă este cazul, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că numele de familie / prenumele părintelui a fost scris(ă) greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul de stare civilă / actul de identitate prezentat la înregistrarea actului de stare civilă a fost întocmit greşit.

De exemplu, la înregistrarea căsătoriei a fost prezentat un certificat de naştere în care prenumele mamei soţului a fost trecut MARINA, iar în actele de stare civilă proprii (naștere, căsătorie) mama soţului figurează cu prenumele MARIANA.

cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc cu menţionarea domiciliului în străinătate;

cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul;

apatrizii – paşaportul emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz

cetăţenii străini din statele terţe (non UE) – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt;

cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;

cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate;

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:

procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961),
şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Cum procedez pentru a depune cererea?

Cererea poate fi depusă la sediul nostru în baza programării online, sau poate fi transmisă împreună cu fotocopia documentelor necesare pe adresa de e-mail [email protected]

1. Înainte de a transmite documentele online

Vă rugăm să nu transmiteţi documentele în format jpeg. / jpg. întrucât volumul de date este foarte mare şi există riscul ca e-mailul dvs. să nu ajungă la noi; documentele în format jpeg. / jpg. pot fi convertite în format .pdf cu ajutorul aplicaţiilor disponibile în mediul online.

2. veţi primi un e-mail prin care se confirmă faptul că documentele au ajuns la noi, au fost verificate și prelucrate

Totodată, vi se va comunica dacă cererea dvs. va fi soluţionată prin procedura rectificării actelor de stare civilă sau dacă cererea dvs se poate soluţiona prin altă procedură. 

Înainte de a vă programa online vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728.

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării documentului solicitat.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.


Contact
Telefon: 0256200560
Camera 13


Pentru înformații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]