Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Date cu caracter personal

NOTA INFORMARE

Privind prelucararea datelor cu caracter personal in cadrul proceselor  electorale

            Municipiul Timisoara, in calitate de operator de date cu carcater personal, informează persoanele fizice cu  drept de vot cu privire la prelucrarea in mod legal și transparent  a  datelor cu caracter personal:

           – nume, prenume,
           – data și locul nasterii, 
           – cod numeric personal,
           – denumire, serie si nr.  act identitate,
           – adresa de domiciliul/reședință.

Prelucrarea de date cu caracter personal, in contextul activitatilor electorale,  se realizează cu aplicarea principiilor de prelucrare (în special principiul scopului determinat, explicit şi legitim, al minimizării datelor, al limitării stocării), precum si cu stricta respectare a reglementărilor legale aplicabile în domeniul electoral și a prevederilor legale incidente în domeniul protecției datelor.

Prelucrarea de date cu caracter personal, la nivelul Municipiului Timisoara,  se realizeaza:

a) In temeiul indeplinirii unor obligatiilor legale  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de:  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Legea nr. 135/2020 pentru stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, Legea nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,    Legii nr. 370/2004 –pentru alegerea Președintelui României, Legea nr. 33/2007 pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr. 3/2000 – privind organizarea și desfășurarea referendumului, Hotărâri ale Autorității Electorale Permanente și  Hotarâri ale Guvernului.

b) In următoarele scopuri: – înscrierea alegătorilor în Registrul electoral/actualizarea Registrului electoral; –  actualizarea listelor electorale permanente; – actualizarea listelor electorale complementare; – punerea  la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale  care participă la alegeri a unui extras din registrul electoral cuprinzând alegătorii  din unitatea administrativ-teritorială.

            Orice persoană interesată își poate exercita drepturile prevăzute in Regulamentul (UE) 2016/679 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE , și anume: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. *

*vezi site ANSPDCP –  www.dataprotection.ro