Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Nașteri

Actele se depun la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Biroul Înregistrări naşteri

Adresa: Bd. M. Eminescu nr. 15
Sediul nostru se află la intersecția Bulevardului Mihai Eminescu cu strada Traian Grozăvescu, în apropriere de Poşta Mare şi Hotel Continental.
Intrarea principală este pe Strada Traian Grozăvescu.

accesaţi imaginea pentru localizare şi Indicații de orientare

Înregistrarea naşterii
(nou-născut)

în termenul legal de 30 de zile

Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau a personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, sau a oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
➡️ 30 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă
➡️ 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort
➡️ 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile

După expirarea termenelor menționate mai sus, dar nu mai târziu de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Dacă declaraţia de naştere a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a
cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Nedeclararea naşterii în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei. (art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1996).

Certificatul de naştere se înmânează:

părintelui / părinţilor

reprezentantului legal (persoanei la care se află în plasament copilul, făcând dovada cu dispoziția de plasament și actul de identitate)

titularului actului, în cazul adopției / înregistrării nașterii persoanei majore

persoanei împuternicite, cu procură specială autentificată la notar, sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:

procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961),
şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original. Totodată, persoana împuternicită se va prezenta la ghişeu cu actul de identitate, în original.

–  avocaților împuterniciți de către titulari sau de către părinții / reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Nu se percep taxe pentru înregistrarea nașterii

Acte necesare

➡️ certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
➡️ certificatul de căsătorie (original şi fotocopie);
➡️ actele de identitate ale părinţilor (original şi fotocopie);
➡️ actul de identitate al declarantului, după caz.

ℹ️ Obs.
Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public.

În lipsa acordului părinţilor cu privire la numele de familie al copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P. / primăria care a înregistrat actul de naştere; certificatul de naştere se eliberează numai după înscrierea menţiunii privind stabilirea numelui de familie de către instanţa de tutelă.

În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă / înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea / înscrierea certificatelor în registrele de stare civilă române; nasterea copilului se înregistrează după transcrierea / înscrierea căsătoriei părinţilor. Pentru mai multe detalii privind procedura de trascriere a certificatelor de căsătorie emise de autorităţile străine accesaţi acest link.

În conformitate cu prevederile art. 412 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil „Intervalul de timp cuprins între a trei suta şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii. El se calculează zi cu zi.

Astfel, în cazul în care mama copilului a fost căsătorită şi a divorţat în intervalul de timp cuprins între a trei suta şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului sunt aplicabile prevederile art. 414 alin. (1) din același act normativ, potrivit cărora „Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.” (Prezumția de paternitate), precum și ale art. 408 alin. (2) – „Filiaţia faţă de tatăl din căsătorie se stabileşte prin efectul prezumţiei de paternitate.”, chiar dacă faptul nașterii are loc după desfacerea căsătoriei prin divorț.

Timpul legal al concepției se calculează pe zile, având o durată de 121 de zile, calculându-se de la data nașterii copilului, înapoi până la 180 de zile, iar de la a o sută optzecea zi până la a trei suta zi; întrucât o parte din această perioadă a concepției de 121 de zile se situează în timpul căsătoriei (încă nedesfăcută prin divorţ), înseamnă că nou-născutul beneficiază de prezumția legală de paternitate – copil conceput în timpul căsătoriei, cu toate efectele juridice care decurg din aceasta, inclusiv completarea rubricilor privind tatăl, din certificatul medical constatator al născutului viu, respectiv actul de naştere înregistrat la starea civilă cu datele fostului soț.  

În conformitate cu prevederile art. 435 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil Atât timp cât o legătură de filiaţie legal stabilită nu a fost contestată în justiţie, nu se poate stabili, pe nicio cale, o altă filiaţie, iar potrivit art. 414 alin. (2) din acelaşi act normativ Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului.

Acte necesare pentru înregistrarea naşterii

➡️ certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
➡️ certificatul de căsătorie (original şi fotocopie);
➡️ sentinţa definitivă / certificatul de divorţ(original şi fotocopie);
➡️  actele de identitate ale părinţilor – foştii soţi (original şi fotocopie);
➡️  actul de identitate al declarantului, după caz.

ℹ️ Obs. 
Dacă părinţii – foştii soţi au purtat în timpul căsătoriei nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public.

În lipsa acordului părinţilor cu privire la numele de familie al copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P. / primăria care a înregistrat actul de naştere; certificatul de naştere se eliberează numai după înscrierea menţiunii privind stabilirea numelui de familie de către instanţa de tutelă.

➡️ certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
➡️ certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
➡️ actul de identitate al mamei (original şi fotocopie);
➡️ certificatul de naştere al tatălui (original şi fotocopie);
➡️ actul de identitate al tatălui (original şi fotocopie);
➡️ în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completa şi semna numai în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, declaraţia din care să rezulte şi numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul.

ℹ️ Observație
Declaraţia cu privire la numele de familie al copilului, se dă şi se semnează numai în faţa ofiţerului de stare civilă. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată, poate fi dată şi în faţa notarului public, însă pentru purtarea numelui de familie al copilului este necesar şi consimţământul mamei.

Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, instanţa de tutelă stabileşte numele de familie şi/sau prenumele, după caz. Certificatul de naştere se eliberează numai după înscrierea menţiunii privind stabilirea numelui de către instanţa de tutelă.

Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

➡️ certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
➡️ certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
➡️ actul de identitate al mamei (original şi fotocopie) SAU
➡️ actul de identitate al declarantului (original şi fotocopie), după caz.

În acest caz certificatul de naştere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului.

a)certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
b)certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
c) actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei copilului (original şi fotocopie).

 

➡️ certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
➡️ paşaportul părintelui cetăţean străin sau apatrid/părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau ai Confederaţiei Elveţiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original şi în fotocopie; 
➡️ în cazul cetăţenilor străini ale căror acte de identitate nu conţin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se prezintă traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare ale persoanei;
➡️ dacă unul dintre părinţi este cetăţean român se prezintă certificatul de căsătorie al părintilor copilului, înregistrat / transcris în registrele de stare civilă române,  (original şi fotocopie);
➡️ dacă ambii părinţi sunt cetăţeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, apostilat / supralegalizat, în original şi fotocopie;

➡️ traducerea legalizată a certificatului de căsătorie;
➡️ dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, se prezintă certificatele de naştere, apostilate / supralegalizate, în original şi fotocopie, precum şi traducerea legalizată a acestora;

ℹ️ Obs.: 
Când declararea naşterii este făcută de un cetăţean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

În lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă:
a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
b) fotocopia procesului-verbal întocmit de poliţist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unităţii sanitare;
c) actul de identitate şi certificatul de naştere al tatălui, în original şi fotocopie; declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei. Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

a) declaraţia scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^1 sau anexa nr. 19^2, din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
b) procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare;
c) certificatul medical constatator al naşterii;
d) actul de identitate al declarantului;
e) actul de identitate şi certificatul de naştere al tatălui, în original şi fotocopie; declaraţia tatălui de recunoaştere a copilului, după caz, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei.

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Programare online

Înainte de a vă programa online

  1. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare înregistrării naşterii
  2. tipăriţi și completaţi declaraţiile necesare în funcţie de situaţia dumneavoastră;

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actului de identitate.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

Înregistrarea tardivă a naşterii

după 30 de zile de la data naşterii

Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune, fie la S.P.C.L.E.P./primăria în a cărei rază teritorială a avut loc naşterea, fie la S.P.C.L.E.P. / primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră neînregistrată, respectiv sediul instituţia interesată

După împlinirea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

După împlinirea termenului de un an de zile, prevăzut de lege, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. sau, după caz, al D.G.E.P.M.B.

Acte necesare

➡️ certificatul medical constatator al naşterii, în original, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
➡️ dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor.
➡️ actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
➡️ certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie;
➡️ certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul de identitate al tatălui, în original şi fotocopie, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
➡️ declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, dacă părinţii poartă nume de familie diferit;
➡️ declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei.

Dispoziţiile menţionate se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate şi nu a fost declarată ori a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, iar declararea naşterii sau înregistrarea naşterii se face în ţară. 

Se prezintă documentele necesare înregistrării naşterii copilului cu vârsta de până la 14 ani precum şi declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată şi, după caz, a părinţilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa nr. 21 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2016 cu modificările şi completările ulterioare; declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă.

Se prezintă documentele necesare înregistrării naşterii copilului cu vârsta de până la 14 ani precum şi cererea scrisă a declarantului, însoţită de următoarele documente:
a) declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, dată în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm;
b) declaraţia a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată în faţa ofiţerului de stare civilă.

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea tardivă a naşterii sale, aceasta dă o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Programare online

Înainte de a vă programa online

  1. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare înregistrării naşterii
  2. tipăriţi și completaţi declaraţiile necesare în funcţie de situaţia dumneavoastră;

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728 

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actului de identitate.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

Formulare

📎 Declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părintelui / părinţilor
se completează de către părinte / părinţi, în toate cazurile

📎 Declaraţie privind domiciliul copilului
se completează în cazul în care părinţii au domicilii diferite

📎 Declaraţie privind recunoaşterea paternităţii şi purtarea numelui de familie
se completează de către părinţi în cazul în care nu sunt căsătoriţi; prezenţa ambilor părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă este obligatorie

📎 Declaraţie privind numele de familie al copilului
se completează în cazul în care părinţii au nume de familie diferite; prezenţa ambilor părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă este obligatorie

📎 PROCES-VERBAL privind declararea nașterii cu interpret / traducator autorizat
se completează în cazul în care unul dintre părinţi / ambii părinți este cetățean străin / sunt cetățeni străini și nu cunoaște / nu cunosc limba română

📎 Declarație privind lipsa certificatului de căsătorie în cazul cetățenilor apatrizi / solicinați de azil
declarația este dată de părinţii solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România, în cazul în care aceştia nu pot prezenta certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine în faţa cărora a fost oficiată căsătoria

Când declaraţia naşterii este făcută de un cetăţean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

Pentru a vizualiza lista de interpreţi ai limbajului mimico gestual / interpreţi ai limbajului specific persoanei cu surdocecitate accesaţi acest link.

Înregistrarea adopției încuviințată în România

Competenţa aparţine structurii de stare civilă din cadrul s.p.c.l.e.p. sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află domiciliul adoptatului sau sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.

În noul act de naştere întocmit, rubrica „Locul naşterii” se va completa cu datele din actul de naştere iniţial.

Dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de către Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti.

hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat adopţia, definitivă, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o;
– hotărârea judecătorească prin care s-a admis încredinţarea minorului pentru adopţie, definitivă, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o;
– certificatul de naştere, în original al adoptatului;
– certificatul de căsătorie al adoptatorilor, în original şi fotocopie;
– certificatul de naştere, în original şi fotocopie, al persoanei care adoptă, dacă este necăsătorit(ă);
– actele de identitate, în original şi fotocopie (adoptatori şi adoptat, dacă este cazul).

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Programare online

Înainte de a vă programa online

  1. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare înregistrării naşterii
  2. tipăriţi și completaţi declaraţiile necesare în funcţie de situaţia dumneavoastră;

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actului de identitate.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

Înregistrarea adopției încuviințată în străinătate

Adopţiile încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naştere la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti.

Adopţiile încuviinţate în străinătate privind persoane ale căror acte de naştere şi, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actelor de stare civilă, dacă la data încuviinţării adopţiei acestea nu aveau cetăţenie română.

sentinţa de recunoaştere de către tribunalul competent a sentinţei de încuviinţare a adopţiei din străinătate, conform prevederilor art. 1095 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă;
– sentinţa de adopţie definitivă, în original;
– traducerea legalizată a sentinţei de adopţie;
– certificatul de naştere, în original, al adoptatului şi, după caz, certificatul de căsătorie; certificatele de naştere ale copiilor minori ai adoptatului;
– certificatul de căsătorie al adoptatorilor, tradus şi legalizat, dacă este cazul;
– actul de identitate al adoptatului, în original şi fotocopie.

Cererea pentru întocmirea noului act de naştere se poate depune personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Sentinţa de adopţie, în original, traducerea legalizată, întocmită în străinătate, precum şi procura specială, întocmită în străinătate, trebuie să îndeplinească formalitățile de supralegalizare / apostilare, în funcție de statul în care au fost emise.

Programare online

Înainte de a vă programa online vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728.

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea cererii.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

Formulare necesare pt. înregistrarea adopţiei

📎 Declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părintelui / părinţilor
se completează de către părinte / părinţi, în toate cazurile

📎 Declaraţie privind domiciliul copilului
se completează în cazul în care părinţii au domicilii diferite

Când declaraţia naşterii este făcută de un cetăţean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

Pentru a vizualiza lista de interpreţi ai limbajului mimico gestual / interpreţi ai limbajului specific persoanei cu surdocecitate accesaţi acest link.

Pentru înformații suplimentare referitoare la înregistrarea nașterii, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]