Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

1. Criterii de departajare și regulamentul pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor care se vor atribui în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a criteriilor suplimentare de de selecție a solicitanților de loturi de teren pentru construire de locuințe


Termen limită pentru depunerea/completarea dosarelor depuse în bazaLegii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în vederea elaborării unei noi liste de priorități, data de15 ianuarie 2017, inclusiv.

HOTĂRÂREA Nr.193 din data de 15.11.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a criteriilor suplimentare de de selecție a solicitanților de loturi de teren pentru construire de locuințe

Anexa 1 la HCL 193 din 15.11.2016
Anexa 2 la HCL 193 din 15.11.2016

2. Condiții de eligibilitate a solicitărilor depuse în baza Legii 15/2003 și lista actelor necesare:

  • De prevederile art. 3 beneficiază, o singură dată, persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Legea 15/2003 și prezentul Regulament.
  • Atribuirea în folosința gratuită a terenului destinat construirii se face prin Hotărâre a Consiliului Local, în funcție de criteriile prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea 15/2003 și în funcție punctajul obținut prin aplicarea criteriilor suplimentare stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
  • Dosarele privind solicitările de terenuri se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, cam.12 – Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Dosarul va conține următoarele documente:
a) cerere ( modelul prevăzut în anexa la prezentul regulament)
b) copia xerox de pe certificatul de naștere al solicitantului (soțului / soției/ copii, dacă este cazul)
c) copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (soțului / soției, dacă este cazul)
d) copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
e) declarația solicitantului autentificată la notar public, pe propria răspundere,precum că nu a avut sau nu deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Timișoara, cât și în alte localități (ambii soți)
f) adeverință de la Serviciul de Evidență a Persoanelor din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara cu data de la care are domiciliul stabil în Municipiul Timișoara, excepție făcând persoanele născute în Timișoara
g)  acte de studii ale solicitantului și soțului/soției (după caz)
h) extras de Carte Funciară și/sau contract de închiriere al solicitantului sau după caz a părinților sau a proprietarului la care domiciliază

Pe lângă documentele obligatorii prevăzute la alin.(l), solicitantul va depune, în vederea efectuării evaluării punctajului deținut, următoarele documente:
i) extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele titularului, soțului/soției sau părinților, de minim 40.000 lei sau echivalentul în valută, condiție ce trebuie  îndeplinită și la data atribuirii efective a terenului)
j) certificat încadrare în grad de handicap, certificat beneficiar la prevederilor Legii 341/2004.

Anterior datei aprobării de către Consiliul Local al municipiului Timișoara a propunerii de atribuire, solicitantul are obligația actualizării dosarului cu copie xerox carte de identitate actuală, documentele de natură bancară în lei sau valută (dovada deținerii sumei minime de 40.000 lei necesare pentru inițierea edificării locuinței), precum și cu declarația notarială prevăzută la alin (1), lit. „e”, în formă autentică.
 
In condițiile prezentului Regulament sunt considerate eligibile solicitările persoanelor (necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu sotul/soția
b) solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniți) si 35 de ani (neîmpliniți) la data depunerii solicitării
c) solicitantul să aibă cetățenie română și domiciliul în municipiul Timișoara
d) solicitantul și soțul /soția, după caz, să nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Timișoara, cât și în alte localități
e) a depus declarația autentificată notarială la momentul atribuirii. 

  • Preluarea cererilor pentru atribuirea de terenuri în condițiile Legii 15/2003 nu este condiționată de existența sau inexistența terenurilor disponibile, respectiv de completarea listei parcelelor disponibile cu acele suprafețe a căror situație juridică permite efectuarea atribuirii, sau de depunerea dosarelor incomplete.


  • Solicitările împreună cu toate documentele depuse la dosar se prezintă de către Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru, Comisiei de analiză în vederea formulării propunerii motivate de admitere sau respingere prin H.C.L.

Cerere tip pentru atribuirea în folosință gratuită a unui teren conform Legii nr. 15/2003

R E G U L A M E N T pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Criterii suplimentare de selecție a solicitanților de loturi de teren pentru construire de locuințe în baza Legii 15/2003

Tabel nominal cu persoanele propuse în vederea atribuirii de terenuri pentru construirea de locuințe conform Legii nr. 15/2003

Anexa nr. 1 la HCL 20/29.01.2019

HCL 127/2019

Înștiințare

Planșe parcele

Tarla

Înștiințare SC2019-12127/16.05.2019

HCL 609/10.12.2019

Hotărârea nr. 301 din 14.06.2019

HCL 107 din 31.03.2020