Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare și formulareFORMULARE ONLINE  

PROGRAMUL CU PUBLICU L la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni – CAMERA 12, din sediul Bd. C. D. LOGA NR. 1

 

CONSILIERE, ÎNREGISTRARE ȘI DEPUNERE DOCUMENTE

LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI , ÎNTRE ORELE 8:30-16:00.

MARȚI  ÎNTRE ORELE 8:30-18:00.

 Orarul casieriei din camera 12 este :

–Luni,  Miercuri, Joi ,Vineri  între orele 8:30-15:30 (pauză de la 12:00 – 12:15 / 14:00-14:15)

-Marți între orele 8:30-17:30 (pauză de la 12:45-13:00)

Accesul se face doar pe baza numărului de ordine eliberat la intrarea în incintă.

ACEST ORAR POATE SUFERI MODIFICĂRI ÎN FUNCȚIE DE STAREA DE ALERTĂ ȘI FLUCTUAȚIILE DE PERSONAL.

PENTRU CONFIRMARE  ORAR DE LUCRU LA GHIȘEE , PUTEȚI SOLICITA INFORMAȚII TELEFONICE  LA NUMĂRUL 0256-408426

COMISIA DE AVIZARE A ADUNARILOR PUBLICE

Comisia se intruneste in fiecare miercuri, incepand cu ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Timisoara, Bv. C.D. Loga nr. 1
In sedinta vor fi analizate toate cererile de declarare a adunarilor publice depuse pana cel tarziu martea dinaintea sedintei comisiei.
Cererile se vor depune la adresa www.primariatm.ro/cereri-evenimente iar avizele se elibereaza online pe adresa de mail a solicitantului.

Cerere online
Cerere

ACTIVITĂȚI COMERCIALE

HCLMT nr. 28/02.02.2023 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara

1.Documente necesare pentru emiterea Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de alimentație publică, documente care vor fi certificate “conform cu originalul” si care vor fi transmise si in format digital de către solicitant:

a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului.
c)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului

d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizăriiavând intabulată destinația de spațiu comercial sau SADși acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
În situația în care autorizarea se solicită pentru o construcție provizorie care nu necesita întabularea, se va depune și autorizația de construcție, planurile anexă la aceasta,vizate spre neschimbare, procesul verbal de recepție semnat de reprezentantul autorității publice locale sau certificatul de existență a construcției.
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Acordul vecinilor direct afectați, în cazul schimbării funcțiunii spațiului (dacă este cazul).
g) Dovada îndeplinirii cerinţeica personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, în conformitate cu prevederile art.5 alin 2 si alin. 3 din OG 99/ 2000 actualizată, republicată.
h) Contract încheiat cu societatea de salubrizare respectiv cu cea de dezinsecție. Contract de colectare a uleiurilor uzate, pentru activitățile cuprinse în codurile CAEN 5610, 5621, 5629.
i) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității(subsol/ demisol/ parter sau etaj).
j)Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr.571/10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.
k) Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare şi cele administrate de societăţi de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unităţi tip fast-food, cofetării, patiserii etc) vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului.
l) Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării. Pentru activităţile de alimentație publică pentru care nu este necesară autorizaţia de mediu se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la numărul de locuri pentru consumatori.
m) Notificările/Avizele emise de catre Direcția Sanitar-Veterinară în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile cu profil alimentar inclusiv cele de alimentaţie publică, sau orice altă procedură de reglementare sanitară intervenită după data adoptării prezentului Regulament.
n) Contract încheiat cu o firma de pază, în cazul unităților care au un orar de funcționare care depășește ora 22:00.
o) Declarația privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică.Sunt incidente prevederile H.G 843/14.10.1999
p)Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).

2. Documente necesare în vederea eliberarii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activitatea de întreținere și reparare autovehiculedocumente care vor fi certificate “conform cu originalul” si transmise si in format digital de către solicitant:

a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
c)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizării, având intabulată funcțiunea de întreținere sau reparare autovehicule și acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Contract încheiat cu societatea de salubrizareși contract încheiat cu operatorul de rețele apă-canal şi al staţiei de epurare
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care sa reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității(subsol/parter sau etaj).
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.
i) Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării – pentru codurile CAEN 4520, 5221
j) Autorizație emisă de R.A.R. pentru service auto
k) Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).

3.Documente necesare în vederea eliberării Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurăriiactivității de comerț cu ridicata/de gros,documente care vor fi certificate “conform cu originalul” si transmise si in format digital de către solicitant sunt :

a)Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
c)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizării, având intabulata destinația de spațiu comercial sau SADși acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
e) Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu pozițiaunității(subsol/parter sau etaj).
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.
i) Autorizatia eliberata de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pentru activitatile comerciale care se incadreaza in Ordinul MMDD 1798/2007 publicat in Monitorul Oficial nr 808/27.11.2007 (conform anexa 1) pentru codurile CAEN 4671, 4675, 1101, 1102
j). Notificare/Autorizatie sanitara veterinara emisa de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, dacă este cazul
k) Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).

4. Documentele necesare eliberarii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de comerț cu amănuntul, cash and carry și de prestări servicii (altele decât cele de întreținere și repararea autovehiculelor si deratizare/dezinsectie/dezinfectie), care vor fi certificate “conform cu originalul” si transmise si in format digital de către solicitant sunt
a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
c)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
d) Extras de carte nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizăriiavând intabulata destinația de spațiu comercial sau SADși acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
e) Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu pozitia unității(subsol/parter sau etaj).
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata,HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.
i) Certificarea conformitatii de la Direcţia de Sănătate Publică emisă în conformitate cu legislaţia specifică pentru activităţile definite de “Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare” şi “Activităţi de întreţinere corporală”. Autorizatie sanitara de functionare in baza Referatului de evaluare pentru activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală conform Ordin MS nr.1030/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
j) Notificare/Autorizatie sanitara veterinara emisa de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, în conformitate cu legislaţia specifica
,dacă este cazul
k) Autorizatia eliberata de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Timis pentru activitatile comerciale care se incadreaza in Ordinul MMDD 1798/2007 publicat in Monitorul Oficial nr 808/27.11.2007 (conform anexa 1) – pentru coduri CAEN 4730, 4711 (numai pentru hipermarket, supermarket, complex comercial) 9601,8121, 8122, 3312
l) Notificarile/Avizele emise de catre Directia de Sanatate Publica în conformitate cu legislaţia specifica
m) Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).
n). Declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii care solicita autorizare cod CAEN 8129 – Alte servicii de curatenie ca nu desfasoara activitati de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

5.Documentele necesare eliberarii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de prestări servicii funerare – activitate prevazuta si care va fi autorizata conform prevederilor Legii nr.102/2014 și H.G. nr.741/2016, documente care vor fi certificate “conform cu originalul” si transmise si in format digital de către solicitant:
a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
d) Extras de carte nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizării având intabulata destinația de spațiu comercial sau SAD și acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
e) Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Contract încheiat cu societatea de salubrizare respectiv de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale.
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu pozitia unității (subsol/parter sau etaj) – spatiu care trebuie sa respecte prevederile Legii nr.102/2014 și H.G. nr.741/2016. Plan intocmit de un proiectant autorizat din care sa reiasa ca prin amplasarea salii de ceremonie funerara in afara cimitirelor se asigura o distanta de minimum 20 metri de cladirile de locuit.
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.
i) Autorizaţia sanitară de funcționare emisă de Directia de Sanatate Publica în conformitate cu prevederile Legii nr.102/2014 și H.G. nr.741/2016
j) Avizul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale, emis în conformitate cu prevederile Legii nr.102/2014 și H.G. nr.741/2016
k).Alte acte/avize/autorizari prevazute in Legea nr.102/2014 și H.G. nr.741/2016 : dovada constituirii fondului de garantare, polita asigurare de raspundere civila, dovada detinerii autovehicul pentru asistenta funerara mobila / transport mortuar, certificate fiscale, etc.
l) Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).

6 .Documentele necesare eliberarii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de prestari servicii de dezinsectie/dezinsectie/deratizare,care vor fi certificate “conform cu originalul” si transmise si in format digital de către solicitant sunt :
a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
c)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
d) Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizării având intabulata destinația de spațiu comercial sau SAD și acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
e) Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasa suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu pozitia unității (subsol/parter sau etaj).
g) Memoriul tehnic caretrebuie să cuprindă urmatoarele informaţii :
– specificul activităţii (descriere succintă a proceselor);
– structura personalului: numarul de angajaţi, organigramă, respectarea reglementărilor cu privire la angajare – contracte de muncă, salariul minim etc.;
– certificate abilitare personal care efectuează prestaţiile DDD;
– echipamentele de lucru şi de protecţie individuală utilizate;
– utilajele şi autovehiculele utilizate;
– substanţele utilizate pentru efectuarea operaţiilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie;
– programul de lucru;
– descrierea condiţiilor de depozitare a produselor;
– descrierea modului de neutralizare a ambalajelor şi deşeurilor rezultate (Contract valabil încheiat cu o societate autorizată să colecteze ambalajele contaminate rezultate în urma activităţii desfăşurate, în vederea neutralizării sau acordul distribuitorului de substanţe în sensul că acceptă returnarea ambalajelor în vederea neutralizării);
– descrierea utilităţilor pentru personal, ex.:vestiare, grupuri sanitare, duşuri etc.;
– modul de efectuare a mentenanţei echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor;
– modul de tratare şi monitorizare a reclamaţiilor primite de la beneficiari.

h) Autorizatie sanitara veterinara emisa de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
i) Certificarea Conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica emisa de catre Directia de Sanatate Publica în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile care presteaza servicii de dezinsectie/dezinsectie/deratizare
j) Adresa pentru luarea in evidenta a produselor biocide pentru unitatile ce folosesc in activitate substante chimice periculoase, inregistrata la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale- Inspectoratul Teritorial de Munca
k) Adresa emisa de MAI – Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase
l) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu + Adresa ISU pentru lista biocide .
m) Autorizatia eliberata de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
n) Dovada îndeplinirii cerinţei ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități dedezinsectie/dezinsectie/deratizare
o) Acordul furnizorului substantelor si copii ale Avizelor emise de Ministerul Sanatatii pentru fiecare dintre substantele folosite in activitatea curenta, conform listei inregistrate la ITM;
p) Certificate pentru sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001, sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001, sistem de management al sanatatii SR OHSAS 18001, sistem de management al responsabilitatii sociale RS-8000.
r) Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide
s) Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).
7.Documentele necesare eliberării Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriatecare vor fi certificate “conform cu originalul” si transmise si in format digital de către solicitant :

a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
c)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului având intabulata destinația de sediu, birou sau SAD și acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).
g) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.
h) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața birou, sediu, SAD, a spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu pozitia unității (subsol/parter sau etaj).

8. a. Pentru obtinerea vizei anuale, in cazul in care agentul economic declara ca nu au survenit modificari in privinta documentelor ce au stat la baza emiterii acordului pentru desfasurarea exercitiilor comerciale în temeiul Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022,titularulacordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale este obligat sa solicite aplicarea vizei anuale până la termenul stabilit la art. 58 din HCLMT nr. 28/2023 prin depunerea urmatoarelor documente :
– Declarație pe proprie răspundere ca desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emis acordul initial (Anexa nr.2 la prezentul Regulament) inregistrata la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni, care va întocmi nota de plată și va aplica și viza pentru anul în curs;
– Copie carte identitate/pasaport administrator/asociat;
– Avizele/ autorizațiile /documentele solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de catre Primăria Timișoara conform Legii 650/2002 si HCLMT nr. 4/11.01.2022 – documente verificate de catre Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni la data solicitarii vizei anuale de catre agentul economic.

b. În cazul în care agentul economic declara ca au survenit modificări în privința documentelor care au stat la baza obținerii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis în baza Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022, solicitanții vor depune urmatoarele documente care vor fi certificate “conform cu originalul” si vor fi transmise si in format digital de către solicitant și înregistrate la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni în vederea verificării acestora de către Compartimentul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate:
a) Cerere tip
b) Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, emis de Primăria Timișoara în conformitate cu Legea 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022, în original
c) Documentele care au suferit modificari si declarație pe proprie răspundere ca desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emis acordul initial (Anexa nr.4) ;
d) Copie carte identitate/pasaport administrator/asociat;
e) Avizele/ autorizațiile/documentele solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de catre Primăria Timișoara conform Legii nr. 650/2002 si HCLMT nr. 4/2022 – documente verificate de catre Serviciul Informare si Consiliere Cetateni la data solicitarii vizei anuale de catre agentul economic.

Declaratie pe propria raspundere

9. Documente necesare pentru modificarea Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara, conform Legii 650/2002,HCLMT nr. 4/ 11.01.2022 care vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant:

a) Cerere tip pentru modificarea Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara
b) Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara, conform Legii 650/2002,HCLMT nr. 4/11.01.2022 – în original
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului pentru punctul de lucru în cauză
d) Documente justificative privind modificarea solicitată
e) Avizele/Autorizațiile solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Timișoara conform Legii 650/2002 si hotararilor Consilitului Local valabile la data respectiva.

10.În cazul solicitării Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, emis de Primăria Timișoara de către ONG-uri, asociații, fundații, federații, etc., care desfășoară activități de comerț, alimentatie publica și prestări servicii, în structuri de vânzare destinate folosinței publice și care nu dețin documente de înregistrare emise de către ORC, solicitanții vor depune în funcție de activitățile comerciale solicitate – documentele prevazute la art. 34,art. 45,art. 49, art. 53,art. 54, art.55, art.56 și următoarele documente care vor fi certificate “conform cu originalul” si transmise si in format digital de către solicitant:
– CIF
– Certificat înregistrare în Registrul Asociații
– Statutul asociației, Decizie definitivă și revocabilă privind înregistrarea asociației. Statutul asociației trebuie să facă referire la codului CAEN pentru care se solicită autorizarea
– Extras Registrul Special Asociații de pe langă Judecătoria Timișoara,
– Atestat Întreprindere Socială, emis de către AJOFM TIMIȘ (dacă este cazul)
– Formularul 010 Vector Fiscal privind înregistrarea la ANAF a codului CAEN pentru care se solicită autorizarea
– Autorizare sanitara de functionare in baza Declaratiei pe propria raspundere pentru activitatile cuprinse in Anexa nr. 2 la Ordinul MS nr. 1030/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.Documente necesare pentru anularea Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara, conform Legii 650/2002, HCLMT 110/2016, HCLMT 4/11.01.2022, care vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant:

a) Cerere privind anularea Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Timișoara
b) Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara, conform Legii 650/2002, HCLMT 110/2016, HCLMT 4/2022 – în original
c) Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor sau a asociatului unic prin care s-a decis închiderea punctului de lucru
d) Certificat de înregistrare menţiuni și rezoluția eliberate de către ORC Timiș prin care se aprobă închiderea punctului de lucru

II. HOTĂRÂREA NR. 251/14.06.2022 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase pe raza Municipiului Timisoara

Documente necesare pentru avizarea activitatii de comert in zona publica – terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara
Acte necesare pentru amplasare terase sezoniere in zona publica în faţa punctului de lucru propriu de alimentatie publica din Timişoara şi terase sezoniere amplasate pe teren proprietate personala, documente care vor fi certificate „conform cu originalul” de catre solicitant:

1. cerere tipizată– se inregistrează cu 30 zile înainte de amplasare;
2. acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator pentru punctul de lucru cu activitate de alimentaţie publică in functiune obţinute de la ORC) ;
3. certificat fiscal (obţinut de la Direcţia Fiscală) din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local;
4. plan de situaţie 1:500 (obţinut de la Primăria Timişoara), pe care se va desena la scara poziţia terasei şi cotele (trasarile se vor efectua in nume propriu sau de un arhitect sau inginer) ;
5. plan de încadrare scara 1:5000 (obţinut de la Primăria Timişoara);
6. prezentarea listei de meniuri şi preţuri în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
7. Plan situatie scara 1:50 prin care se va prezenta terasa care poate fi realizat in nume propriu sau de un inginer sau arhitect si care va cuprinde :
• ansamblul terasei cu dimensiuni si cu respectarea tututor cerintelor din Regulament
• mobilier
• sistem de acoperire
• calitatea materialelor
• jardiniere (dacă este cazul)

8. comercianţii care au deţinut acord de funcţionare pentru terase în anul precedent îl vor depune la dosar în copie xerox ;
9. acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara pentru punctul de lucru in baza Legii 650/2002 , in copie, vizat la zi;
10. autorizatie de construire pentru terasa, planuri anexa la autorizatia de construire vizate spre neschimbare de catre arhitectul sef si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cazul existentei autorizatiei de construire pentru terasa; alte avize/acorduri/autorizatii, daca este cazul;
11. extras de carte funciară, pentru teren propritate privată nu mai vechi de 30 zile, in situatia in care se doreste functionarea pe teren proprietate personala ;
12. contract de inchiriere /comodat in situatia in care se doreste functionarea pe teren proprietate personala
13. prezentare in forma grafica a mobilierului si a modului de amplasare a terasei spre avizare in cazul solicitarii de amplasare mobilier de terasa pe adancime de maxim 1 m pe lungimea frontului unde se desfasoara activitatea de alimentatie publica ;
14. autorizatie de construire pentru punere in siguranta imobil, daca este cazul sau Aviz favorabil pentru punere in siguranta imobil emis de Directia Judeteana pentru Cultura Timis;
15. Solutia de racordare se va face in baza unui proiect realizat de persoane autorizate.
16. Acordul notarial al proprietarilor sau Asociatiei de proprietari de la cladirile invecinate in cazul extinderii terasei pe fatada imobilelor invecinate.

III. HOTĂRÂREA NR. 369/ 26.07.2022 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara

DOCUMENTE NECESARE AUTORIZARII ACTIVITATII DE COMERT STRADAL, DOCUMENTE CARE VOR FI CERTIFICATE “CONFORM CU ORIGINALUL” DE CATRE SOLICITANT

A). Documente necesare in vederea eliberarii avizului pentru desfasurarea comertului stradal cu mărţişoare/beţe Sf. Nicolae , etc. pe teritoriul municipiului Timişoara.
1. Cerere tipizată;
2. Copie buletin de identitate sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice;
3.Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului în cazul agenţilor economici
4.Carnet de membru vizat la zi de Uniunea Artistilor Plastici, carnet de student, elev sau alte asemenea.

B). Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare stradal în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în mobilier urban in faţa punctului de lucru cu acelasi profil (flori,legume fructe, ziare si reviste, carti, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata ) :
1. Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator obţinut de la ORC in baza Legii 359 / 2004 );
3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil si cu cote terenul unde se solicita amplasarea mobilierului – obţinut prin cam.12 – de la Banca de Date Urbana;
5. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Banca de Date Urbana;
6. Proiect, poza amplasament, plan mobilare în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat si care sa certifice ca mobilierul utilizat ocupa doar fatada spatiului propriu
7. Document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce îngheţată.
8. Acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu legislatia in vigoare pentru punctul de lucru fix, vizat la zi .
9. Extras de carte funciară, dacă este cazul pentru teren proprietate personala a persoanelor fizice sau juridice precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul, iar in cazul in care exista situatii neconcludente ale terenului pe care este amplasat mobilierul urban se solicita si plan parcelar;
10. Autorizatie de construire si planuri vizate spre neschimbare, daca este cazul sau aviz favorabil pentru punere in siguranta imobil emis de Directia Judeteana pentru Cultura Timis, daca este cazul;

C). Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal in tonete/ pupitre

1. Cerere tipizata;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004);
3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
4. Aviz de amplasare + planse vizate spre neschimbare anexa la aviz amplasare.
5. Contract de inchiriere/concesiune.

D). Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ in aparate automate/ dozator lapte, apa, oua, sucuri, produse alimentare si nealimentare
1. Cerere tipizata;
2. Acte firma (certificat de inregistrare+certificat constatator obtinut de la ORC in baza Legii 359/2004)
3. Plan de situatie 1:500 pe care se va marca vizibil si cotat amplasamentul – obtinut de la camera 12 de la Banca de Date Urbana;
4. Plan de incadrare 1:5000 obtinut de la camera 12 – Banca de Date Urbana;
5. Certificat fiscal fara datorii obtinut de la Directia Fiscala;
6. Certificatele si omologarile aparatelor automate, necesare pentru functionarea lor in deplina siguranta;
7. Avizele de la Directia Sanitar Veterinara pentru comercializare produse alimentare si alimentatie publica;
8. Extras de carte funciara pentru terenurile proprietate personala a persoanelor fizice sau juridice, precum si contract de inchiriere/comodat al terenului, daca e cazul, iar in cazul in care exista situatii neconcludente in ceea ce priveste amplasarea pe teren, se solicita si plan parcelar.
9. Documentatiile urbanistice care arata permisiunea amplasarii acestora in perimetrele pietelor/ a terenului proprietate privata langa spatiul comercial/ exteriorul centrelor comerciale.
10. Poză în care să fie prezentat tipul de aparat/dozator comercial utilizat
11. Contract de inchiriere/concesiune a proprietatii Municipiului Timisoara.

E). Acte necesare pentru desfasurarea de activitati comerciale in rulote mobile / autopropulsate/ remorci special/biciclete/triciclete/cargobike/vehicule special amenajate :
1. Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004);
3. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil si cu cote teren – obţinut prin cam.12 – de la Banca de Date Urbana;
4. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbana;
5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat, fotografie amplasament;
6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca vehiculul destinat desfasurarii de activitati comerciale este de tip comercial si are inspectia tehnica periodica valabila cu exceptia tricicletelor, bicicletelor , cargobike care trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca sunt de tip comercial (fisa tehnica, factura, etc).
7. Contract de inchiriere/comodat al vehiculului comercial , daca este cazul
8. Activitatea de comercializare a produselor alimentare precum si alimentatie publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce, contract de colectare uleiuri uzate, daca este cazul;
9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local – obtinut de la Directia Fiscala .
10. Documentatiile urbanistice care arata permisiunea amplasarii acestora in perimetrele pietelor/ proprietatii private;
11. Aviz Comisia de Circulatie .

F). Acte necesare pentru prelungire a acordului de acord de funcționare ambulant :
1. Cerere tip (se înregistrează cu 30 de zile înainte de data expirării acordului de comerţ stradal);
2.Acordul in original pentru prelungire;
3.Taxele aferente se achită la eliberarea acordului.

G). Acte necesare pentru Renunţare la Acord de funcționare ambulant
1. Cerere in care va fi precizat : numarul si data acordul comert ambulant precum si data încetării activităţii de comert ambulant;
2. Copie certificat de inregistrare;
H). Acte necesare pentru emiterea avizului pentru desfasurarea activitatilor de comert stradal cu ocazia unor sarbatori sau evenimente organizate in Municipiul Timisoara :
1. Cerere tipizata;
2. Acte firma (copie Certificat Unic de Inregistrare + certificat constatator obtinut de la ORC – in baza Legii 359/2004)
3. Plan de situatie 1:500 obtinut de la Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru pe care se va marca vizibil amplasamentul solicitat pentru desfasurarea activitatii sau prestarii serviciului, la scara;
4. Plan de incadrare 1:5000 obtinut de la Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru;
5. Proiect, poza in care sa fie prezentat tipul de activitate sau prestare de servicii;
6. Avizele de la Directia Sanitar Veterinara pentru comercializare produse alimentare si alimentatie publica;
7. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca vehiculul destinat desfasurarii de activitati comerciale este de tip comercial si are inspectia tehnica periodica valabila cu exceptia tricicletelor, bicicletelor , cargobike care trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca este de tip comercial (fisa tehnica, factura, etc)
8. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local –obtinut de la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
9. Contract cu operatorul de salubrizare, contract de colectare uleiuri uzate, daca este cazul, alte documente in functie de specificul activitatii : acord ISU pentru eveniment, etc. ;
10. Avizul Comisiei de Avizare a Adunarior Publice incheiat cu organizatorul evenimentului si a Comisiei de circulatie pentru vehicule.

I). Acte necesare pentru emiterea avizului pentru desfasurarea activitatilor recreative in parcurile Municipiului Timisoara :
1. Cerere tipizata;
2. Acte firma (copie Certificat Unic de Inregistrare + certificat constatator obtinut de la ORC – in baza Legii 359/2004)
3. Plan de situatie 1:500 obtinut de la Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru pe care se va marca vizibil amplasamentul solicitat pentru desfasurarea activitatii sau prestarii serviciului, la scara;
4. Plan de incadrare 1:5000 obtinut de la Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru;
5. Proiect, poza in care sa fie prezentat tipul de activitate sau prestare de servicii;
6. Activitatea de comercializare vata de zahar, inghetata, popcorn, produse in aparate speciale la fata locului, necesita document de avizare sanitar-veterinara a produselor sau dovada ca nu este necesar acest document;
7. Triciclete, biciclete, cargobike trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca sunt de tip comercial (fisa tehnica, factura, etc)
8. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local –obtinut de la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
9. Avizul Directiei de Mediu pentru desfasurare activitati comerciale in parcuri si a Comisiei de circulatie, daca este cazul.

Alocaţii

1. Acte necesare pentru Alocaţia de Stat pentru Copii (L61/93 modificată)

– Cerere tip
– Certificat de naştere copil (copie + original)
– Buletinele de Identitate (mama + tata)  – copie + original
– certificatul de casatorie – copie + original;
– alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau in urma divortului/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă,  precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul ,etc.
– Extras de cont al titularului cererii în cazul în care doriţi să se vireze alocaţia în cont (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac)
– Dosar plic

FORMULAR – ACORD GDPR  SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

Actele se depun la primăria de domiciliu sau reşedinţa titularului în termen de 12 luni de la nasterea copilului.

La Primăria Municipiului Timişoara, actele se depun la camera 12, ghişeele 3 – 4.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. Acte necesare pentru Alocaţia de Stat pentru Copii pentru copiii născuți în străinătate

– Certificat de naștere copil (copie+original)

– Buletinele de identitate (MAMA+TATA) – copie + original

-Certificatul de casatorie – copie + original;

– Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau in urma divortului/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă,  precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul ,etc.

-Actele de identitate din statul unde locuiesc părinții – copie

-Dovada eliberată de aitoritățile competente din statele membre unde și-au stabilit reședința și își desfășoară activitatea profesională din care să rezulte că nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru

-Adeverința de la școală în cazul copiilor școlari

-Declarație notarială din care să rezulte că nu a solicitat alocația de stat pentru copii în termenul legal motivînd că în ultimile 12 luni pentru care a solicit alocația de stat pentru copii restantă  a locuit pe teritoriul României și că reședința copilului este în România

-Cerere de mână pentru obținerea alocației restante pe ultimile 12 luni, conform legii 61/1993 actualizată

-Extras de cont al titularului cererii  în cazul în care doriți să se vireze alocația în  cont (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).

-Dosar plic

Actele se depun la primaria de domiciliu sau resedinta a titularului


„Notă

În cazul în care se solicită alocaţia de stat pentru mai mulţi copii, se vor întocmi dosare separate pentru fiecare copil în parte.”

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

Arhivă

Pentru eliberarea copiei unui act din Arhiva Consiliului Local:

 • Cerere tip
 • – Dovada achitare contravaloare taxa de cautare de 50 lei (anticipat)
 • – La eliberare,  se achita contravaloarea taxei de 5 lei/pagina A4 si 10 lei/pagina A3.

Cererea Nu se supune aprobarii tacite.
Actele se vor depune la Primaria Municipiului Timisoara, camera 12, ghișeele 8, 9, 14.

Asociații de Proprietari
Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11
 1.cerere tip  pentru atestarea persoanelor fizice pentru indeplinirea functiei de administrator condominii

2. DEPUNEREA SITUAŢIEI SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI PASIV Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV, întocmită potrivit Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie. Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă vor depune bilanţ contabil, conform prevederilor legale.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3. DEPUNEREA FORMULARULUI PENTRU COMPLETAREA BAZEI DE DATE PRIVIND ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA În vederea completării bazelor de date existente, asociaţiile vor depune, în cel mai scurt timp de la data constituirii sau transformării asociaţiei de locatari, precum şi în urma schimbării membrilor comitetului executiv sau comisiei de cenzori, DECLARAȚIA INFORMATIVĂ PRIVIND BAZA DE DATE.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII
APROBĂRII TACITE
Autoritate Tutelară

1.Acte necesare privind Instituirea TUTELEI asupra  persoanelor puse sub interdicție pe cale judecătorescă

Acte necesare bolnav:

-copie după sentinţa de punere sub interdicţie ,investită cu formula definitiva şi irevocabilă
-carte de identitate
-certificat de naştere
-certificat medical din care să rezulte diagnosticul bolnavului
-Certificatul de încadrare în grad de handicap ,emis de Comisia de Încadrare în grad de handicap ,dacă există la momentul depunerii documentaţiei sau depus ulterior în cel mai scurt timp
-certificat de căsătorie
-sentinţa de divorţ investită cu formula definitivă şi irevocabilă – (dacă este cazul)
-certificat de deces (soţ,soţie,copii,părinţi)-dacă este cazul
-adeverinţa de venituri sau cupon de pensie
-acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii)

Acte necesare pentru tutore:

-cerere de instituire a tutelei
-carte de identitate
-certificat de naştere
-adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate , că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice
-certificat de căsătorie
-sentinţa de divorţ investita cu formula definitivă şi irevocabilă –(dacă este cazul)
-certificat de deces (soţ,soţie,copii,părinţi)-dacă este cazul
-adeverinţa de venituri sau cupon de pensie
-declaraţie simplă,neautentificată la notar, din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore
-acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii)
-cazier judiciar

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Observaţie:Actele de stare civilă şi de proprietate se vor depune în copie xerox.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi apela serviciul la nr. de telefon 0256-408365, 408360.

2. Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere

Acte necesare:

Acte necesare pentru întreţinut (creditorul obligației de întreținere):

1. Buletin/carte de identitate;
2. Certificat de naştere;
3. Certificat medico-legal din care să rezulte discernământul persoanei (care va fi eliberat în aceeaşi zi cu semnarea contractului şi depus documentaţiei);
4. Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte starea sănătăţii şi că nu a fost şi nu este în evidenţă cu boli psihice;
5. Certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă sau certificat de deces( soţ, soţie, copii);
6. Extras C.F. pentru imobil, actualizat, 30 zile de la data emiterii;
7. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie;
8. Cerere care în mod obligatoriu trebuie să conţină clauzele ce vor proteja interesul persoanei vârstnice și care va fi redactată în fața reprezentanților Autorității Tutelare
9. Anchetă socială care va fi realizată după preluarea documentaţie;

Acte necesare pentru întreţinător (debitorul obligației de întreținere):

1. Buletin/carte de identitate;
2. Certificat de naştere;
3. Certificat de căsătorie/sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă sau certificat de deces (soţ, soţie, copii)
4. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie;
5. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost şi nu este în evidenţă cu boli psihice (în cazul în care întreţinătorul are vârstă de pensionare, este necesară adeverinţă medicală de la medicul specialist care să evidenţieze că nu prezintă afecţiuni/boli psihice);
6. Cazier judiciar:
7. Extras C.F. după imobilul proprietate personală (actualizat, valabilitate 30 de zile de la emitere);

Termen de rezolvare:
Observatii: Actele se depun la camera 12
Notă: Toate actele solicitate se vor depune în copie conformă cu originalul. La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus dosar pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la nr. tel. 0256.408360; 408365

Nu se supune aprobării tacite.

3. Emiterea dispoziţiei privind primirea unei donaţii de către minor

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea primirii donaţiei pe numele minorului şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de Identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului;
3. Certificat de căsătorie al părinţilor;
4. Certificat de naştere al minorului;
5. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi);
7. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul);
8. Actul de Carte Funciară al imobilului care se donează cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
9. Cartea de Identitate a curatorului.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. În cerere trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin donaţie cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţilor de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini asupra donaţiei, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.

Nu se supune aprobării tacite.

4. Emiterea dispoziţiei privind primirea unei donaţii de către minor de la o persoană vârstnică

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea primirii donaţiei pe numele minorului şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de Identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului.
3. Certificat de căsătorie al părinţilor.
4. Certificat de naştere al minorului.
5. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul)
6. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
7. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul)
8. Actul de Carte Funciară al imobilului care se donează cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren)
9. Extrasul de carte funciară al unui alt imobil, proprietate a persoanelor care donează.
10. Certificatul medico-legal din care să reiasă existenţa discernământului persoanelor vârstnice care donează, emis în ziua depunerii cererii.
11. Declaraţiile persoanelor care donează cu privire la eventualele sarcini care grevează donaţia.
12. Cărţile de identitate ale persoanelor care donează.
13. Cartea de Identitate a curatorului.

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. În cerere trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin donaţie cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţilor de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini asupra donaţiei, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.
 
Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.408360; 408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Nu se supune aprobării tacite

5. Emiterea dispoziţiei privind primirea unei donaţii de către bolnavul psihic

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea primirii donaţiei de către bolnavul psihic şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de Identitate a reprezentantului legal;
3. Certificat de naştere al bolnavului;
4. Cartea de identitate a bolnavului;
5. Dispoziţia de numire în calitate de tutore;
6. Sentinţa de punere sub interdicţie pe cale judecătorească, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă
7. Actul de Carte Funciară al imobilului care se donează, valabil 30 zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
8. Cartea de Identitate a unui curator care îl va reprezenta pe bolnav doar la încheierea actului de donaţie (dacă este cazul)

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408360

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. În cerere trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin donaţie cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţilor de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini asupra donaţiei, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.

Nu se supune aprobării tacite.

6.Emiterea dispoziţiei privind vânzarea autoturismului pentru minori

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de reprezentantul legal al minorului;
2. Cartea de Identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor;
4. Certificatul de naştere al minorului;
5. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul);
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi);
7. Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul);
8. Cartea de Identitate a vehiculului;
9. Certificatul de Moştenitor de unde rezultă că minorul este proprietar prin moştenire (dacă este cazul);
10. Certificatul de deces al părintelui decedat (dacă este cazul);
11. Cartea de Identitate a curatorului;
12. Precontract de vânzare-cumpărare a vehiculului (dacă există) sau preţul declarat pe răspunderea părintelui;
13. Declaraţie privind acordul minorului care are vârsta de peste 10 ani, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360, 408365.

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. Părintele va putea reprezenta sau asista direct minorul în cazul vânzării, cu condiţia să nu fie proprietar al bunului vândut. În această situaţie, nu mai este necesară cartea de identitatea a unui alt curator.

Nu se supune aprobării tacite.

7.Emiterea dispoziţiei privind vânzarea autoturismului pentru bolnavul psihic

Acte necesare:

1. Cererea întocmită de reprezentanul legal al bolnavului
2. Cartea de Identitate a reprezentantului legal al bolnavului (părinte, tutore, curator);
3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
4. Certificatul de naştere al bolnavului;
5. Cartea de identitate a bolnavului;
6. Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă
7. Dispoziţia de instituire a tutelei asupra bolnavului;
8. Cartea de Identitate a vehiculului;
9. Certificatul de Moştenitor de unde rezultă că bolnavul este proprietar prin moştenire (dacă este cazul);
10. Certificatul de deces al părintelui decedat (dacă este cazul);
11. Cartea de Identitate a curatorului care urmează să-l reprezinte pe bolnav la încheierea actului solicitat;
12. Precontract de vânzare-cumpărare a vehiculului (dacă există) sau preţul declarat pe răspunderea reprezentantului legal.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. Reprezentantul legal va putea reprezenta bolnavul în cazul vânzării, cu condiţia să nu fie coproprietar al bunului vândut. În această situaţie, nu mai este necesară cartea de identitatea a unui alt curator.

Nu se supune aprobării tacite

8.Instituirea curatelei asupra minorilor pentru mansardare imobil

Acte necesare:

1.Cerere notarială privind autorizarea mansardării şi desemnarea unui curator special potrivit Legii 60/2012 (dacă este cazul);
2. Carte de identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului;
3. Certificat de căsătorie al părinţilor;
4. Certificat de naştere al minorului;
5. Carte de identitate minor (dacă este cazul);
6. Declaraţia de acord a minorului cu vârsta peste 10 ani cu privire la operaţiunile solicitate, respectiv mansardarea imobilului, dată în faţa Autorităţii Tutelare;
7. Sentinţa de divorţ a părinţilor investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
8. Hotărârea Comisiei de Protecţia a Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul);
9. Act de carte funciară a apartamentului unde este proprietar minorul, valabil 30 de zile de la data emiterii;
10. Extras de carte funciară colectivă al imobilului (anul în curs);
11. Tabel cu acordul celorlalţi proprietari cu ştampila asociaţiei de proprietari;
12. Documentaţia tehnică privind operaţiunile care urmează a fi efectuate (mansardarea imobilului) din care să rezulte starea iniţială şi starea viitoare a imobilului (în cazul în care aceasta este întocmită);
13. Carte de identitate a curatorului;

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Notă: Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox.

9. Emiterea dispoziţiei privind dobândirea calităţii de moştenitor pentru minor

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea primirii calităţii de moştenitor de către minor şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Cartea de identitate a părintelui sau reprezentantului său legal;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului;
4. Certificatul de naştere al minorului;
5. Cartea de identitate a minorului, (dacă este cazul);
6. Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate succesiunea;
7. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă părinţii au fost divorţaţi la momentul decesului);
8. Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului(dacă este cazul);
9. Certificatul de căsătorie al părintelui recăsătorit (dacă este cazul);
10. Cartea de identitate a curatorului.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Notă: În cazul părinţilor divorţaţi la momentul decesului unuia dintre ei, părintele solicitant va putea reprezenta sau asista direct acceptarea succesiunii în numele minorului, nemafiind necesară copia cărţii de identitate a unui curator. Precizăm de asemena faptul că, toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Nu se supune aprobării tacite.

10.Emiterea dispoziţiei privind dobândirea calităţii de moştenitor pentru bolnavul psihic

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea dobândirii calităţii de moştenitor de către bolnav şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Cartea de identitate a reprezentantului legal;
3. Certificatul de naştere al bolnavului;
4. Cartea de identitate a bolnavului;
5. Dispoziţia de numire în calitate de tutore sau curator;
6. Sentinţa civilă de punere sub interdicţie a persoanei investită cu formulă definitivă şi irevocabilă
7. Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate succesiunea;
8. Certificatul de căsătorie al părintelui recăsătorit (dacă este cazul);
9. Cartea de identitate a unui curator care îl va reprezenta doar la încheierea actului de succesiune.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.408360; 408365.


Nu se supune aprobării tacite

11. Emiterea dispoziţiei privind administrarea societăţilor comerciale moştenite de minori

Acte necesare:

1. Cerere scrisă de reprezentantul legal al minorului (părinte, tutore);
2. Cartea de identitate a părintelui sau reprezentantului său legal;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului;
4. Certificatul de naştere al minorului;
5. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);
6. Certificatul de moştenitor;
7. Actul de înfiinţare sau statutul societăţii;
8. Actul din care să rezulte calitatea de asociat sau acţionar;
9. Sentinţa de divorţ a părinţilor investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
10. Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul);
11. Certificatul de căsătorie al părintelui recăsătorit (dacă este cazul);
12. Cartea de identitate a curatorului;
13. Orice act pe care părintele sau reprezentantul legal îl consideră necesar în susţinerea cererii.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite 12. Emiterea dispoziţiei privind închirierea de imobile la persoane fizice sau juridice (casă, teren, apartament) pentru minori

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de reprezentantul legal al minorului (părinte, tutore);
2. Carte de Identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului (tutore, curator);
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor;
4. Certificatul de naştere al minorului;
5. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul);
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi);
7. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) sau Dispoziţia de instituire a tutelei pe seama acestuia;
8. Actul de Carte Funciară al imobilului care face obiectul contractului cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
9. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al minorului cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;
10. Antecontract de închiriere în care se va specifica preţul de închiriere care va fi în concordanţă cu preţul pe piaţa imobiliară.
11. Cartea de identitate a curatorului;
12. Declaraţie privind acordul minorului care are vârsta peste 10 ani, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare;
13. Tabel cu acordul tuturor locatarilor (numai în cazul în care se închiriază la persoane juridice pentru desfăşurare activitate comercială).

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun în copie la Centrul de Consiliere Cetăţeni, camera 12,ghişeele 12,13.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite 

13. Emiterea dispoziţiei privind închirierea imobilelor la persoane fizice sau juridice (casă, teren, apartament) pentru bolnavul psihic

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de reprezentantul legal;
2. Carte de Identitate a reprezentantului legal al bolnavului;
3. Certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
4. Certificatul de naştere al bolnavului;
5. Cartea de Identitate a bolnavului;
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
7. Actul de Carte Funciară al imobilului ce face obiectul contractului, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
8. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al bolnavului, valabil 30 de zile de la data emiterii (dacă este cazul sau adeverinţă eliberată de instituţia de ocrotire);
9. Dispoziţia de instituire tutela sau curatela asupra bolnavului;
10. Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă
11. Antecontract de închiriere în care să se precizeze preţul de închiriere care va fi în concordanţă cu preţul pe piaţa imobiliară;
12. Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe bolnav la încheierea actului solicitat;
13. Tabel cu acordul tuturor locatarilor (numai în cazul în care se închiriază la persoane juridice pentru desfăşurare activităţi comerciale);

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. Părintele va putea reprezenta sau asista direct minorul în cazul vânzării, cu condiţia să nu fie proprietar al bunului vândut. În această situaţie, nu mai este necesară cartea de identitate a unui alt curator.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite  

14. Emiterea dispoziţiei privind ieşirea din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate (casă, teren, apartament) pentru minori

Acte necesare:

1. Cerere notarială privind autorizarea actului de ieşire din indiviziune şi desemnarea unui curator special potrivit Legii 60/2012 (dacă este cazul);
2. Carte de Identitate a reprezentantului legal al minorului (părinte sau tutore);
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor;
4. Certificatul de naştere al minorului;
5. Cartea de Identitate a minorului, (dacă este cazul);
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
7. Hotărârea Comisiei pt. Protecţia Copilului privind forma de ocrotire a minorului sau Sentinţa civilă de instituire a tutelei asupra minorului, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă;
8. Actul de Carte Funciară al imobilului privitor la care se va efectua ieşirea din indiviziune a dreptului de proprietate, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
9. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al minorului, valabil 30 de zile de la data emiterii (dacă este cazul);
10. Certificat de valoare impozabilă a clădirii eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara;
11. Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe minor la încheierea actului solicitat;
12. Documentaţie tehnică din care să rezulte situaţia iniţială şi viitoare a imobilului;
13. Declaraţia de acord a minorului cu vârsta de peste 10 ani.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei
Municipiului Timişoara, la nr.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite  

15. Emiterea dispoziţiei privind ieşirea din indiviziune sau dezmembrarea dreptului de proprietate (casă, teren, apartament) pentru bolnavul psihic

Acte necesare:

1.Cerere notarială privind autorizarea actului de ieşire din indiviziune şi desemnarea unui curator special potrivit Legii 60/2012 (dacă este cazul);
2. Carte de Identitate a reprezentantului legal al bolnavului;
3. Certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
4. Certificatul de naştere al bolnavului;
5. Cartea de Identitate a bolnavului;
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
7. Actul de Carte Funciară al imobilului privitor la care se va efectua ieşirea din indiviziune a dreptului de proprietate, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
8. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al bolnavului, valabil 30 de zile de la data emiterii (dacă este cazul);
9. Certificat de valoare impozabilă a clădirii eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara;
10. Dispoziţia de instituire tutela sau curatela asupra bolnavului;
11. Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
12. Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe bolnav la încheierea actului solicitat;
13. Documentaţie tehnică din care să rezulte situaţia iniţială şi viitoare a imobilului.;

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. 

16. Emiterea dispoziţiei privind schimbul de imobile pentru minor (casă, teren, apartament)

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea schimbului pe numele minorului şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de Identitate a reprezentantului legal al minorului (părinte, tutore)
3. Certificatul de căsătorie (dacă e cazul)
4. Certificat de naştere al minorului
5. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul)
6. Sentinţa de divorţ a părinţilor investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul)
7. Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de ocrotire pe seama acestuia sau Sentinţa civilă de instituire a tutelei investită cu formulă definitivă şi irevocabilă
8. Actele de Carte Funciară ale imobilelor care fac obiectul schimbului (apartament, casă, teren)
9. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al minorului (dacă este cazul)
10. Certificatele de valoare impozabilă ale imobilelor eliberate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
11. Act doveditor privind preţul imobilelor (antecontract, dacă a fost întocmit în cazul în care există diferenţe de preţ.)
12. Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe minor la încheierea actului solicitat

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Notă: Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite. 

17. Emiterea dispoziţiei privind schimbul de imobile pentru bolnavul psihic

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea schimbului pe numele bolnavului psihic şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de Identitate a reprezentantului legal al bolnavului (părinte, tutore, curator)
3. Certificatul de căsătorie (dacă e cazul)
4. Certificatul de naştere al bolnavului
5. Cartea de Identitate a bolnavului
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul)
7. Actele de Carte Funciară ale imobilelor care fac obiectul schimbului valabil 30 de zile de la date emiterii (apartament, casă, teren)
8. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al bolnavului, valabil 30 zile de la data emiterii (dacă este cazul)
9. Certificatele de valoare impozabilă ale imobilelor eliberate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
10. Act doveditor privind preţul imobilelor (antecontract, dacă a fost întocmit în cazul în care există diferenţe de preţ)
11. Dispoziţia de instituire tutela sau curatela asupra bolnavului
12. Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă 13. Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe bolnav la încheierea actului solicitat

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite. 

18. Emiterea dispoziţiei privind ridicare bani de la CEC sau de la bancă pentru minori (casă, teren, apartament)

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de reprezentantul legal al minorului (părinte, tutore)
2. Carte de Identitate a părintelui solicitant sau reprezentantului legal al minorului
3. Certificatul de naştere al minorului
4. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul)
5. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi)
6. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului (dacă este cazul)
7. Copie după carnetul C.E.C. sau Extras de cont (la zi)
8. Declaraţie scrisă privind consimţământul minorului, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare (numai în cazul minorilor cu vârsta de peste 10 ani)

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15. Notă: Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox. Părintele sau reprezentantul legal al minorului îl vor reprezenta sau asista în faţa CEC, în această nemaifiind nevoie de cartea de identitate a unui alt curator.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.
Nu se supune aprobării tacite. 

19. Emiterea dispoziţiei privind ridicare de bani de la CEC sau bancă pentru bolnav psihic

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de reprezentantul legal al bolnavului (părinte, tutore, curator)
2. Carte de Identitate a reprezentantului legal al bolnavului
3. Certificatul de naştere al bolnavului
4. Cartea de Identitate a bolnavului (dacă este cazul)
5. Sentinţa de punere sub interdicţie pe cale judecătorească, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă
6. Dispoziţia de numire în calitate de tutore
7. Copie după carnetul C.E.C. sau Extras de cont (la zi)

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. Părintele sau reprezentantul legal al bolnavului îl va putea reprezenta sau asista în faţa CEC-ului sau a băncii, în această situaţie nemaifiind nevoie de cartea de identitate a unui alt curator.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite. 

20. Emiterea dispoziţiei privind vânzarea de imobile pentru minori

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea vânzării de către minor şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de Identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului (tutore)
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor
4. Certificatul de naştere al minorului
5. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul)
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi)
7. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul)
8. Adresă de la notar în care se vor specifica în mod expres cotele/cota aparţinând minorului care se vor vinde, trecute în actul de carte funciară sau în certificatul de moştenitor, pentru care se va solicita Autorităţii Tutelare, conform legii, avizul prealabil de înstrăinare a acestora, precum şi valoarea imobilului conform grilelor notariale
9. Actul de Carte Funciară al imobilului care se vinde (apartament, casă, teren) nu mai vechi de 30 de zile
10. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al minorului valabil 30 de zile de la data emiterii (dacă este cazul)
11. Certificat de valoare impozabilă a clădirii eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
12. Act doveditor privind preţul terenului (Antecontract sau Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia se află terenul)
13. Cartea de identitate a curatorului
14. Declaraţie privind acordul minorului care are vârsta peste 10 ani, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Notă: Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox. Părintele va putea reprezenta sau asista direct minorul în cazul vânzării, cu condiţia să nu fie proprietar al bunului vândut. În această situaţie, nu mai este necesară cartea de identitate a unui alt curator.

La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite.
 

21. Emiterea dispoziţiei privind vânzarea de imobile (casă, teren, apartament) pentru bolnavul psihic

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea vânzării de către bolnav şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de identitate a reprezentantului legal al bolnavului (părinte, tutore, curator)
3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
4. Certificatul de naştere al bolnavului
5. Cartea de Identitate a bolnavului
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul)
7. Actul de Carte Funciară al imobilului care se vinde (apartament, casă, teren)
8. Adresă de la notar în care se vor specifica în mod expres cotele/cota aparţinând bolnavului, trecute în actul de carte funciară sau în certificatul de moştenitor, pentru care se va solicita Autorităţii Tutelare, conform legii, autorizarea prealabilă de înstrăinare a acestora, precum şi valoarea imobilului conform grilelor notariale
9. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al bolnavului (dacă este cazul)
10. Certificat de valoare impozabilă a clădirii eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
11. Act doveditor privind preţul imobilului (antecontract, dacă a fost întocmit)
12. Dispoziţia de instituire tutela sau curatela asupra bolnavului
13. Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul)
14. Carte de identitate a curatorului, care urmează să-l reprezinte pe bolnav la încheierea actului solicitat

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15. Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox. Părintele va putea reprezenta sau asista direct minorul în cazul vânzării, cu condiţia să nu fie proprietar al bunului vândut. În această situaţie nu mai este necesară cartea de identitate a unui alt curator.

La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite.

22. Emiterea dispoziţiei privind cumpărarea de imobile de către minori

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea cumpărării de către minor şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de Identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului (tutore)
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor
4. Certificatul de naştere al minorului
5. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul)
6. Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi)
7. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul)
8. Extrasul de cont pe numele minorului actualizat, dacă imobilul se cumpără din banii copilului.
9. Actul de Carte Funciară al imobilului care se cumpără, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren)
10.Declaraţie autentificată la notarul public a părintelui ce locuieşte în străinătate-dacă este cazul-(în situaţia în care este proprietar al imobilului sau a unei cote părţi din imobil), prin care îşi dă acordul cu privire la cumpărarea imobilului de către minor, în forma solicitată (referire la sarcinile şi interdicţiile ce vor greva proprietatea minorului)
11. Cartea de identitate a curatorului

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii:
Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15. Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. În cerere trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin cumpărare cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţile de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.

La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite. 

23. Emiterea dispoziţiei privind cumpărarea de imobile – bolnav psihic

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea cumpărării pe numele bolnavului şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de identitate a reprezentantului legal al bolnavului
3. Certificatul de naştere al bolnavului
4. Cartea de identitate a bolnavului
5. Dispoziţia de numire în calitate de tutore
6. Sentinţa de punere sub interdicţie investită cu formulă definitivă şi irevocabilă sau copie după acţiunea de punere sub interdicţie înregistrată la Judecătoria Timişoara
7. Actul de Carte Funciară al imobilului care se cumpără, valabil 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren)
8. Cartea de identitate a curatorului care îl va reprezenta pe bolnav, doar la încheierea contractului respectiv

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.
Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox. În cerere trebuie precizat dacă imobilul se va transmite prin cumpărare cu sarcini, respectiv uzufructul viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea unei sau unor persoane, precizându-se numele acestora, fiind necesare copiile cărţile de identitate ale persoanelor respective. Dacă nu vor fi instituite sarcini, acest lucru trebuie menţionat expres în cerere.

La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite.

24. Instituirea curatelei asupra minorilor pentru vânzarea spaţiilor comune din imobil (uscătorie, terasă, etc.)

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea înstrăinării spaţiului comun şi numirea unui curator special  (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Carte de identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului
3. Certificat căsătorie al părinţilor
4. Certificat de naştere al minorului
5. Carte de identitate minor (dacă este cazul)
6. Declaraţia minorului că este de acord cu operaţiunile solicitate respectiv, dezmembrare, reapartamentare şi vânzare uscătoriei (dacă are vârsta de peste 10 ani) dată în faţa Autorităţii Tutelare
7. Sentinţa de divorţ a părinţilor investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
8. Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul)
9. Act de carte funciară al apartamentului unde este proprietar minorul, valabil 30 de zile de la data emiterii
10. Extras de carte funciară colectivă al imobilului (anul în curs)
11. Tabel cu acordul celorlalţi proprietari cu ştampila asociaţiei de proprietar
12. Acte doveditoare privind preţul de vânzare al uscătoriei în cazul în care se primesc bani în urma vânzării (precontract între Asociaţia de Proprietari şi firma sau persoana fizică care solicită cumpărarea uscătoriei, din care să rezulte dezmembrarea şi reapartamentarea pe scară sau la fiecare scară separat cu specificaţia dacă se vinde uscătoria din scara respectivă sau toate din bloc în cazul în care există mai multe scări) sau alte acte doveditoare care să ateste lucrările a se efectua în compensarea uscătoriei (adresă de la Asociaţia de Proprietari întocmită în colaborare cu firma prestatoare de servicii din care să reiasă lucrările ce vor fi efectuate)
13. Documentaţia tehnică privind operaţiunile care urmează a fi făcute (dezmembrare, reapartamentare, etc.) din care să rezulte starea iniţială şi starea viitoare a imobilului (în cazul în care aceasta este întocmită)
14. Copie carte identitate curator

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii:
Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.. Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365.

Nu se supune aprobării tacite.

25. Instituirea curatelei asupra bolnavului psihic pentru vânzarea uscătoriei

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de reprezentantul legal al bolnavului (părinte, tutore, curator)
2. Carte de identitate a reprezentantului legal al bolnavului
3. Certificat de naştere al bolnavului
4. Carte de identitate a bolnavului
5. Dispoziţia de numire în calitate de tutore sau curator
6. Sentinţa de punere sub interdicţie pe cale judecătorească
7. Act de carte funciară al apartamentului unde este proprietar bolnavul, valabil 30 de zile de la data emiterii
8. Extras de carte funciară colectivă al imobilului (anul în curs)
9. Tabel cu acordul celorlalţi proprietari cu ştampila asociaţiei de proprietari
10. Acte doveditoare privind preţul de vânzare al uscătoriei (precontract între Asociaţia de Proprietari şi firma sau persoana fizică care solicită cumpărarea uscătoriei, din care să rezulte dezmembrarea şi reapartamentarea pe scară sau la fiecare scară separat cu specificaţia dacă se vinde uscătoria din scara respectivă sau toate din bloc în cazul în care există mai multe scări)
11. Documentaţia tehnică privind operaţiunile care urmează a fi făcute (dezmembrare, reapartamentare, etc.) din care să rezulte starea iniţială şi starea viitoare a imobilului (în cazul în care aceasta este întocmită)
12. Copie carte identitate curator care îl va reprezenta pe acesta doar în faţa notarului la încheierea contractului respectiv

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.Notă: Toate actele menţionate mai sus vor fi prezentate în copie xerox. 26. Emiterea dispoziţiei privind acceptarea succesiunii legale/testamentare pentru bolnav psihic

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea acceptării succesiunii legale/testamentare pe numele bolnavului şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Cartea de identitate a reprezentantului legal
3. Certificatul de naştere al bolnavului
4. Cartea de identitate a bolnavului
5. Dispoziţia de numire în calitate de tutore
6. Sentinţa civilă de punere sub interdicţie a persoanei, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă
7. Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate succesiunea
8. Cartea de identitate a unui curator care îl va reprezenta doar la încheierea actului de succesiune
9. Testamentul persoanei decedate cu menţiunea nerevocat (înscrisă la cabinetul notarial unde a fost autentificat testamentul), în cazul succesiunii testamentare

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii:
Actele se depun la Centrul de Consiliere Cetăţeni, camera 12,ghişeele 12,13.În cazul părinţilor divorţaţi la momentul decesului unuia dintre ei, părintele solicitant va putea reprezenta sau asista direct acceprtarea succesiunii în numele bolnavului, nemaifiind necesară copia cărţii de identitate a unui cirator. Precizăm de asemenea faptul că, toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.0256.408360; 408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE 

27. Instituirea curatelei asupra minorului pentru ridicare pensie de urmaş

Acte necesare pentru curator:

1. Cerere de mână prin care solicită instituirea curatelei
2. Copie xerox după:

 • carte de identitate;
 • certificat de naştere ;
 • certificat de căsătorie;
 • acte proprietate casă şi teren.

3. Declaraţie din partea soţului/soţiei că este de acord cu instituirea curatelei
4. Adeverinţă de venit sau cupon de pensie;
5. Certificat medical din care să rezulte starea sănătăţii;
6. Cazier judiciar.

Acte necesare pentru minor:

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la numărul de telefon : 0256-408360; 0256-408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15. 

28. Emiterea dispoziţiei privind eliberarea Cărţii de Identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de persoana căreia i-a fost lăsat în grijă minorul
2. Cartea de Identitate a acesteia
3. Certificatul de naştere al minorului
4. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
5. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului (dacă este cazul)
6. Declaraţie scrisă privind consimţământul minorului, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare că este de acord să fie luat în spaţiu de către persoana solicitantă
7. Cartea de Identitate a curatorului
8. Declaraţie din partea membrilor de familie majori ai titularului de contract care urmează să ia în spaţiu minorul din care să  rezulte că sunt de acord cu luarea în spaţiu a minorului
9. Extrasul de Carte Funciară al imobilului unde urmează să fie luat în spaţiu minorul (valabil 30 de zile de la data emiterii)

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.408360; 408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15. 

29. Emiterea dispoziţiei privind încheierea unui contract de comodat pentru imobilul proprietatea minorului (casă, teren, apartament)

Acte necesare:
 
1. Cerere întocmită de reprezentantul legal al minorului (părinte, tutore);
2. Carte de identitate a părintelui solicitant sau a reprezentantului legal al minorului (tutore, curator);
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor;
4. Certificatul de naştere al minorului;
5. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul);
6. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
7. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului/Sentinţa judecătorească privind plasamentul minorului (dacă este cazul) sau Sentinţa judecătorească de instituire a tutelei pe seama acestuia;
8. Actul de Carte Funciară al imobilului care face obiectul contractului, cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii (apartament, casă, teren);
9. Actul de Carte Funciară din care să rezulte un alt drept locativ al minorului cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;
10. Certificat de valoare impozabilă a clădirii eliberat de Direcţia Fiscală, Serviciul Impozite, Taxe Fiscale;
11. Cartea de identitate a curatorului;
12. Declaraţie privind acordul minorului care are vârsta peste 10 ani, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare;
13. Tabel cu acordul tuturor locatarilor (numai în cazul în care se încheie contractul la persoane juridice pentru desfăşurare activitate comercială);
14. Statul/Actul de constituire al societăţii comerciale cu care urmează să se încheie contractul.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la numărul de telefon : 0256-408360; 0256-408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15. 

30. Emiterea dispoziţiei privind ridicare sume din cadrul societăţilor de asigurări pentru minori

Acte necesare:

1. Cerere întocmită de reprezentantul legal al minorului (părinte, tutore)
2. Carte de Identitate a părintelui solicitant sau reprezentantului legal al minorului
3. Certificatul de naştere al minorului
4. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul)
5. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, învestită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
6. Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului sau sentinţă judecătorească  privind luarea unei măsuri de protecţie specială pe seama minorului (dacă este cazul)
7. Copie după contractul de asigurare;
8. Adresă de la societatea de asigurări  în care să fie specificată suma ce-i revine minorului cu titlu de asigurare, emisă în baza certificatului de moştenitor sau de calitate de moştenitor după persoana care a încheiat contractul de asigurare;
9. Declaraţie scrisă privind consimţământul minorului, dată în faţa reprezentantului Autorităţii Tutelare (numai în cazul minorilor cu vârsta de peste 10 ani);
10. Cartea de identitate a unui curator.special, dacă este cazul

Notă : Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.0256-408360; 0256-408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE 

31. Emiterea dispoziţiei de instituire a curatelei în vederea ridicării alocaţiei de stat pentru minori potrivit legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (republicată)

Acte necesare:

1. Cerere scrisă de părinte, de reprezentantul legal al părintelui minor sau de persoana ce solicită curatela de reprezentare;
2. Cartea de identitate a părinţilor minorului;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului;
4. Certificatul de naştere al minorului;
5. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);
6. Certificatul de deces al părintelui decedat sau părinţilor;
7. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, învestită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
8. Dovada depunerii dosarului în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială pe seama minorului (număr de înregistrare), iar în cazul în care nu există, se va depune ulterior la dosarul aflat în evidenţa Serviciului Autoritate Tutelară;
9.  Acordul celuilalt părinte cu privire la ridicarea alocaţiei de stat;
10. Certificatul de căsătorie al părintelui recăsătorit (dacă este cazul);
11. Cartea de identitate a curatorului şi alte acte de stare civilă ale acestuia;
12. Acordul soţului/soţiei curatorului cu privire la desemnarea sa ca şi curator;
13. Acte medicale din care să rezulte starea de sănătate a copilului, a curatorului;
14. Adeverinţa medicală din care să rezulte faptul că viitorul curator nu a fost şi nu este în evidenţă cu boli psihice;
15. Orice act pe care solicitantul îl consideră oportun în susţinerea cererii;
16. Cazier judiciar al curatorului;
17. Acte de proprietate ale minorului/curatorului (extras de carte funciară valabil 30 de zile de la data emiterii);
18. Adeverinţă de venituri/cupon de pensie curator;
19. Ancheta socială efectuată de Serviciul Autoritate Tutelară, după depunerea documentaţiei.

Precizăm de asemenea faptul că, toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox, cu excepţia cazierului judiciar şi a adeverinţelor medicale.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.0256-408360; 0256-408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

32. Instituirea curatelei în vederea evaluării/reevaluării gradului de handicap pentru minor

Acte necesare:
 
1. Cerere întocmită de persoana căreia i-a fost lăsat în grijă minorul;
2. Cartea de Identitate a acesteia;
3. Certificatul de naştere al minorului;
4. Cartea de Identitatea a minorului (dacă este cazul);
5. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, învestită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
6. Actele de identitate ale părinţilor; certificatele de deces ale acestora (dacă este cazul);
7. Adresă din partea Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei sau din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş în care să se specifice necesitatea instituirii curatelei în scopul evaluării/reevaluării gradului de handicap, până la clarificarea posibilităţii instituirii unei măsuri de protecţie specială pe seama minorului în cauză de către instituţiile abilitate;
8. Actele medicale ale minorului;
9. Cartea de Identitate a curatorului;
10. Ancheta socială efectuată la domiciliul copilului de către Serviciul Autoritate Tutelară.

Notă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.0256-408360; 0256-408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeele 12,13.

Nu se supune aprobării tacite

33. Emiterea dispoziţiei privind acceptarea succesiunii legale/testamentare pentru minor

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită autorizarea acceptării succesiunii legale/testamentare pe numele minorului şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 60/2012
2. Cartea de identitate a  reprezentantului  legal;
3. Certificatul de naştere al minorului;
4. Cartea de identitate a minorului;
5. Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului;
6. Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate succesiunea legală/testamentară;
7. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
8.  Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului(dacă este cazul)/ sentinţa judecătorească;
9.  Certificatul de căsătorie al părintelui recăsătorit (dacă este cazul)
10. Testamentul persoanei decedate cu menţiunea nerevocat (înscrisă la cabinetul notarial unde a fost autentificat testamentul), în cazul succesiunii testamentare
11. Cartea de identitate a curatorului.

Notă informativă: Precizăm de asemenea faptul că, toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.0256.408360; 408365.

 Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE 

34. Emiterea dispoziţiei privind vânzarea de acţiuni potrivit certificatului de acţionar de minori

Acte necesare:

1. Cerere scrisă de reprezentantul legal al minorului (părinte, tutore)
2. Cartea de identitate a părintelui sau reprezentantului său legal
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului
4. Certificatul de naştere al minorului
5. Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul)
6. Certificatul de moştenitor
7. Actul din care să rezulte calitatea de acţionar
8. Adeverinţa eliberată de societatea de brokeraj privind valoarea evaluată la Bursa de Valori a acţiunilor cuprinse în certificatul de acţionar
9. Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, învestită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
10. Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul)
11. Certificatul de căsătorie al părintelui recăsătorit (dacă este cazul)
12. Cartea de identitate a curatorului special, dacă este cazul
13. Declaraţia scrisă a minorului dată în faţa Autorităţii Tutelare prin care îşi exprimă acordul cu privire la acţiunea ce urmează a fi întreprinsă;
14. Orice act pe care părintele sau reprezentantul legal îl consideră necesar în susţinerea cererii.

Notă informativă: Orice act de stare civilă va  fi depus în copie xerox.

Observaţie:  Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, la nr.0256-408360; 0256-408365.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Nu se supune aprobării tacite35. Emiterea dispoziţiei privind ridicarea dividendelor de către bolnavul psihic

Acte necesare:

1. Cerere scrisă  de  reprezentantul său legal (curator, tutore, părinte)
2. Cartea de identitate a  reprezentantului său legal
3. Certificatul de naştere al bolnavului
4. Cartea de identitate a bolnavului
5. Dispoziţia de numire în calitate de tutore (în cazul bolnavului psihic şi dacă este cazul în cazul minorului).
6. Sentinţa de punere sub interdicţie învestită cu formulă definitivă şi irevocabilă (în cazul bolnavului psihic).
7. Copia acţiunii de punere sub interdicţie înregistrată  la Judecătoria Timişoara (în cazul bolnavului psihic).
8. Certificatul de acţionar/titlul de conversie din care să reiasă numărul de acţiuni deţinute de minor/bolnav.
9. Adeverinţă din care să reiasă valoarea dividendelor aferente acţiunilor, eliberată de societatea unde sunt deţinute acţiunile.
10. Cartea de identitate a curatorului special, dacă este cazul.
11. Orice act pe care reprezentantul legal îl consideră necesar în susţinerea cererii.

Notă informativă: Orice act de stare civilă privitoare la părţi  vor fi depuse în copie xerox.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Autoritate Tutelară la nr. de telefon 0256-408365, 0256-408360.

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Nu se supune aprobării tacite.  

36. Citaţii, comunicări de la instituţii, instanţe judecătoreşti – Judecătorie, Tribunal, alte Instanţe

Acte necesare:

1. Scrisoare

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la Biroul Evidenţa şi Circulaţia Documentelor camera 24  Citaţii, comunicări de la instituţii, instanţe judecătoreşti – TRIBUNAL

Acte necesare:

1. Scrisoare

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la Biroul Evidenţa şi Circulaţia Documentelor camera 24  Citaţii, comunicări de la instituţii, instanţe judecătoreşti – alte instanţe

Acte necesare:

1. Scrisoare

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la Biroul Evidenţa şi Circulaţia Documentelor camera 24
Banca de Date Urbane

37. Emiterea dispoziţiei privind numirea unui curator special pentru reprezentare/asistare în fața notarului public la încheierea unui act juridic, conform art. 229, alin. 3^2 din Legea nr. 71/2011

Acte necesare:

1. Cerere notarială prin care se solicită numirea unui curator special
2. Încheierea civilă prin care a fost autorizată încheierea actului juridic, definitivă
3. Carte de identitate a părinților sau a altui reprezentant legal al persoanei ocrotite (ex. tutore), dacă este cazul
4. Sentința civilă prin care a fost desemnat reprezentantul legal ( în cazul în care este vorba de alt reprezentant legal decât părintele)
5. Certificatul de căsătorie al părinţilor
6. Certificatul de naştere al minorului/persoanei ocrotite
7. Cartea de Identitate a minorului (dacă este cazul)/ persoanei ocrotite
8. Sentinţa de divorţ învestită cu formulă definitivă (în cazul părinţilor divorţaţi)
9. Cartea de identitate a curatorului special

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii: Actele se depun la camera 12 din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, Bvd. C.D. Loga nr.1. Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie, conformă cu originalul, sub semnătură.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0256.408360; 408365

Nu se supune aprobării tacite.

38. Acte necesare pentru luarea în evidență a persoanelor majore ocrotite legal

Acte necesare pentru persoana ocrotită legal:

 1. Copie după sentinţa prin care a fost instituită o măsură de ocrotire legală, învestită cu formulă definitivă
  2. Carte de identitate;
  3. Certificat de naştere;
  4. Certificat medical din care să rezulte diagnosticul bolnavului; certificat de încadrare în grad de handicap- dacă este cazul
  5. Certificat de căsătorie;
  6. Sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă (dacă este cazul);
  7. Certificat de deces (soţ, soţie, copii, părinţi) dacă este cazul;
  8. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie;
  9. Acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii);

  Acte necesare pentru ocrotitorul legal:

 2. Cerere de luare în evidenţă a cazului
  2. Carte de identitate;
  3. Certificat de naştere;
  4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice;
  5. Certificat de căsătorie;
  6. Sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă (dacă este cazul);
  7. Certificat de deces (soţ, soţie, copii sau părinţi) dacă este cazul;
  8. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie;
  9. Declaraţie din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore
  10. Acte de proprietate (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii);
  11. Cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală

bservatii: Actele se depun la camera 12

Notă: Toate actele se vor depune în copie conformă cu originalul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Autoritate Tutelară, Primăria Timişoara, str. Piatra Craiului nr.3, fostul sediu Colterm, tel. 0256.408365; 408360.

39. Acte necesare pentru luarea în evidență a tutelelor instituite asupra minorilor

Acte necesare pentru minor:


 1. Copie după sentinţa prin care a fost instituită tutela, învestită cu formulă definitivă
  2. Carte de identitate;-dacă minorul a împlinit 14 ani
  3. Certificat de naştere
  4. Adeverință medicală
  5. Adeverință școlară
  6. Certificate de deces părinți/ sentința de decădere din drepturile părintești/sentința de declarare judecătorească a morții, etc.
  7. Acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii);

  Acte necesare pentru tutore:

 2. Cerere de luare în evidenţă a cazului
  2. Carte de identitate
  3. Certificat de naştere
  4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice;
  5. Certificat de căsătorie
  6. Sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă (dacă este cazul)
  7. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie
  8. Declaraţie din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore
  9. Acte de proprietate (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii)
  10. Cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală

Observatii: Actele se depun la camera 12

Notă: Toate actele se vor depune în copie conformă cu originalul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Autoritate Tutelară, Primăria Timişoara, str. Piatra Craiului nr.3, fostul sediu Colterm, tel. 0256.408365; 408360.

40. 

 

 

1.ACTE  NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ SI/SAU CONFIRMARE DE SCHIMBARE DENUMIRE STRADĂ SI/SAU NUMAR POSTAL

1)  Cerere completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit; cu dovada în original;

2)  Dovada achitării taxei 9lei(copie chitanţă)/ taxa urgenta 100 lei;

3) Copie act de identitate solicitant

4)  Copie extras C.F. (nu mai vechi de 1 an); *

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Notă:    * Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;
**   În cazul confirmărilor pentru bancă , O.R.C. , program RABLA , etc., se vor prezenta , în copie, după caz : contract vânzare-cumpărare imobil , carte de identitate autovehicul , certificat de înmatriculare, alte acte unde apar adrese diferite.

Observaţie: Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.   

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.

2. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ DE ATRIBUIRE DENUMIRE STRADĂ

1) Cerere completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original;

2) Dovada achitării taxei  9lei(copie chitanţă)/ taxa urgenta 100 lei;

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului  Timişoara;

4) copie extras C.F (nu mai vechi de 1 an); *

5) Extras C.F.pentru  drum – doar pentru strazile nou create –   domeniul public al Municipiului Timisoara; *

6) Plan amplasament si delimitare a imobilului  (întocmit de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru) doar pentru strazile nou create;

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Notă:* Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite
Observaţie: Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip. 

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu  se supune aprobării tacite.

3.ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ DE ATRIBUIRE NUMĂR POSTAL

1) Cerere  completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu  dovada în original;

2) Copie act identitate proprietar

3) Dovada achitării taxei 9lei(copie chitanţă)/ taxa urgenta 100 lei;

4) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
5)  copie extras C.F. (nu mai vechi de 1 an); *

6)  În cazul dezlipirilor conform P.U.Z. se va prezenta planul de dezlipire avizat OCPI Timis;

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Notă:   *Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite.
Observaţie:Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate
in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

4.ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ DE TEREN INTRAVILAN

2) Cerere completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu  dovada în original,  in care se va mentiona daca a facut obiectul unui PUZ;

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului  Timişoara;

4) Taxa de urgenta este de 100 lei;

5) copie extras C.F. (nu mai vechi de 1 an); *

6) Dacă este cazul, se depune şi plan cadastral, suprapunere plan amplasament si delimitare a  imobilului  cu plan cadastral;
Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Notă: *Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite.
Observaţie: Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate
in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

5.ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ TERITORIU ADMINISTRATIV

1) Cerere completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu  dovada în original,  in care se va mentiona daca a facut obiectul unui PUZ;

2) Taxa de urgenta este de 100 lei;

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului  Timişoara;

4) copie extras C.F. (nu mai vechi de 1 an); *

5) Plan amplasament si delimitare a imobilului suprapus cu plan cadastral, plan încadrare în zonă(doar pentru imobilele care au facut obiectul legii 18/1991)

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Notă: *Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite.
Observaţie: Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate
in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.

6.ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU SERVITUTE/UZ/SUPERFICIE

1) Cerere tip completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original;

2) Atunci când solicitantul nu este acelaşi cu proprietarul, se va prezenta procură specială din partea proprietarului (împuternicire legalizată), în original;

3) Copie act identitate proprietar;

4) Dovada achitării taxei pentru eliberarea C.U. (copie chitanţă)/ taxa de urgenta 1000 lei + contravaloarea taxei;

5) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;

6) Extrase C.F. actualizate, în original şi la zi (valabil 30 zile); *

7) Documentaţie topo-cadastrală întocmită de către o persoană autorizată să execute lucrări de  cadastru, în original (minim 3 exemplare). Documentaţia topo-cadastrală trebuie să cuprindă: plan amplasament si delimitare a imobilului  cu evidenţierea  suprafeţei pe care se instituie dreptul servitutea/uz/superficie, tabele cu situaţia juridică : iniţială  (conform C.F.) şi propusă;

8) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului, notate în C.F., se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii , uzufructului;

9) Documentaţia în format digital, conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008

Toate actele se vor îndosaria

Notă:      *  Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite.
 Observaţie:  1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in  şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

                           2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.


NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

7. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU ALIPIRE

1) Cerere tip completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.);

2) Copie act identitate proprietar;

3) Atunci când solicitantul nu este acelaşi cu proprietarul, se va prezenta procură specială din partea proprietarului (împuternicire legalizată), în original;

4) Dovada achitării taxei pentru eliberarea C.U. (copie chitanţă) )/ taxa de urgenta 1000 lei + contravaloarea taxei;

5) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;

6) Extrase C.F. actualizate, în original şi la zi (valabile 30 zile); *

7) Documentaţie topo-cadastrală întocmită de către o persoană autorizată să execute lucrări de  cadastru, în original (minim 3 exemplare). Documentaţia topo-cadastrală trebuie să cuprindă: plan amplasament si delimitare a imobilului cotatcu situatia  existenta si propusa, plan de încadrare în zonă,  inventar de coordonate Stereo70; **,***
8) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului, notate în C.F., se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului;

9) Documentaţia în format digital, cu structura fişierelor conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

Toate actele se vor îndosariate.

 Notă:  *   Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

            **   În cazul în care amplasamentul a făcut obiectul unui P.U.Z., se vor respecta toate condiţiile prevăzute prin H.C.L. referitoare la domeniul public;

            ***  Plan cadastral şi suprapunere plan parcelar cu cadastral, când este cazul.

 Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

                           2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

8. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU DEZLIPIRE

1) Cerere tip completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.);

2) Copie act identitate proprietar;

3) Atunci când solicitantul nu este acelaşi cu proprietarul, se va prezenta procură specială din  partea proprietarului (împuternicire legalizată), în original;

4) Dovada achitării taxei pentru eliberarea C.U.(copie chitanţă) )/ taxa de urgenta 1000 lei + contravaloarea taxei;

5) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara ;

6) Extras C.F. actualizat, în original şi la zi (valabil 30 zile); *

7) Documentaţie topo-cadastrală întocmită de către o persoană autorizată să execute lucrări de  cadastru, în original (minim 3 exemplare). Documentaţia topo-cadastrală trebuie să cuprindă: plan amplasament si delimitare a imobilului cotat, cu situatia existenta si propusa, cu indicarea accesului la drum public, plan de încadrare în zonă, inventar de coordonate Stereo  1970; *****,

8) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului;

9) Copie extras P.U.Z. sau P.U.D. și R.L.U. aferent PUZ/PUD  – unde este cazul;

10) Documentaţia în format digital , cu structura fişierelor conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

Toate actele se vor îndosaria

Notă:         *   Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

                 **   În cazul în care amplasamentul a făcut obiectul unui P.U.Z., se vor respecta toate condiţiile prevăzute prin H.C.L. referitoare la domeniul public.

               ***   Suprapunere plan parcelar cu plan amplasament si delimitare a imobilului  în cazul în care limitele juridice nu corespund cu limitele din teren.

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

                        2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.


NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite

9. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE A EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU CU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

1) Cerere tip  completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original- se va menţiona nr. de telefon a unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren si a facilitării accesului în imobil;

2) Dovada achitării taxei de 400 lei pentru eliberare C.A.E.C./ 2400lei pentru taxa urgenta, (copie chitanţă);

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
4) Copie act identitate proprietar/ proprietari sau copie certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.;

5) Extras C.F. individual, original şi la zi (valabil 30 zile) si actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite(doar daca este cazul);

6) Copii dupa:  Autorizaţia de Construire, memoriu arhitectura  şi  după planşele anexă la A.C. vizate spre   neschimbare, respectiv – plan de situatie(amplasament) existent si propus, planuri pe nivele existent si propus (releveu – secţiuni orizontale) spaţiu pentru care se cere schimbarea de destinaţie – existent şi propus, planuri fatade, plan invelitoare si sectiuni;

7) Proces verbal recepţie la terminarea  lucrărilor  in 4 exemplare, (pentru lucrări executate în baza A.C. emise  începând din anul 2002) fată/verso (datat la data semnarii P.V.) conf. HG273/1994 actualizata;

8) Referatele pe specialităţi întocmite de proiectanţi si dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea conf. HG273/1994 actualizată;

9) Copie chitanta privind regularizare taxă A.C. la Primaria Municipiului Timisoara conform codului fiscal;

10) Adeverință  de la Inspectoratul Judetean In Constructii Timis privind achitarea taxelor;

11) Copii dupa comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrate la Primaria Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

12) Copii dupa comunicarea privind încheierea execuţiei lucrărilor înregistrate la Primaria Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului  nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

13) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

14) Plan de amplasament si delimitare a imobilului,  intr-un exemplar original (întocmit de  persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, (doar in cazul in care se modifica amprenta la sol a constructiilor, valabil şi pentru blocuri)*

15) Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

16) Copie act identitate proprietar sau copie certificat de inregistrare emis de O.R.C.;

17) Copie dupa Avizul comisiei de circulaţie si plansa anexa vizata, pentru spaţii comerciale si alte autorizaţii de construire pentru care a fost solicitat avizul comisiei de circulaţie;

Toate actele se vor îndosaria

Observaţie:  1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

                         2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.

NOTĂ: * Documentatia topografica este necesara doar in cazul autorizatiilor in care se modifica amprenta la sol a constructiilor

            ** ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea  se supune aprobării tacite.

10.ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE A EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR PENTRU  SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU ÎN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM

1) Cerere tip completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu  dovada în original- se va menţiona  nr. de telefon al unei persoane de contact în vederea  deplasării pe teren si a facilitării accesului în imobil;

2) Dovada achitării taxei de 400 lei pentru eliberarea CAEC./ 2400lei pentru taxa urgenta, (copie chitanţă);

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului  Timişoara;

4) Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare  firmă emis de O.R.C.;

5) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

6) Copie Certificat de urbanism cu documentaţia anexă C.U.(plan de situatie si releveu spatiu care isi schimba destinatia, existent si propus – vizate spre neschimbare, anexe la C.U.);

7) Extras C.F. individual , original şi la zi (valabil 30 zile);

8) Avizele si acorduri specificate la “regimul tehnic” din certificatul de urbanism.

Toate actele se vor îndosaria

NOTĂ: * ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea  se supune aprobării tacite.

11. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE A EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR EXECUTATE CU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

1)  Cerere tip  completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original- se va menționa numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil;

2)  Dovada achitării taxei de 400 lei pentru eliberarea C.A.E.C. (copie chitanţă) / 2400lei pentru taxa urgenta, (copie chitanţă);

3)  Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului  Timişoara;
4)  Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.;

5)  Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile – actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

6)  În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului,  se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

7)  Copii după: Autorizaţia de Construire, memoriu arhitectura şi planşele aferente vizate spre neschimbare (plan de amplasament: existent şi propus, planuri orizontale-relevee, faţade, plan invelitoare si sectiuni aferente autorizatiei de construire, vizate spre neschimbare);

8)  Proces verbal recepție la terminarea  lucrărilor  în 4 exemplare originale, față/verso (datat la data semnării P.V.) conf. H.G.273/1994 actualizată;

9)  Regularizare taxă A.C. la Primaria Municipiului Timisoara conform codului fiscal si dupa caz  copie chitanta(doar in cazul in care sunt diferente de plata);

10)  Referatele pe specialități întocmite de proiectanți și diriginti de șantier cu privire la modul în  care a fost executată lucrarea conf. H.G.273/1994 actualizată;

11)  Adeverință  Inspectoratul Judetean  in Constructii Timis privind achitarea taxelor;

12)  Copie comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrată la Primaria Municipiului  Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip);

13)  Copie comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor inregistrată la Primaria Municipiului  Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009  (formular tip);

14)  Plan de amplasament si delimitare a imobilului(intr-un exemplar original) cu amplasarea construcţiei cu indicarea dimensiunilor construcţiei, a regimului de înălţime, şi a distanţelor de la construcţie la împrejmuire, suprafetei constuita si desfasurata,  planuri întocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru;

15)  Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

16)  Certificat privind performanţa energetică a clădirilor (conform Legii nr.159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, aplicabile pentru procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor încheiate ulterior datei  de 19.07.2013, indiferent când a fost emisă autorizaţia de construire) exceptie facand : modificari interioare, schimbari destinatie, terase ;

17) Copie dupa Avizul comisiei de circulaţie si plansa anexa vizata,pentru spaţii comerciale, blocuri si alte autorizaţii de construire pentru care a fost solicitat avizul comisiei de circulaţie;

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

 1. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.
  NOTĂ: *
  in cazul autorizatiilor pentru modificari interioare si mansardari/etajari fara modificarea amprentei la sol a constructiilor nu este necesara documentatie topo.

** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea se supune aprobării tacite.

12. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE A EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR EXECUTATE CU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PE FAZE DE LUCRARI – (RECEPTII PARTIALE)

1)  Cerere tip completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu  dovada în original- se va menționa numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea  deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil;

2) Dovada achitării taxei de 400 lei pentru eliberarea C.A.E.C. ( copie chitanţă)/ 2400lei taxa urgenta, (copie chitanţă);

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
4) Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.;

5) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului,  se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

6) Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile – Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

7) Copii după: Autorizaţia de Construire in termen de valabilitate al acesteia, memoriu arhitectura şi planşele aferente vizate spre neschimbare (plan de amplasament: existent şi propus, planuri orizontale-relevee, faţade, plan invelitoare si sectiuni, aferente autorizatiei de construire, vizate spre neschimbare);

8) Proces verbal recepție partiala in care se specifica stadiul lucrarilor si lucrari ramase de executata în 4 exemplare originale, față/verso (datat la data semnării P.V.) conf. H.G.273/1994 actualizată;

9) Punct de vedere Inspectoratul Judetean in Constructii Timis referitor la calitatea in constructii pe faze de lucrari;

10) Copie comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip);

11) Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu amplasarea construcţiei cu indicarea dimensiunilor construcţiei, a regimului de înălţime, şi a distanţelor de la construcţie la împrejmuire, suprafetei constuita si desfasurata, planuri întocmite de persoană autorizată ANCPI să execute lucrări de cadastru, – (intr-un exemplar  original);

12) Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.                

 1. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.
  NOTĂ: * in cazul autorizatiilor pentru modificari interioare si mansardari/etajari fara modificarea amprentei la sol a constructiilor nu este necesara documentatie topo.

            ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea se supune aprobării tacite

13. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINTEI PRIVIND EXISTENTA CONSTRUCTIILOR EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE,  iar împlinirea termenului de prescripţie (de 3 ani de la data săvârşirii faptei) nu mai permite aplicarea sancţiunilor

1) Cerere tip  completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original- se va menționa numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea  deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil;

2) Dovada achitării taxei de 400lei pentru eliberarea C.A.E.C. (copie chitanţă) +0,5% din valoarea impozabila a constructiilor cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, actualizata pe baza certificatului fiscal/400lei+1% din valoarea impozabila a constructiilor pentru restul constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal si taxa de urgenta este de 2000 lei+taxa calculata in regim normal pentru constructiile executate fara A.C.

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
4) Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.;

5) Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile – actul de legătură între numerele topografice  vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

6) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului,  se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

7)Expertiza tehnică (la toate cerintele) cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie;

Componența expertizei urbanistice  presupune verificarea respectării în ansamblu a tuturor condițiilor prevăzute în regulamentul local de urbanism aprobat și în vigoare, cu privire la respectarea aliniamentului, a retragerilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, respectarea aliniamentului, a retragerilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, respectarea coeficientului de utilizare a terenului (CUT), procentului de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materiale admise, asigurarea accesului autor și pietonal, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, respectarea regimului de spații verzi și al protecției monumentelor istorice.

În conformitate cu art.5 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, componența expertizei privind calitatea în construcții se referă la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile;

 1. rezistență mecanică și stabilitate;
 2. securitate la incendiu
 3. igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 4. siguranță și accesibilitate în exploatare;
 5. protecție împotriva zgomotului;
 6. economie de energie și izolare termică;
 7. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

8) Certificat fiscal emis de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;

9) Adeverinta emisa de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, in care se specifica anul in care a fost declarata constructia pentru care se solicita  emiterea adeverintei privind existenta  constructiei, precum si suprafata construita la sol si pe nivele, a acesteia;

10) In cazul peroanelor juridice-fisa mijlocului fix cu numarul de inventar si acte doveditoare care sa confirme ca societatea in cauza a executat din fonduri proprii constructia(situatii de lucrari, devize, procese verbale de receptie, deschidere de finantare, sentinte civile etc.)/acte de preluare a constructiei(proces verbal de predare primire/contract de vanzare cumparare/etc) si declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii in cauza, ca aceasta este proprietara constructiei;

11) In cazul persoanelor fizice – declaratie pe propria raspundere privind anul finalizarii constructiei(se va mentiona art 37 alin 6 din legea 50/1991 in care se prevede  ca “in cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar  împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31(de 3 ani de la data săvârşirii faptei) nu mai permite aplicarea sancţiunilor) si cum ca  petentul este proprietarul constructiei sau sentinta judecatoresca care dispune intabularea, sau contract de vanzare cumparare/ /adjudecare/certificate de mostenitor/etc si sentinte judecatoresti in care sunt mentionate constructiile;

12) Daca este cazul copie dupa contractul de vânzare-cumpărare/certificatul de mostenitor în care  se specifica ca s-au vandut/mostenit si constructiile, neintabulate in cartea funciara;

13) Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu amplasarea construcţiei cu indicarea: dimensiunilor construcţiei, a regimului de înălţime, şi a distanţelor de la construcţie la împrejmuire, suprafetei constuita si desfasurata, releveul constructiei, planuri intocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, – (intr-un exemplar original);

14) Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

15) In cazul constructiilor cu alta destinatie decat locuinta se va prezenta acordul vecinilor direct afectati si acordurile si avizele solicitate prin Adeverință emisa de Directia Generala Urbanism – Serviciul Certificari si Autorizari.

16) Titlu asupra terenului si acordul proprietarului terenului pentru inscrierea constructiilor
in cartea funciara, doar in cazul in care proprietarul constructiilor este diferit de proprietarul terenului.

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

 1. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.
  NOTĂ: *
  in cazul autorizatiilor pentru modificari interioare si mansardari/etajari fara modificarea amprentei la sol a constructiilor nu este necesara documentatie topo.

** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea se supune aprobării tacite

14. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE A ADEVERINTEI PRIVIND  REGLEMENTAREA DESCRIERII CONSTRUCTIILOR EXECUTATE CU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI INSCRISE IN CARTEA FUNCIARA SI A REGIMULUI DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR INSCRISE IN CARTEA FUNCIARA– doar pentru constructiile la care s-a omis descrierea si  inscrierea regimului de inaltime in cartea funciara la data intabularii acestora

1)  Cerere tip  completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu  dovada în original- se va menționa numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil;

2) Dovada achitării taxei de 400lei pentru eliberarea C.A.E.C. (copie chitanţă) si taxa de urgenta este de 2000 lei;

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
4) Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.;

5) Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile – actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

6) În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului,  se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

7) Certificat fiscal emis de Directia Fiscala a Municpiului Timisoara;

8) Adeverinta emisa de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara in care se specifica anul in care a fost declarata constructia pentru care se solicita  emiterea adeverintei privind reglementarea regimului de inaltime, regimul de inaltime al  acesteia si suprafata construita la sol si pe nivele  a acesteia;

9) In cazul in care constructia s-a executat cu autorizatie de construire se va depune copie dupa Autorizatie de construire si planuri orizontale – releveee, planuri faţade, aferente autorizatiei de construire, vizate spre neschimbare;

10) In cazul persoanelor juridice-fisa mijlocului fix cu numarul de inventar, si acte doveditoare privind regimul de inaltime al constructiei;

11) In cazul persoanelor fizice – declaratie pe propria raspundere in care se va mentiona ca in ultimii trei ani nu s-au facut modificari la constructive (se va mentiona art 37 alin 6 din legea 50/1991 in care se prevede  ca “in cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31(de 3 ani de la data săvârşirii faptei) nu mai permite aplicarea sancţiunilor) sau contract de vanzare cumparare/ adjudecare/certificate de mostenitor/etc si sentinte judecatoresti in care sunt mentionate regimul de inaltime sau modificarile constructive;

12) Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu amplasarea construcţiei cu indicarea: dimensiunilor construcţiei, a regimului de înălţime, şi a distanţelor de la construcţie la împrejmuire, suprafetei constuita si desfasurata, releveul constructiei(doar in cazul nu exista planuri orizontale anexe la autorizatia de construire), planuri întocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, (2 exemplare original);

13) Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

 1. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.
  NOTĂ: *
  in cazul autorizatiilor pentru modificari interioare si mansardari/etajari fara modificarea amprentei la sol a constructiilor nu este necesara documentatie topo.

** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea se supune aprobării tacite.

15. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE A INEXISTENȚEI CONSTRUCȚIILOR DEMOLATE CU AUTORIZAȚIE DE DESFINȚARE:

1). Cerere tip completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original- se va mentiona nr. de telefon a unei persoane de contact in vederea deplasarii pe teren si a facilitării accesului în imobil;

2). Dovada achitării taxei de 400 lei pentru eliberarea  C.A.I.C. (copie chitanţă)/ 2400lei pentru taxa urgenta, (copie chitanţă);

3). Plan de situaţie (1:500) şi plan de încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
4).Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firma emis de O.R.C.;);

5). Extras C.F. individual, original şi la zi (valabil 30 zile) -Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din  C.F.-urile convertite.*

6).  În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

7). Autorizaţia de Desfiinţare (copie),  memoriu şi planşele anexă la Autorizatie de defintare, vizate spre neschimbare (în copie);

8). Regularizare taxă A.D. la Primaria Municipiului Timisoara,conform codului fiscal si dupa caz copie chitanta(doar in cazul in care sunt diferente de plata);

9). Adeverință  de la Inspectoratul Judetean In Constructii Timis privind achitarea taxelor;

10).Proces verbal recepţie la terminarea  lucrărilor  in 4 exemplare, (pentru lucrări executate pe baza A.D. emise  începand din anul 2002) faţă/verso (datat la data semnării PV) conf.HG273/1994 actualizata;

11).Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrat la la Primaria Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

12).Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor înregistrat la la Primaria Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

13).Plan de amplasament si delimitare a imobilului, întocmit de persoană autorizată de ANCPI să execute lucrări de cadastru(2 exemplare originale);

14).Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

 

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.                 

 1. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.
Cererea se supune aprobării tacite

16. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE A INEXISTENȚEI CONSTRUCȚIILOR DEMOLATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE DESFINȚARE, IAR ÎMPLINIREA TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE (de 3 ani de la data săvârşirii faptei) NU MAI PERMITE APLICAREA SANCȚIUNILOR

1) Cerere tip completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original- se va mentiona nr. de telefon a unei persoane de contact in vederea deplasarii pe teren si a facilitării accesului în imobil;

2) Dovada achitării taxei de 400 lei pentru eliberarea  C.A.I.C. (copie chitanţă)+ taxa 0,5%  din valoarea impozabila a constructiei cu destinatie de locuinta sau anexe la locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal/ 400lei+ 1% din valoarea impozabila a constructiei cu alta destinatie decat cea de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal/ taxa de urgenta este de 2000 lei+ taxa calculata in regim normal;

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan de încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
4) Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firma emis de O.R.C.;

5) Extras C.F. individual, original şi la zi (valabil 30 zile) -actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din  C.F.-urile convertite.*

6)  În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

7) Certificat fiscal emis de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;

8) declaratie notariala a proprietarului si  a doi martori in  care specifica luna si anul in care a fost demolata constructia pentru care se solicita emiterea certificatului de atestare a inexistentei constructiei.

9) In cazul persoanelor juridice: copie dupa procesul verbal de casare, copia notei contabile prin care s-a scos din evidenta ca urmare a casarii, declaratie pe proprie raspundere in care se mentioneaza modul in care s-a demolat constructia si anul demolarii;

10) In cazul in care imobilul a fost demolat pe baza unui decret de expropriere este necesara o copie a anexei la Decret sau o confirmare a Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse care a avut in administrare imobilul respectiv;

11) Plan de amplasament si delimitare a imobilului, întocmit de persoană autorizată de ANCPI să execute lucrări de cadastru(2 exemplare originale);

12) Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.                 

 1. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.

NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.
Cererea se supune aprobării tacite.

17. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINȚA PRIVIND APARTAMENTAREA/ SUBAPARTAMENTAREA/REAPARTAMENTAREA CONSTRUCȚIILOR:

1)  Dosar cu șină și planșe pliate;

2) Cerere în format word completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original- se va menționa numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil;

3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
4) Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.;

5) Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile – actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

6) Plan de amplasament si delimitare a imobilului, releveele cu situatia existenta si propusa a constructiei/unitatii individuale pentru care se solicita emiterea adeverintei privind apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea, planuri întocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, tabele cu situaţia juridică iniţială conform cartii funciare şi situatia propusă;

7) Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

8) Dovada achitarii taxei de 100 lei in regim normal/ 300 de lei in regim de urgenta

Toate actele se vor prinde într-o alonjă

Observaţie: 1. Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.                

 1. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, un an de la data comunicarii.
  NOTĂ: * ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

18. Acte necesare pentru solicitare emitere Aviz pentru retele existente de către următoarele societăţi:

 • TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A
 • Societatea de Transport Public Timisoara S.A.
 • AQUATIM
 • DELGAZ GRID SA
 • ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S. A.  (momentan suspendata colaborarea)
 • COLTERM S.A.

a). Documentaţie pentru P.M.T.:

1).Dosar plic;

2).Cerere tip;

3).Dovada achitare  Taxa de avizare SE PLATEȘTE  ANTICIPAT LA CAMERA 12 SAU  ONLINE

b). Documentaţie pentru cele 5 Societăţi de gospodărie subterană şi supraterană: 5 seturi de acte, fiecare sa cuprinda:

1).Cerere;

2).1 plan de incadrare in zona si 3 planuri de situatie, eliberate de Banca de Date Urbane si Cadastru, pe care se marcheaza locul unde se face lucrarea, respectiv, retelele si bransamentele , in cazul utilitatilor. In cazul constructiei de imobil, balcon, scara, garaj, etc. se solicita marcarea si cotarea acestora pe planurile de situatie luate de la BDUC. La garaje se coteaza si plasarea acestora fata de puncte fixe (blocuri, cladiri, strada, etc).

Avizele unice pentru constructii sunt diferite fata de cele date pentru utilitati – documentatiile pt avize unice se fac separat chiar si in cazurile in care s-a emis un singur CU pentru toate lucrarile.

In cazul extinderii de retea/bransament gaz documentaia se intocmeste doar de firme autorizate/agreate de Delgaz Grid SA si se solicita in plus proiect, cotă gaz (după caz) şi accept proprietar reţea (după caz);

In cazul de extindere/bransament curent electric seturile de documentatii depuse pentru cele 6 societati vor cuprinde: 1 cerere, 1 memoriu si 3 planuri cu solutie propusa de Enel.

Pentru documentatiile  in faza de PUZ si PUD se vor mai depune in plus la fiecare set de acte: 1 copie CU si 2 planse cu reglementarile  urbanistice si edilitare propuse.

 1. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S. A. se depune la sediul acestora conform documentelor solicitate de catre acestia
 2. Momentan, din cauza contextului pandemic , documentația pentru obținerea avizelor de la DELGAZ GRID SA și  AQUATIM SA se depun doar online,  la următoarele adrese de e-mail:

CERERILE NU SE SUPUN APROBĂRII TACITE

Notă: Actele se depun la ghişeele 12- 13 – CAMERA 12

 1. Acte necesare pentru solicitare eliberare plan de situaţie şi încadrare în zonă:

1). Cerere;

2). Taxa de urgenţă pentru toate planurile enumerate mai sus este de 30 lei/ plan.

NOTĂ*  ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

20 Acte necesare pentru solicitare emitere Proces verbal vecinătăţi conform H.G. 834/1991:

1) Cerere stampilata de societate;

2) Acte societate (statut + C.U.I.);

3) Dovada achitării taxei pentru eliberarea Proces verbal vecinătăţi (copie chitanţă);

4) Aviz pentru retele existente;

5) Documentaţia topo-cadastrală întocmită de o persoană fizică autorizată să execute lucrări de cadastru (plan parcelar conform CF, plan parcelar propus, plan de amplasament si delimitare a imobilului cu toate distanţele, plan de încadrare în zonă şi tabele cu situaţia juridică);

6) Procesele verbale încheiate între terţi vecini

7) Extras C.F. în original şi nu mai vechi de 30 zile, cu înscrisul menţiunii privind dreptul de administrare sau de folosinţă asupra terenului în cauză (la Cap. B, Foaia de Proprietate). *

Toate  actele vor fi  îndosariate

Notă: * Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite.
Observaţie: Se vor numerota toate paginile documentaţiei înregistrate
in subsol partea dreapta şi se va specifica numărul acestora pe cererea tip.

 NOTĂ** : ACTELE SE ÎNREGISTREAZĂ  LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

21. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE  ELIBERARE /EMITERE CERTIFICAT DE EXISTENȚĂ GARAJE – CONSTRUCȚII PROVIZORII PE DOMENIUL PUBLIC – NU SE EMITE

22. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE ELIBERARE PLAN EXTRAS DIN P.U.D./PUZ/PUG: NU SE EMITE de Biroul Banca de Date Urbana ci de Biroul Avizare Conformitati PUD/PUG/PUZ sau Compartiment Arhiva

Cimitire

CIMITIRE

REFERITOR LA CIMITIRELE CALEA ŞAGULUI ŞI CALEA BUZIAŞULUI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 29.01.2020 PROGRAMĂRILE ÎNHUMĂRILOR ŞI PRELUNGIRILE CONCESIUNILOR LOCURILOR DE VECI DIN ACESTE CIMITIRE, SE VOR ELIBERA NUMAI DE CĂTRE ADMINISTRATORII ANGAJAŢI AI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.

PENTRU PROGRAMAREA UNEI ÎNHUMĂRI SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

1.ADEVERINŢA DE ÎNHUMARE-ORIGINAL

2.CERTIFICAT DE DECES-COPIE

3.CARTE DE IDENTITATE A CONCESIONARULUI LOCULUI DE VECI-COPIE

4.NOTĂ DE CONCESIONARE A LOCULUI DE VECI ELIBERATĂ DE CĂTRE ADMINISTRATORII ANGAJAŢI AI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARAPLATA PENTRU SERVICIILE DE ÎNHUMARE SE ACHITĂ LA SEDIUL DE PE STR. 3 AUGUST 1919, NR. 17, DUPĂ ELIBERAREA (de către administrator) A NOTEI DE CONCESIONARE, CU ACTELE MENŢIONATE MAI SUS. 

PENTRU PLATĂ SE POATE PREZENTA FAMILIA SAU SOCIETATEA DE POMPE FUNEBRE.

PROGRAMUL CU PUBLICUL PENTRU ACESTE CIMITIRE:

DE LUNI PÂNĂ JOI : 9 – 16

VINERI: 9 – 14

SÂMBĂTĂ: 9 – 11

 1. ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIERE LOC DE VECI

Conform LEGII nr.102/2014 – Legea cimitirelor, Art.18, Aliniat (2):

                      „La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul are drept de preempţiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempţiune moştenitorul legal sau după caz testamentar.”

ACTE NECESARE

1.Solicitare de transcriere a locului de veci, scrisă şi semnată de moştenitorul legal sau după caz testamentar, care solicită transcrierea concesiunii

2.Ultimul act de concesiune a locului de veci în copie

3.Certificatul de moştenitor/legatar sau certificat de calitate de moştenitor/legetar în copie după defunctul concesionar.

4.Cartea de identitate în copie al moştenitorului/moştenitorilor

* Documentele menţionate mai sus pot fi depuse şi de un împuternicit al moştenitorului/moştenitorilor, acesta având o împuternicire scrisă de moştenitor. Răspunsul se va trimite pe adresa menţionată în solicitarea scrisă.

În cazul în care se solicită transcrierea şi achitarea taxei de concesiune la locuri de veci pe care este  edificată o capelă la depunere acte se solicită în plus, copie după autorizaţia de construire a clădirii cât şi copii după actele de dobândire a acesteia.

2. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISELOR DE LUCRU

Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara Cap. X,

ACTE NECESARE

1.Solicitare permis de lucru pentru locul de veci, scrisă şi semnată de concesionarul locului, în care trebuie să specifice cu ce societate comercială execută construcţia.

 Societatea comercială care execută lucrarea trebuie să fie pe lista societăţilor comerciale agreate de Municipiul Timişoara, să fie de profil construcţii având trecută activitatea pe Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului.

2.Ultimul act de concesiune a locului de veci în copie

3.Cartea de identitate în copie a concesionarului în copie

4.Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului în copie

5.Contractul de prestări servicii încheiat între constructor şi concesionarul locului de veci în copie

 *Executarea construcţiilor sau reparaţiilor de capele se fac numai după eliberarea autorizaţiei de construire şi cu acordul Consiliului Local, conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, Art.50.

Pentru reperaţie capelă este necesar ca să se depună autorizaţia de construire eliberată la data construcţiei imobilului şi modul de dobândire a concesiunii locurilor de veci.

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA GRATUITĂŢII UNUI LOC DE VECI

Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, Art.21, beneficiază de locuri de înhumare gratuite pe veci,beneficiarii legilor 341/2004,118/1990,44/1994,29/2000,55/1998 şi 189/2000.

ACTE NECESARE

1.Solicitare de obţinere gratuitate a locului de veci, scrisă şi semnată de concesionarul locului.

2.Cartea de identitate în copie a concesionarului de loc

3.Documentul prin care aduce dovada că petentul este beneficiarul legii

L341/2004-Certificat de revoluţionar în copie

L118/1990 şi L189/2000-Hotărârea sau Decizia eliberată de Casa de pensii în copie,prin care persoana respectivă este beneficiara legii

L44/1994-Legitimaţie de veteran de război/vaduvă de război în copie (faţă/verso)

L29/2000 şi L55/1998- documentul din care reiese că persoana respectivă este beneficiarul legii

Locurile pe veci se atribuie funcţie de terenul liber existent în cimitir. Concesionarii unui loc de veci pot beneficia de gratuitatea acestuia în cazul în care concesionarul locului este beneficiarul unei legi, sau au în locul de veci respectiv înhumat un beneficiar al unei legi menţionate mai sus.

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ADEVERINŢEI DE EXISTENŢĂ LOC DE VECI

În condiţiile în care este adus un decedat sau o urnă din altă ţară sau oraş, pentru înhumarea într-un loc de veci existent în cimitir, autorităţile solicită o adeverinţă din care să reiasă că persoana decedată/încinerată deţine loc de veci pentru înhumare.

Pentru eliberarea adeverinţei trebuie să se depună următoarele acte:

1.Solicitare pentru eliberare adeverinţă pentru înhumare în locul de veci respectiv deţinut, scrisă şi semnată de concesionarul locului sau de moştenitorul legal sau după caz testamentar al acestuia.

În solicitare este menţionat acceptul de al înhuma pe decedat în locul respectiv şi gradul de rudenie al concesionarului cu decedatul.

2.Ultimul act de concesiune a locului de veci în copie

3.Cartea de identitate în copie a concesionarului în copie

4.Certificatul de deces în copie

5.Documente privind gradul de rudenie dintre concesionar şi decedat în copie  

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI LOC DE VECI PE CAZ DE BOALĂ GRAVĂ

 Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinţnd Primăriei Municipiului Timişoara, Art.22, Alin.2

1. Solicitare scrisă şi semnată de petent pentru obţinerea a unui loc de veci pe caz de boală

2.Cartea de identitate în copie a petentului solicitării şi/sau a bolnavului

3.Documentele prin care se aduce dovada că persoana este grav bolnavă:

-adeverinţă de la medicul curant sau medicul de familie prin care se menţionează boala respectivă şi faptul că acesta are o boală gravă incurabilă, semnată şi parafată de medic

-documente în copie privind evoluţia bolii

Locul de veci se atribuie funcţie de terenul liber existent în cimitir.

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI LOC DE VECI PE CAZ DE VÂRSTĂ ÎNAINTATĂ

Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinţnd Primăriei Municipiului Timişoara, Art.22,

ACTE NECESARE

1.Solicitare scrisă şi semnată de petent pentru obţinerea a unui loc de veci pe caz de vârstă înaintată

2.Cartea de identitate în copie a petentului solicitării

3. Documentele prin care se aduce dovada că persoana în cauză nu are aparţinători(copii,fraţi, nepoţi) de exemplu: Declaraţie notarială pe proprie răspundere că nu are aparţinători

 
 7. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI LOC DE VECI PENTRU PERSOANE CU  VÂRSTĂ ÎNAINTATĂ  FĂRĂ APARȚINĂTORI
1. Solicitare scrisă şi semnată de petent pentru obţinerea a unui loc de veci 
                         2.Cartea de identitate în copie a petentului solicitării şi/sau a întreținătorului
                         3.Documente ce dovedesc  speța solicitată
 
Locul de veci se atribuie funcţie de terenul liber existent în cimitir.
 
 
PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU CIMITIRE ŞI COŞERIT:
 
BLD.3AUGUST, NR.17,
DE LUNI PÂNĂ JOI : 8 – 15
VINERI :8 – 12,30
 
Telefon de contact : 0256-433-211

Clădiri și Terenuri

1. DOCUMENTE NECESARE COPLETĂRII DOSARULUI PENTRU LEGEA NR.15/2003 PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM HCL 193/15.11.2016

 Pentru a fi complet, dosarul de solicitare trebuie sa cuprinda următoarele documente în copie xerox:

 • cerere;
 • certificatul de nastere (soţului, soţiei, copii, dacă este cazul);
 • carte de identitate (soţului, soţiei);
 • certificatul de căsătorie;
 • declaratia solicitatantului autentificata la notariat, pe proprie raspundere, « …nu am avut sau nu detin in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii de locuinte proprietate personală, atât în Timişoara, cât şi în alte localităţi » (ambii soţi);
 • adeverinţă de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu data de la care are domiciliul stabil în Municipiul Timişoara, excepţie făcând persoanele născute în Timişoara;
 • acte de studii ale solicitantului inclusiv master dacă este cazul(ambii soţi);
 • extras de Carte Funciară sau contract de închiriere al solicitantului sau după caz a părinţilor sau a proprietarului la care domiciliază;
 • extras de cont cu economiile personale(depozit bancar pe numele titularului soţului/soţiei sau părinţilor, de minim 40000 lei sau echivalentul în valută, condiţie ce trebuie îndeplinită şi la data atribuirii efective a terenului);
 • certificat încadrare în grad de handicap, certificat beneficiar al prevederilor Legii nr.341/2004 ;


2. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EXPRIMĂRII ACORDULUI PENTRU BRANŞAMENT (APĂ-CANAL, GAZ, ELECTRICITATE) :

 • cerere de mană
 • copie carte de identitate a titularului dreptului de proprietate
 • copie carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile (în cazul în care solicitantul este proprietarul imobilului)
 • certificat de urbanism valabil
 • plan parcelar cu traseul rețelei propuse


3. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII ADEVERINŢEI PRIVIND REVENDICAREA IMOBILELOR , ÎN BAZA LEGII NR.10/2001 ŞI A O.U.G NR.94/2000, REPUBLICATĂ,  MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN O.U.H NR.209/2005:

 • cerere de mană în care să se precizeze adresa poştală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa şi să se precizeze nr.cărţii funciare şi a nr.topografic pe care se află imobilul în cauză
 • copie carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile
 • în cazul în care se solicită date pentru terenuri, plan parcelar suprapus întocmit de o persoană autorizată în lucrări de cadastru , care să cuprindă suprapunerea topografice reambulate cu nr. topogarfic vechi Sarmeş


4. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EXPRIMĂRII ACORDULUI DE MANSARDARE SAU EXTINDERE (ÎN CALITATE DE COPROPRIETARI):

 • cerere
 • copie Certificat de Urbanism (în termen de valabilitate)
 • copie carte funciară colectivă , cu data emiterii de pană la 30 de zile (în cazul imobilelor cu mai multe apartamente)
 • copie carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile
 • copie carte de identitate a titularului dreptului de proprietate
 • memoriu  prezentare lucrare, cu menţiunea numărului de proiect + planşe
 • plan parcelar întocmit de o persoană autorizată
 • acordul notarial a tuturor co-proprietarilor, în copie xerox


5. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII TERENULUI AFERENT IMOBILULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ ,DOBANDIT ÎN BAZA LEGII NR.112/1995

 • extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • extras C.F. colectiv – pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicata)
 • contractul de închiriere asupra terenului incheiat in baza HCLMT nr. 7 / 2011 şi  dovada achitării la zi chiriei – în copie
 • contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr.  112/1995, – în copie
 • plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008
 • documentaţia tehnica (4 exemplare) în vederea emiterii ordinului Prefectului, întocmita de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi – dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului


6.  ACTE NECESARE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENULUI AFERENT IMOBILULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ ,DOBANDIT ÎN BAZA LEGII NR.112/1995:

 • extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • extras C.F. colectiv – pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau  certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicata)
 • contractul de închiriere asupra terenului incheiat in baza HCLMT nr. 7 / 2011 şi  dovada achitării la zi a chiriei – în copie
 • contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza  prevederilor Legii nr. 112/1995 – în copie
 • plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format  digital conform HCL 137/2008
 • documentaţia tehnica (1 exemplar) în vederea emiterii ordinului Prefectului, întocmita de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi – dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului (documentatia tehnica ce sta la baza atribuirii terenului prin Ordinul Prefectului)
 • documentaţia tehnica ( 4 exemplare ) în vederea vânzării, întocmita de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008 , date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului.


7. ACTE NECESARE INTOCMIRII CONTRACTELOR DE CONCESIUNE PENTRU TERENURILE AFERENTE IMOBILELOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA DOBANDITE IN BAZA PREVEDERILOR Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997

 • Certificat de Urbanism-3 ex
 • B.I./C.I. Proprietari constructie
 • Plan de incadrare in zona SC1/5000 eliberat de Banca de Date Urbane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara- 3 ex
 • Plan de situatie SC 1/500 cu situatia existenta -3ex (Primaria Municipiului Timisoara)
 • Plan de situatie SC1/500 cu situatia propusa -3ex (Primaria Municipiului Timisoara + proiectant)
 • Extras CF individual+colectiv(daca este cazul), nu mai vechi de 30 de zile ORIGINAL+ 4 copii xerox
 • Acordul tuturor coproprietarilor  din CF colectiv (daca este cazul) legalizat la notariat.-original
 • Contract de vanzare-cumparare imobil L112-2ex
 • Plan parcelar intocmit de un proiectant autorizat ONCGC cu evidentierea constructiei-3 ex
 • Procentul de ocupare a terenului (POT) si Coeficient de utilizare teren (CUT), calculat de un proiectant autorizat-3ex


In dosarul de baza se depune un exemplar din fiecare document, iar copiile se depun in dosar separat.


ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

8. ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA/PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE TEREN, PENTRU IMOBILELE CUMPĂRATE ÎN BAZA LEGII 112/1995 ȘI LEGII 79/1997, CONFORM HCLMT NR. 520/2019 ȘI HCLMT NR. 11/2020

 • cerere pentru închirierea terenului, nr. telefon + adresă e-mail
 • copii xerox carte de identitate/pașaport
 • copie xerox contract de vânzare-cumpărare
 • extras carte funciară teren – valabil 30 de zile
 • extras carte funciară apartament (construcții) – valabil 30 de zile
 • dacă este cazul, copii xerox – certificat de moștenitor, certificate de deces, contract de închiriere teren, chitanță de chirie teren.
 • telefon contracte: 0256.294.310


ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Cetățean de Onoare

Documentație pentru acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Timișoara”, conform regulamentului aprobat prin HCL 138/2016

1. Acte necesare pentru acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Timisoara”

– act de identitate (xerocopie vizata conform cu originalul)
– Curriculum Vitae
– Expunere de motive a initiatorului
– Certificat de cazier judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere
– declaratie pe propria raspundere ca nu a avut calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii si nu a facut politie politica
– Date de contact

 2. Acte necesare pentru acordarea post-mortem a Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Timisoara”

– act de deces (copie vizata cu originalul)
– Curriculum Vitae
– Expunere de motive a initiatorului
– declaratie ca nu a avut calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii si nu a facut politie politica, asumata de initiator
– declaratie ca nu a avut cazier judiciar, asumata de initiator
– Date de contact

Coșerit

Pentru încheierea Convenţiilor de prestări servicii coşerit este necesar cafiecare persoană să se prezinte personal pentru încheierea acesteia la sediul din Bv. 3 August 1919 nr.17, de luni până joi, între orele 08,00 – 15,00 şi vineri între orele 08,00-12,30.

ACTE NECESARE:
– Cerere;
– Copie B:I./C.I. şi original;
– Copie Extras Carte funciară.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

In cazul persoanelor juridice, pentru incheierea conventilor de prestari servicii coserit este necesar  sa se prezinte personal pentru incheierea acestora la sediul din Bv.3 august 1919 nr.17,de luni pana joi,intre orele 08,00-15,00 si vineri intre orele 08,00-12,30.

ACTE NECESARE:
– Cerere;
– Copie B.I./C.I. si original delegat sau cu delegatie
– Copie CUI  si stampila
– Copie Extras Carte funciara sau contract inchiriere

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Pentru eliberarea adeverinţei de atestarea a funcţionării coşului de fum se va depune în scris la Camera 12,str..C.D.Loga nr.1, o cerere scrisă însoţită de o copie a procesului verbal de curăţare a coşului de fum.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Pentru rezilierea Contract/Conventie.

ACTE NECESARE:
–  Cerere
–  Copie B.I./C.I.
–  Copie conventie si chitanta factura

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

În cazul persoanelor juridice pentru reziliere Contract/Conventie.

ACTE NECESARE:
–  Cerere
–  Copie CUI
–  Copie conventie si chitanta factura

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

PROGRAM CU PUBLICUL:

Cimitire şi Coşerit: – sediul în Bv. 3 August 1919 nr.17, tel. 0256/433.211

Luni, Marti, Miercuri şi Joi, între orele 08,00 – 15,00
Vineri între orele 08,00-12,30.

Disciplina in Constructii – Spatii Publicitare

Cererile se înregistrează la sediul Primariei Municipiului Timisoara, Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, Camera 12, ghişeele 8-9.

1. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară tip mesh, banner, steaguri publicitare pe stalpi sau pe suporti independenti existenti, indicatoare publicitare directionale, montare corturi pentru campanii umanitare

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – documentatie privind rezistenta elementelor de sustinere (intocmita de un inginer constructor, proiectant cu drept de semnatura) care cuprinde  schiţa sistemelor publicitare şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situaţie scara 1:500 , plan de încadrare în zonă, scara 1:5000;
 • – extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului/stalpului unde va fi montat sistemul publicitar;
 • – acordul  proprietarului suportului (cladirii,stalpilor ) pentru  montare sisteme publicitare iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
 • – avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate


CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

2. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară tip structuri publicitare autoportante si a proiectelor publicitare speciale :

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – documentatie tehnica intocmita de un arhitect cu drept de semnatura care cuprinde  schiţa sistemelor publicitare şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situaţie scara 1:500, plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 • – avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate.
 • – extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile, PLAN PARCELAR și contract de inchiriere in termen al spatiului unde va fi montat sistemul publicitar in cazul in care este montat pe teren proprietate personala;


Locatiile unde se vor monta acest tip de sisteme publicitare trebuie sa respecte prevederile art 15,16,17,40, 41, 43 din Legea 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.
      

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului


3.   Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară – autocolante pe vitrine/usi de acces cu denumirea firmei

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni;
 • – plan de situaţie scara 1:500 şi plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 • – extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului unde va fi montat sistemul publicitar  iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse ;
 • – acordul  proprietarului cladirii pentru montare sisteme publicitare;
 • – avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 
4. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară tip panou publicitar mobil 0,5*0,9 pe trotuare cu latime minima 2 m ; 

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul social sau secundar  in dreptul caruia va fi amplasat panoul mobil
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • – plan de situaţie scara 1:500 şi plan de încadrare în zonă scara 1:5000;

Denumirea societatii comerciale sa fie inscriptionata in partea de SUS, centrala a panoului/sistemului publicitar

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 
5. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară pentru distribuire afise/flyere pe domeniul public/privat ·

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + Certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica (Carte identitate – pentru persoanele imputernicite sa distribuie afise/flyere)
 • – sistemul publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • – acordul proprietarului terenului/spatiului  pentru distribuire afise/flyere pe proprietate privata.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

 
6.Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară pe vehicule publicitare (automobil, bicicletă etc), vehicule special echipate in scopuri de publicitate şi pe mijloace de transport in comun

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • – contract cu proprietarul mijloacelor de transport in comun pentru montare sisteme publicitare;
 • – TRASEU- vehicul publicitar aprobat in prealabil de Comisia de Circulatie.
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate


CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

7. Acte necesare pentru prelungire AVIZ – Publicitate Temporară
 • cerere tip  – completată de beneficiar;
 • – acordul iniţial, în original;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate


CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

,,La Avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice – va rugam sa anexati si Planurile cu sistemele publicitare aprobate (,,vizate spre neschimbare’’).

 În cazul depunerii documentaţiei de către ASOCIAŢII/FUNDAŢII/ONG- uri se ataşează, la dosar, copii xerox după :

 • – Hotărârea judecătorească de înfiinţare definitivă şi irevocabilă
 • – Statutul şi Actul constitutiv şi modificările aduse acestora.
 • – Certificat de Inregistrare Fiscala de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In  general, in cazul contractelor de publicitate intocmite intre prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate – in alta localitate decat Timisoara – acesta se poate transmite pe adresa de mail:

[email protected]  sau  [email protected]  ANEXAND SI ORDINUL DE PLATA.  

Drept de Preemțiune

ACTELE  NECESARE  ÎN VEDEREA EXERCITĂRII  DR.DE PREEMTIUNE, CONFORM LEGII  NR.422/2001, REPUBLICATĂ:
1. In cazul solicitării exercitării dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a persoanelor fizice sau juridice de drept privat a apartamentelor, garajelor , terenului aferent acestora,care fac parte din imobile înscrise în Lista monumentelor istorice, se vor depuneurmătoarele documente:

 • cerere tip, în care se va menţiona adresa imobilului pentru care se solicită exercitarea dreptului de preemtiune,  preţul de vănzare (lei/euro), suprafata utilă,  date de contact (adresa de corespondenta, nr.telefon);
 • – copie act identitate proprietari sau împuternicit; copie C.U.I. în cazul persoanelor juridice;
 • – procură sau împuternicire notarială în cazul persoanelor care dețin proprietăți în Timișoara, dar care nu au domiciliul în localitate și doresc înstrăinarea acestora;
 • – copie extras de carte funciara, în termen ( data emiterii pana in 30 de zile);
 • – adresa de la Directia Judeteana de Cultura Timiş /Adresă de la Ministerul Culturii, prin care se mentioneaza ca nu îşi exercită dreptul de preemţiune (aceasta este valabila doar în anul calendaristic în care a fost emisă).
 • – fotografii color ale imobilului interior și exterior ( o poză cu fațada și o poză cu interiorul imobilului de înstrăinat ).

Actele se depun la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii , Camera 12 parter, ghişeele 10,11.

Răspunsul la solicitarea exercitării dreptului de preemţiune va fi dat de Compartimentul Monumente în maxim  15 zile calendaristice.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

2. În cazul solicitării exercitării dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilelor (clădiri cu mai multe apartamente, terenuri libere de construcții , spații cu altă destinație decât aceea de locuință imobile cu mai multe apartamenteter), se vor depune:

 • – toate documentele enumerate  la punctul 1;
 • – releveu întocmit de un proiectant autorizat, format A4, cu marcarea imobilului de înstrăinat și legenda cu bilanțul suprafețelor în metrii pătrați și total suprafață utilă pentru fiecare nivel (când este cazul)

Actele se depun la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii , Camera 12 parter, ghişeele 10,11.

Răspunsul la solicitare se va da în urma  dezbaterii în sedinţa de Consiliu Local ,care  se va pronunţa în acest sens.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Eficientizare Energetică Blocuri

1. Înscrierea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, se face prin:

Model de solicitare a asociaţiilor de proprietari de înscriere în programul local, completat

Model de fişă tehnică a blocului de locuinţe, completat

Model de hotărâre privind înscrierea în programul local, completat

Model de tabel cu semnături, completat

Model de listă a proprietarilor din imobil, completat

Model de contract de mandat, completat

Actele se depun la camera 12, ghişeul 1, 2

2. Etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează după cum urmează:

 • – expertiză tehnică, audit energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;
 • – elaborarea, în urma efectuării auditului energetic, a certficatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe corespunzător stării tehnice iniţiale;
 • – aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local şi notificarea asociaţiei de proprietari asupra valorii investiţiei şi a individualizării sumelor de plată;
 • – semnarea de către preşedintele asociaţiei de proprietari a actului adiţional la contractul de mandat în cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari aprobă executarea lucrărilor de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare.
 • – elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;
 • – elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi a documentaţiei de achiziţie pentru contractarea executării lucrărilor de intervenţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • – urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare;
 • – la terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia la terminarea lucrărilor cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului izolat termic;
 • – organizarea recepţiei finale de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari.
 • – înainte de efectuarea recepţiei finale, coordonatorul local, preia toate documentele de la contractorii proiectării şi, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenţie şi le predă asociaţiei de proprietari, împreună cu actele de recepţie, în vederea completării cărţii tehnice a construcţiei, care va conţine şi certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe izolat termic.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 1 şi 2

Deoarece există un mare interes din partea asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a locuinţelor, Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi, mai multe informaţii de care au nevoie.  Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Eficientizare Energetică Clădiri, camera 105, etaj 1, telefon: 0256-408385.

Legislaţie:

2009

1. Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 155/12.03.2009.
Acest act normativ stabileşte:
– lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe    construite după după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;
– etapele necesare realizării lucrărilor;
– modul de finanţare;
– obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice şi ale asociaţiilor de  proprietari.

2. Ordinul nr.163/540/23 ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor şi al vicepriministrului, ministrul administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Acest ordin, care conţine Normele metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 194/27.03.2009 şi reglementează:
– modul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă;
– acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale;
– conţinutul cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţii.

2010

Ordonanţa de Urgenţă nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, emisă de Guvern şi publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 1 iulie 2010, care vine cu noi reglementări privind finanţarea reabilitării termice a locuinţelor

3. Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plată a impozitului pentru clădirile la  care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetic clădiri

În vederea acordării scutirii de la plată a  impozitului conform HCL 269/28.07.2017, Anexa 3, pentru anul fiscal 2018, cetățenii vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Timișoara sau prin poștă (P.M.T. , str.C.D.Loga nr.1-pentru Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană, Compartiment Eficientizare Energetică) cererea împreună cu documentele justificative  sub sancțiunea decăderii, la camera 12, ghișeele 5-6-7-15 până la  data de 31.12.2017 .
Documentele solicitate și condițiile acordării scutirii sunt prevăzute în Anexa 3 la HCLMT 269/28.07.2017

Evidenţa Persoanelor

https://evpers.primariatm.ro/

Fond Funciar

 1. Restituire teren intravilan aferent construcţiei (art.23, art.36 Legea 18/1991, republicată):

  1.Cerere tip
  2. Extras de carte funciară individual şi extenso, în original, nu mai vechi de două săptămâni, cu act normativ de atribuire;
  3. Plan de carte funciară, plan de situaţie cotat cu numere topografice şi încadrare în zonă, în original, planul trebuie să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului, că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren, planurile trebuie să fie întocmite de o persoană autorizată A.N.C.P.I.(O.N.C.G.C.);
  4. Copie contract de vânzare-cumpărare sau titlu de proprietate.
  5. Număr de telefonTermen de rezolvare: 30 zile
  Observatii: Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14.

  CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE
 1. Cerere pentru acordarea de despăgubiri băneşti în baza Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1991, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin H.G. nr. 1217/14.10.2003, modificată prin H.G. nr. 1301/2004:

  1. Cerere de mănâ;
  2. Copie legalizată de pe legitimaţia de veteran de război;
  3. Copie legalizată de pe certificatul de naştere şi B.I/C.I;
  4. Copie legalizată de pe certificat eliberat de arhivele militare, din care să rezulte decoraţia primită;
  5. Dovada ca titularul dreptului pretins a depus cerere în timpul vieţii, în cazul moştenitorilor legali;

Moştenitorii legali acceptă succesiunea potrivit dreptului comun în materie.

Dovada prevăzută la punctul 5 se solicită de către moştenitorii legali de la autorităţile administraţiei publice locale.

Certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor.
6. Declaraţie notarială în care se va menţiona, pe propria răspundere, suprafaţa totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit Legii Fondului Funciar, Legii nr. 44/1994, sau alte legi de împrorietărire, chiar dacă acestea s-au făcut în mai multe localităţi sau de la mai mulţi autori.

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii: Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Eliberare adeverinţă de teren, animale, etc. înscrise în Registrul agricol sau alte adeverinţe privind fondul funciar, necesare după caz pentru dosare de şomaj, burse şcolare, APIA, ş.a.1. Cerere de mână (pentru APIA, fond funciar)
  Cerere tip (pentru dosare de șomaj, burse școlare ș.a.)
  2. Copie B.I./C.I.
  3. Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol.
  4. Număr de telefon

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii:
– Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
– Eliberare adeverinţă la Compartimentul Administrare Fond Funciar, cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00, pe baza actului de identitate şi după caz certificat de moştenitor.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Eliberare adeverinta pt. Notariat (terenul face sau nu obiectul legilor de fond funciar 18/1991, 1/2000 şi 247/2005-Titlul IV)

  1. Cerere de mână;
  2. Extras CF pe teren;
  3. Plan de situaţie a parcelei cu nr. topo şi plan de încadrare în zonă, dacă este cazul, plan de suprapunere,  numere top noi cu numere top vechi Sarmeş sau numere cadastraleTermen de rezolvare:30 zile
  Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Solicitare teren agricol în baza Legii 341/2004 – referitor la revoluţionari1. Cerere de mână;
  2. Declaraţie pe proprie răspundere privind terenurile deţinute în proprietate în Timişoara şi în alte localităţi din ţară;
  3. Copie xerox – certificat de naştere;
  4. Copie xerox – certificat de luptător în Revoluţia din Decembrie 1989/de erou martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;
  5. Copie xerox – certificat căsătorie (femei);
  6. Copie xerox – certificat de deces (eroi).
  7. Copie carte identitate

Termen de rezolvare:30 zile
Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Diverse cereri cu privire la Legea Fondului Funciar

  1. Cerere de mână;
  2. Documente doveditoare (dacă este cazul, de ex. procura specială, extras CF, etc.)Termen de rezolvare:30 zile
  Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Declararea şi înscrierea datelor în Registrul Agricol de către toţi deţinătorii de terenuri, animale şi păsări:
  – gospodării ale populaţiei cu domiciliul în Timişoara, care deţin/utilizează terenuri agricole sau silvice, precum şi cele care deţin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline, păsări şi familii de albine;
  – persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Timişoara;
  – unităţi cu personalitate juridică cu sediul în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sănătate, culte, industrie, transport, construcţii, administraţie publică etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Timişoara;
  – unităţi cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Timişoara.În temeiul prevederilorNormelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Finanţelor Publice,  Institutului Naţional de Statistică, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 289/147/ 7.325/ 437/1.136/1.588/3/2017(2018),categoriile menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara, la următoarele termene:
 2. a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 3. b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 4. c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termene prevăzute mai sus menţionate, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiuna corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului”.

Declararea datelor în Registrul Agricol se poate face la Compartimentul Administrare Fond Funciar cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00.

Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date, sub semnătură proprie, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea gospodăriilor de către persoane împuternicite cu completarea registrului agricol.

Acte necesare:

Persoanele fizice trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:
1. Cerere/Declaraţie (trimisă prin poştă) – în cazul persoanelor care au domiciliul în altă localitate şi nu se prezintă personal la sediul Primăriei Municipiului Timişoara;
2. Actul de identitate B.I./C.I.
3. CNP al tuturor membrilor gospodăriei;
4. Actele doveditoare ale dreptului de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate sau un act din care să rezulte modul de deţinere al terenului – contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, după caz).
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Termen de rezolvare: pe loc (30 zile prin corespondenţă)
Observatii: Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Înregistrare contracte de arendare:
 2. Contract arendare – 3 exemplare (din care un exemplar la Primăria Timişoara);
  2. copie xerox de pe actul de proprietate (titlu de proprietate, carte funciară sau un act din care să rezulte modul de deţinere al terenului – contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, etc);
 3. Schiţa terenului cu amplasamentul parcelei arendate;
 4. declararea terenului în Registrul Agricol, de către arendaş şi arendator.
  5. Număr de telefonTermen de rezolvare:20 zile
  Observatii: Contractele cu documentaţii anexate se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Solicitare teren agricol în baza Legii 44/1994, referitor la veteranii de război:

  1. Cerere de mănă;
  2. Brevet de decoraţie/certificat de la Piteşti (Arhivele Naţionale ale MApN) – copie xerox;
  3. Declaraţie pe proprie răspundere – referitor la teren agricol deţinut în Timişoara şi în alta localitate;
  4. Copie xerox certificat de naştere;B.I./C.I.
  5. Copie xerox certificat căsătorie (pentru văduve).Termen de rezolvare:30 zile
  Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Eliberarea atestatului de producător:
 1. cerere tip;
  2. declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol;
  3.avizul consultatival structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură înregistrate la primărie sau al Camerei Agricole a Judeţului Timiş;
  4. copia actului de identitate (B.I./C.I);
  5. achitarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător – 40 lei.Atestatul de producător se vizează semestrial.

Termen de eliberare: 5 zile

CEREREA SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 • Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:1. cerere tip;
  2. declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol;
  3. copiaatestatului de producător;
  4. copia actului de identitate (B.I./C.I) a producătorului agricol titular al atestatului de producător, a soţului/soţiei, rudelor (părinţi şi copii) /afinilor de gradul I, după caz;
  5. autorizaţie DSV, pentru produsele procesate (după caz);
  6. achitarea taxei pentru eliberarea carnetului de comercializare – 40 lei.

  Carnetele de comercializare utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie primăriei în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

Termen de eliberare: 5 zile

CEREREA SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 • Solicitarea unui plan de aplicare a Legii Fondului Funciar:
 1. cerere de mână;
  2. copie xerox de pe titlul de proprietate;
  3. declararea terenului în Registrul Agricol.Termen de rezolvare: 30 zile

Observaţii:
Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
– Eliberare plan la Compartimentul Administrare Fond Funciar, cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

13. Solicitare vizare plan de încadrare în tarla sau plan parcelar şi tabel parcelar de către Comisia de Fond Funciar/Primar

 • documentaţie topo cadastrală întocmită conform Ordinului nr. 700/2014.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

14. Cerere privind afişarea ofertei de vânzare însoţită de aceasta, în vederea înstrăinării terenului conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/ 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:

1. Cerere tip (pers.fizică/pers.juridică)
2. Ofertă de vânzare teren tip (pers. fizică/pers.juridică)
3. O copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
4. O copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
5. Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
6. O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
7. În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
8. Hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
9. Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
10. Alte documente doveditoare, după caz.
11. Declararea datelor privind gospodăria/unitatea cu personalitate juridică în Registrul Agricol.

Termen de rezolvare: afişare ofertă de vânzare timp de 30 de zile la sediul primăriei (Compartimentul Administrare Fond Funciar) şi pe site-ul propriu.

Observaţii:
– Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
– Eliberarea adeverinţei însoţită de copia ofertei de vânzare a terenului la Compartimentul Administrare Fond Funciar, cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00
 
15. Comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, conform Legii nr. 17/ 2014 privind unele măsuri reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/ 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:

1.  Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare tip (pers.fizică/pers.juridică)
2. O copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
3. O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
4. Copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.
5. În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

Termen de rezolvare: afişare în 24 de ore la sediul primăriei (Compartimentul Administrare Fond Funciar) şi site-ul propriu şi comunicare la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş.

Observaţii:

– Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
– Eliberarea avizului final – la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş

16. Declararea datelor în Registrul Agricol

C O M U N I C A T în atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:

               – persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timişoara;
               – persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
               – persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sanitare, culte recunoscute, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi private etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii);
               – persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi,
care deţin pe raza municipiului Timişoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine,  cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.

                 Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Finanţelor Publice,  Institutului Naţional de Statistică, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 289/147/ 7.325/ 437/1.136/1.588/3/2017(2018), categoriile menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara, la următoarele termene:
                  a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
                  b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
                  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
    
         Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declaraţiei trimise prin poştă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități), pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei, prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
         Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţie.                                                                                                                                         
    
        Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta a documentelor, informațiilor și evidențelor necesare, refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, precum și nedeclararea la termenele şi în forma stabilită de  ordonanţă sau de normele tehnice de completare a registrului agricol, a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.
        Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, au obligaţia să declare datele mai susmenţionate, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara.
        Drept urmare, persoanele fizice şi juridice, din categoriile menţionate mai sus, sunt rugate să se prezinte la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ţa Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, de luni până vineri, între orele 8,30 – 10,30, marţi şi joi, între orele 14,00 – 16,00, pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol .
        Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.124/18.10.2016, având în vedere prevederile art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi potrivit prevederilor          art. 74-76, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toţi deţinătorii de terenuri au obligaţia să asigure cultivarea terenului agricol şi protecţia solului.
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/18.10.2016, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, începand cu al treilea an.
        Conform art. 74-76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu se asigură cultivarea terenurilor agricole şi protecţia solului, proprietarii de terenuri vor fi sancţionaţi anual, cu plata unei sume de la 5 lei la 10 lei / ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului.

 Declarație Registrul Agricol pesoane fizice

 Declarație Registrul Agricol pesoane juridice

 1. Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991Termenul de depunere a cererilor:  persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de  Legea nr. 231/2018,  pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate până la data de 06.12.2018.Articolul 24,  alin. (3)
  ·         Terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;
  c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.Acte necesare pentru depunerea dosarului în baza art. 24, alin. (3):
  –          cererecare va cuprinde numele și prenumele persoanei fizice / denumirea unității cu persoanei juridice solicitante și domiciliul/sediul acesteia, suprafața de teren aferentă construcției  pentru care se solicită constituirea dreptului de proprietate conform art.  24, alin. (3) din Legea nr. 18/1991, modificat de Legea nr. 87/2020;
  –          copie de pe actul de identitate (C.I. / B.I) pentru persoane fizice;
  –          copie de pe actele de stare civilă: certificat de naștere, căsătorie și certificat de deces, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor, dacă este cazul,hotărâre judecatorească, dacă există;
  –          certificat de înregistare și certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele administratorului societății comerciale și starea firmei (în funcțiune, în lichidare, suspendată etc.), în cazul persoanelor juridice;
  –          extras  de  C.F.  individual  și extenso, în original-  la zi,  în care este evidențiată construcţia edificată de către fostele cooperative agricole de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste sau fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și a altor construcții aflate în proprietate privată, proprietarul terenului și a construcției și suprafața de teren aferentă construcției;
  –          copie de pe actele de dobândire ale dreptului de proprietate asupra construcției deținute (contract de vânzare-cumpărare, donație etc.), de la edificator, precum și a altor construcții aflate în proprietate privată;
  –          copie de pe actele doveditoare cu privire la edificarea construcțieide către fostele cooperative agricole de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste sau fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și a altor construcții aflate în proprietate privată;
  –          dovada faptului că imobilul este înregistrat în registrul agricol (adeverință eliberată pe baza Registrului agricol înființat pentru perioada 2020 – 2024);
  –          declaraţia dată  pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se va menționa suprafața totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau constituire, de familie, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe localități sau de la mai mulți autori;
  –          declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că terenul solicitat nu se află în litigiu. În situația în care sunt litigii pe rolul instanțelor de judecată, să se precizeze de către solicitant acest lucru, iar dacă au existat, să fie comunicată soluția definitivă a instanțelor de judecată.
  –          orice alte documente doveditoare, utile soluționării cererii;
  În cazul în care din documentele doveditoare depuse la dosar, rezultă faptul că cererea formulată se încadrează în prevederile art.24, alin. (3)din Legea nr. 18/1991modificat de Legea nr. 87/2020, se va solicita odocumentație  topo-cadastrală (în original) întocmită de o persoană autorizată, prin care să se identifice construcțiile,terenul solicitat și suprafața acestuia, precum și situația juridică, care să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren.

  Observaţii:
  – Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

  Articolul 27,  alin. (2^3)

<>·cererecare va cuprinde numele și prenumele persoanei solicitante, domiciliul acesteia, calitatea în care solicită reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate (deținători ai casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora sau moștenitorii acestora) și suprafața de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora pentru care se solicită constituirea dreptului de proprietate conform art.  27, alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991, modificat de Legea nr. 87/2020;

 • copie de pe actul de identitate (C.I. / B.I);
 • copie de pe actele de stare civilă: certificat de naștere, căsătorie și certificat de deces, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor, dacă este cazul,hotărâre judecatorească, dacă există;
 • extras  de  C.F.  individual  și extenso, în original-  la zi,  în care este evidențiatăcasa de locuit şi anexele gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora șisuprafața de teren aferentă;
 • copie de pe actul doveditor a dreptului de proprietate asupra casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora (contract de vânzare-cumpărare, donație etc.);
 • copie de pe actul de proprietate emis anterior prin care s-a reconstituit/constituit dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, dacă este cazul (ex. titlu de proprietate, decizie a prefecturii sau ordin al prefectului etc.)
 • dovada faptului că imobilul este înregistrat în registrul agricol (adeverință eliberată pe baza Registrului agricol înființat pentru perioada 2020 – 2024) sau figurează în registrul cadastral;
 • declaraţia dată  pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se va menționa suprafața totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau constituire, de familie, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe localități sau de la mai mulți autori;
 • declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că terenul solicitat nu se află în litigiu. În situația în care sunt litigii pe rolul instanțelor de judecată, să se precizeze de către solicitant acest lucru, iar dacă au existat, să fie comunicată soluția definitivă a instanțelor de judecată.
 • orice alte documente doveditoare, utile soluționării cererii.
 • În cazul în care din documentele doveditoare depuse la dosar, rezultă faptul că cererea formulată se încadrează în prevederile art. 27, alin. (2^3)din Legea nr. 18/1991modificat de Legea nr. 87/2020, se va solicita odocumentație  topo-cadastrală (în original) întocmită de o persoană autorizată, prin care să se identifice casa de locuit și anexele gospodărești,terenul solicitat (curtea şi grădina din jurul acestora), suprafața acestora, precum și situația juridică, care să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren.
 •  Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 şi 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare prin procedure administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi (Art. III din Legea nr. 231/2018).

Garaje

1.)    ACTE NECESARE INCHEIERII CONTRACTULUI  DE  ÎNCHIRIERE  PENTRU TEREN GARAJ

I.CERERE DE MÂNĂ  PRIN CARE SE SOLICITA INTOCMIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE/FISEI DE CALCUL PENTRU TEREN GARAJ +NR.TELEFON
II.EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, NU MAI VECHI DE 30 DE ZILE-ORIGINAL
III.COPII XEROX DE PE URMATOARELE DOCUMENTE:
a)AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE cu plansa anexa a amplasarii garajului  precum si tabelul cu  proprietarii  autorizati si  numerele garajelor
b)CARTILE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR GARAJULUI
c)După caz – Act de  dobândire al Garajului ( de ex.: Contract de vînzare- cumpărare, donaţie, Certificat de moştenitor.) si contractul de concesiune expirat
  

2.)    ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE  PENTRU  TEREN GARAJ ( pentru contractele de închiriere încheiate  după anul 2015)

I.CERERE DE MANA PRIN CARE SE SOLICITA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE +NR.TELEFON
IIEXTRAS DE CARTE FUNCIARA, NU MAI VECHI DE 30 DE ZILE-ORIGINAL
II.COPII XEROX DE PE URMATOARELE DOCUMENTE:
a)CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE
b)CARTILE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR


NOTĂ: Actele pentru reînnoirea contractelor de închiriere pentru terenul aferent  garajelor  se vor depune doar cu 30 de zile înaintea expirării termenului contractual.

3.)    ACTE NECESARE PENTRU  REZILIEREA  CONTRCTULUI DE ÎNCHIRIERE/CONCESIUNE ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII GARAJULUI

I.ADRESA DE INSTIINTARE PRIVIND  ÎNSTRĂINAREA  GARAJULUI
II.COPII XEROX DE PE URMATOARELE DOCUMENTE:
a)ACTUL DE IDENTITATE (pentru toti proprietarii înscrisi in contract)
b)CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE/CONCESIUNE
c)ACTUL DE INSTRAINARE AL GARAJULUI  – contract de vanzare cumparare,  donatie, etc


CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Gestiune Populație Canină

1. Declaraţie privind înregistrarea animalelor de companie în Registru animalelor de companie:
În conformitate cu art. 7 din Ordinul 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în RECS  (registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân), la unităţile medicale veterinare de asistenţă  înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către Colegiul Medicilor Veterinari, precum şi universităţile care deţin clinici veterinare universitare.

Indemnizații Copii

1. ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010 actualizata, modificata prin legea 66/2016, completata cu Legea 89/2019 din 02.05.2019 si

 OG 164/2022  și HG865/2023.

–  Cerere tip;
–  ADEVERINȚĂ tip – completată de angajator în original;

–  Copie după cererea depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului;
–  Decizia de suspendare a contractului de muncăîn original (sau decizie de încetare a contractului de muncă copie + original, însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri);

–  Alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc) – dacă este cazul;
–  Cărți de identitate(mama şi tata) – copie+original;
–  Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere – în copie şi original;
–  Certificatul de căsătorie – copie + original;
–  Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore – dacă este cazul;

–  In cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.

CERERE ANCHETA SOCIALA TUTELA

–  Extras de cont al titularului cererii -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania,  BCR, OTP, Banc Post, Unicredit Ţiriac).

În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal și postnatal sau declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate).
Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Timişoara şi să fi realizat venituri 12 luni anterior datei naşterii copilului în ultimii 2 ani.
Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina și lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcină +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate adică (concediul pre+post natal).

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

2. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE CONFORM OUG 111/2010 actualizata, modificata prin L66/2016 si completata cu

 OG 164/2022  și HG865/2023.

–  Cerere tip;
–  ADEVERINȚĂ tip completată de angajator;
–  Dovada de la angajator că realizeaza venituri  şi în prezent începând cu data de…;
– alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul
–  Buletine identitate( mama şi tata ) copie+original;
–  Certificatele de  naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere în copie+original;
  Certificatul de casatorie copie+original;
–  alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore – dacă este cazul.
–  in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.

CERERE ANCHETA SOCIALA TUTELA
–  Extras de cont al titularului cererii -În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).

În cazul în care tatăl solicită stimulentul de insertie este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate ).
Condiţii:domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Timişoara şi să fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului în ultimii 2 ani.
Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina și lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate adică (concediu pre+post natal).

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

3. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/ 2010 actualizata PENTRU P.F.A, modificata prin L66/2016 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

Cerere tip;
Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate (C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitatea (sarcina + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate;
Cărți de identitate (mama şi tata)  copie+original;
Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum si ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere în copie+original;
Certificatul de casatorie – copie+original;
in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.

CERERE ANCHETA SOCIALA TUTELA
– alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
Adeverinţe de la ANAF Timiș– din care să rezulte veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei naşterii copilului sau după caz, dovada venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului;
Decizie de impunere de la ANAF Timiș(mai veche de exemplu din 2017)  cu  data începerii activităţii sau  Declarația Unică de la începerea activitatii .
Declaratiile Unice, pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nasterii copilului.
Decizia de suspendare sau  încetare a activităţii, declaratia 070,  de la Administraţia  Finanţelor Publice Timiș sau de la Oficiul Registrului Comerțului  ( în functie de activitate);

Registrul jurnal de încasări şi plăţi, în cazul veniturilor din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Extras de cont al titularului cererii -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la Bancă.

În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )
Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Timişoara şi să fi realizat venituri 12 luni anterior datei naşterii copilului in ultimii 2 ani.

Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina + lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate(  adică concediu pre+post natal).

Conform OUG 111/2010, art. 12:

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid,b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. (6) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară.(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) şi x), pentru care condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune.

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

4. CERERE DE TRECERE DIN INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE SI ÎNGRIJIRE COPIL ÎN STIMULENTUL DE INSERŢIE CONFORM OUG 111/2010 actualizata, modificată prin HG 57/2012: modificată prin legea 66/2016 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

Actele se depun la AGENŢIA JUDEŢEANA DE PLĂŢI ȘI INSPECŢIE SOCIALĂ TIMIŞ, pe e-mail [email protected] str.MERCY nr. 2,  în termen de 30  zile calendaristice de la reluarea activitaţii.

Drepturile reprezentand STIMULENTUL DE INSERȚIE, se acordă pe bază de cerere însoțităîn mod obligatoriu de urmatoarele documente/înscrisuri in ordinea:

–  Cerere tip ,semnata, inregistrata si datata – de la AJPIS – Timis – va rugam sa verificati stagiul celuilalt parinte si mentionarea unui numar telefonic de contact.

–  Copie acte de identitate ale ambilor parinti ai copilului

–  Copie certificat  de nastere al copilului

– Decizie de reluare a activității(completată cu data de reluare a activității)/Actul aditional la contractul de muncă/documente eliberate de ANAF (doar la PFA) și alte forme de organizare,exceptând contractul individual de muncă.

***  În cazul în care celălalt părinte solicită drepturile ( luna celuilalt părinte) se atașează la CEREREA TIP declarația celuilalt părinte în care să fie specificat cu ce dată solicită dreptul. În cazul în care nu solicită luna celuilalt părinte va atașa o declaratie în acest sens: declarație de renunțare la luna celuilalt părinte/declarație că nu are stagiu de cotizare  de 12 luni anterioare nașterii copilului din ultimile 24 de luni.

Actele se depun la AGENŢIA JUDEŢEANA DE PLAŢI SI INSPECŢIE SOCIALA TIMIŞ, pe e-mail: [email protected]. STR.MERCY 2, tel.0256432779  sau 0256430820, program luni 08.30-14.30, marti 08.30-14.30, miercuri 08.30-14.30, joi 08.30-18.30, vineri 08.30-12.00 ,în termen de 30  zile calendaristice de la reluarea activitaţii.

NOTĂ: Persoanele îndreptăţite care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obţin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

5. CERERE DE TRECERE DIN STIMULENTUL DE INSERTIE ÎN INDEMNIZAŢIA DE CRESTERE ŞI ÎNGRIJIRE COPIL CONFORM OUG 111/2010 actualizata, modificata prin LEGEA 66/2016 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

– Cerere de încetarea plăţii stimulentului de inserţie începând cu data de…(scrisă de mână) – cerere AJPIS
– Decizie de suspendare a activităţii de la angajator;
– Cărţile  de identitate  ale părinţilor – copie+original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere, în copie+original;
– Certificat de căsătorie-copie+original

În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (Banc Post, ING, BCR, BRD, Unicredit Tiriac, Transilvania, Otp Bank, Alpha Bank, Procredit Bank).

Actele se depun la  AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ TIMIȘ pe e-mail:[email protected],str.MERCY nr. 2, sau la primăria de domiciliu /reşedinţa a titularului în termen de 30 calendaristice  de la suspendarea  activităţii.

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

 6. ACTELE NECESARE PT OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI  PT CRESTEREA COPILULUI DE LA 2- 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP ANI CONF. OUG 111/2010 actualizata, modificată cu LEGEA 66/2016 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

Cerere către AJPIS TIMIȘ prin care  se solicită prelungirea plaţii indemnizaţiei  până la 3 ani;
Cărţi de identitate (mama si  tata ) – copie + original;
Certificat de naştere copil – copie + original;
Certificat căsatorie-copie+original
Certificat handicap  pentru copil – copie + original;
– decizia de suspendare a  contractului de muncă până la 3 ani conform certificatului de handicap;

În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la banca titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania,  BCR, OTP, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
NOTĂ: în cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap și există deja  stabilit un drept de concediu și indemnizaţie lunară  pentru creșterea copilului, se prelungeşte  perioada de acordare a indemnizaţiei  dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior.

În cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani și pentru acesta a fost acordat anterior concediu și indemnizaţie pentru creșterea copilului,  se acordă un nou drept de la data încadrarii în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.

Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Timişoara și să fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului în ultimii 2 ani.

Actele se depun la AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE PLAŢI ȘI INSPECŢIE SOCIALĂ TIMIŞ pe e-mail: [email protected]

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

7. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZATIEI PT CRESTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010 actualizata PT LUNA CELUILALT PARINTE modificata prin legea 66/2016 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

Cerere tip
ADEVERINȚĂ tip – Completată de angajator
COPIE DUPA CEREREA DEPUSA LA ANGAJATOR  APROBATA SI STAMPILATA DE ACESTA PRIVIND INTRAREA IN CONCEDIUL PT CRESTEREA COPILULUI + DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCA IN ORIGINAL (sau decizie de încetare a contractului de munca copie+original însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri)
CARTE DE IDENTITATE (MAMA  și  TATA)- COPIE+ORIGINAL
CERTIFICATELE DE  NASTERE  ALE COPIILOR PENTRU CARE SE SOLICITA DREPTURILE PRECUM SI ALE CELORLALTI COPII AFLATI IN INTRETINERE IN COPIE+ORIGINAL
CERTIFICAT CASATORIE COPIE+ORIGINAL
IN CAZUL IN CARE PARINTII  SUNT NECASATORITI ESTE NECESARA SI ANCHETA SOCIALA EFECTUATA  DE SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA CONFORM H.G 1291/28.12.2012

CERERE ANCHETA SOCIALA TUTELA

– Extras de cont al titularului cererii-În cazul în care doriți ca plata să se facăîn cont, trebuie anexat și extrasul de cont sau adeverința de cont de la bancă al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).

Condițiidomiciliul stabil sau reședința în municipiul Timișoara și să fi lucrat 12 luni anterior datei nașterii copilului în ultimii 2 ani.
Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la data suspendării activităţii profesionale, respectiv a intrării în concediul prevăzut la alin. (1), cererea şi documentele doveditoare se depun în termen de maximum 15 zile de la data suspendării activităţii. În situaţia în care cererea şi documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizaţia se va acorda de la data depunerii cererii, potrivit art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă

Articolul 11:

(1)Dacă ambii părinţi dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) îndeplinesc cerinţele de acordare a concediului pentru creşterea copilului, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta se acordă astfel încât:

a)cel puţin 2 luni de concediu pentru creşterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat iniţial acordarea acestui drept;

b)în situaţia în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului pentru cel puţin 2 luni, deşi îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

8. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZATIEI PT CRESTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010 actualizata (PT STUDENTE , ELEVE, ABSOLVENTE FACULTATE, ETC) modificata prin legea 66/2016 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

CERERE TIP

Adeverință care să ateste că in ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului in ultimii 2 ani a frecventat fără întrerupere cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, respectiv că pentru aceste perioade nu s-a înregistrat o cerere de suspendare a frecventării cursurilor ori că nu se află într-o situaţie de amânare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, ori potrivit hotărârilor senatelor universitare.

”m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor”

Declarație pe propria raspundere ca nu realizează venituri supuse impozitului
– Cărți de identitate (mama  +tata)- copie+original
– Certificatele de  naștere  ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum și ale celorlalți copii aflați în intreținere în copie+original
– Certificat căsătorie copie+original
– în cazul în care parinții  sunt necăsătoriți este necesară și ancheta socială efectuată  de serviciul autoritate tutelară conform H.G.1291/28.12.2012
IN CAZUL IN CARE PARINTII  SUNT NECASATORITI ESTE NECESARA SI ANCHETA SOCIALA EFECTUATA  DE SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA CONFORM H.G 1291/28.12.2012

CERERE ANCHETA SOCIALA TUTELA
Extras de cont al titularului cererii sau adeverință de cont de la bancă al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania,  BCR, OTP, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
În cazul în care intrăîn indemnizație tata, trebuie și adeverință de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost platită indemnizația de maternitate adică concediul prenatal și postnatal sau declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizația de maternitate).

CONDIȚII: domiciliul stabil sau reședinta în municipiul Timișoara .

Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare  după terminarea concediului de  maternitate (sarcina și lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile dupa naștere  sau maxim sarcina +lauzie 126 zile ) sau în 60 de zile lucratoare de la naștere în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizația de maternitate (concediu pre+postnatal)

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

9. ACTELE NECESARE IN CAZUL SUPRAPUNERII A 2 NASTERI CONF OUG 111/2010 actualizata modificata prin L66/2016 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

CERERE TIP
Cerere de mână către primărie prin care solicită prelungirea  plății indemnizației pt cel de-al doilea copil
Certificate de naștere pt toți copiii –copie+original
Cărți de identitate (mama și  tata )-copie + original
Certificat căsătorie-copie+original

– Decizia de suspendare a  contractului de muncă  pt copilul nou născut în original+ copie după cererea aprobatăși stampilată de angajator privind intrarea în concediu de creștere și îngrijire copilul nou născut
– Extras de cont al titularului cererii  -în cazul în care doriți ca plata să se facăîn conttrebuie anexat și extrasul de cont sau adeverința de cont de la bancă al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, First (Piraeus)Bank, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, BCR, OTP, Unicredit)

Pentru continuitatea acordării drepturilor, cererea pentru indemnizație de creștere și îngrijire copil însoțită de actele aferente,  poate fi depusă cu 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de  2 ani sau 3 ani( în cazul copilului cu handicap) la Primăria Municipiului Timișoara, dar nu mai târziu de termenul de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului nou născut,pentru acesta nemaifiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate (concediul pre + postnatal),la cam12,ghișeele 3-4. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile se vor acorda de la data depunerii cererii fără aplicarea majorării dacă la data depunerii cererii copilul anterior a împlinit 2 ani sau 3ani în cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010modificată prin Legea 66/2016.ART. 9:
(1) Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 şi 6, precum şi stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu 50% din indemnizaţia cuvenită, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (2)pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.Trebuie depusa cerere insotita de copiile certificatelor de nastere a ambilor copii + copie dupa cartea de identitate a parintelui beneficiar al indemnizatiei  pânăîmplinește cel mai mare copil vârsta de 2 ani, la AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII TIMIS, pe e-mail: [email protected].

În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de luni cel puțin egală cu dublul numărului de nașteri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate,trebuie anunțatăîn scris pe e-mailul [email protected], AGENȚIA JUDEȚEANĂ pentru  PLĂȚI și INSPECȚIE SOCIALĂ TIMIȘ– str. Mercy 2, cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei 2 ani respectiv 3 ani ( în cazul copilului cu handicap)

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

10. Acte necesare pt obtinerea indemnizatiei de la 3-7 ani, conf. OUG 111/2010 actualizata modificata prin legea 66/201 si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

Cerere tip
– Actul de identitate al solicitantului – copie şi original;
– Actul de identitate al celuilalt părinte – original şi copie;
– Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
Dovada eliberată de organele competente (ANAF Timiș)care atestă că solicitantul nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
Dovadă eliberată de Direcția de Asistență Socială , bd. Regele Carol I,nr.10,tel.0256 220583 din care să rezulte că părintele care intrăîn indemnizație nu este  în același timp și  asistent personal sau primește indemnizația de însoțitor pt același copil;Nu este necesară dovadă  în cazul părintelui singur.
– Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original);
– Certificat de căsătorie (copie şi original);
– Certificat de încadrare în grad de handicap – copil – copie + original;
– Certificat de încadrare în grad de handicap – părinte (acolo unde este cazul) – copie + original;
Decizie de suspendare a contractului de muncă sau adeverinţă eliberată de către angajatorul solicitantului, din care să reiasă ca acesta are contractul de muncă suspendat, aflându-se în concediu pentru creşterea copilului cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani; (în original)

– Extras de cont al titularului cererii

Actele se depun la primăria de domiciliu sau reședinta în termen de 60 de zile de la data la care expiră indemnizația pentru creșterea copilului acordată anterior.

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

INFORMARE

OBLIGATII

11. Acte necesare pentru indemnizatie cu program redus de lucru (4 ore/zi) pentru parinti care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 18 ani CONF OUG 111/2010 actualizat si completata cu OG 164/2022  și HG865/2023.

Cerere tip
– Adeveriţă eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru
– Declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite din care să rezulte că se ocupă de creşterea și îngrijirea copilului și locuieşte împreună cu copilul, precum și că acesta nu este dat în plasament și nu este încredinţat unei alte persoane sau organism privat autorizat sau serviciu public.
– Declaraţia pe propria răspundere  a celuilalt părinte că nu beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului și nici de stimulentul de inserţie pentru copil.
–Cărțide identitate (mama şi tata)- copie+original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere – în copie şi original;
– Certificatul de căsătorie – copie+original;
– Certificatul de  încadrare în grad de handicap (copie + original)

Dovadă eliberată de Direcția de Asistență Socială , bd. Regele Carol I, nr.10, tel.0256 220583 din care să rezulte că părintele care intră în indemnizație nu este  în același timp și  asistent personal sau primește indemnizația de însoțitor pt același copil; Nu este necesară dovadă  în cazul părintelui singur.
– Extras de cont al titularului cererii -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania,  BCR, OTP, Unicredit Ţiriac).

Drepturile prevăzute la art. 32 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă se acordă după cum urmează:

a)de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;

b)de la data depunerii cererii dacă aceasta este depusă după termenul prevăzut la lit. a)

NOTĂ

Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor de a comunica, în scris, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit orice modificare cu privire la orice situaţie  de natură  să determine încetarea sau suspendarea plaţii drepturilor.

Astfel, este necesar sa se comunice :

-Realizarea altor venituri decat cele declarate la depunerea cererii
-Modificarea reprezentantului legal al copilului
-Decesul copilului sau titularului cererii
-Decăderea din drepturilor părinteşti
-Îndepartarea, de la exercitarea tutelei, conform legii
-Neîndeplinerea condiţiilor prevăzute de lege în vederea incredinţării spre adopţie
-Neîndeplinerea condiţiilor prevazute de lege în vederea menţinerii masurii de plasament
-Executarea unei pedepse privative de libertate sau dupa caz arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile
-Abandonarea sau internarea copilului intr-o institutie de ocrotire publică sau privată
-Pierderea sau renunţarea la cetaţenia româna sau la situaţia de apatrid
-Faptul că nu mai locuieşte in România împreuna cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de creşterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Nerespectarea de catre titularii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor a obligaţiilor menţionate mai sus constitue contravenţie si se sanctionează  cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.

FORMULAR – ACORD GDPR SEMNAT DE AMBII PĂRINȚI

OBLIGATII

INFORMARE

12.PRECIZĂRI NECESARE:

-Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA JUDETEANA PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ TIMIŞ,adresa de e-mail fiind [email protected].

-Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timisoara, sunt de competenţa Agenţiei Judeteane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail: [email protected], str.Mercy 2.

-Ghișeul de  Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Informare și Consiliere Cetățeni , camera 12, ghișeele 03-04 din cadrul  Primăriei Municipiului Timișoara are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare AGENŢIEI JUDETEANE PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ TIMIŞ a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010  modificata prin Legea 66/2016 precum și  OG 164/2022  și  HG 865/2023 depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara.

-Conform OUG 111/2010, ART. 12:

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid,b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. (6) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară.(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) şi x), pentru care condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune.

Infrastructură Rutieră și Rețele Utilitare

1. Acte necesare pentru eliberarea acceptului de branşare la reţeaua de gaze naturale proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara

 • – cerere  (prin care se solicită acceptul de branşare la reţeaua de gaze proprietatea Primăriei)
 • – act de proprietate pentru imobilul sau apartamentul, spaţiul cu altă destinaţie care urmează a fi racordat la reţeaua de gaze naturale (copie CF, nu mai vechi de 30 de zile sau copie contract vânzare-cumpărare, dacă nu s-a făcut intabularea) sau contract de închiriere şi acordul proprietarului (spaţiului, apartamentului) pentru introducere gaze naturale (în cazul chiriaşilor la stat – acordul Direcţiei Patrimoniu)
 • – acceptul proprietarului de branşament şi coloana comună (în cazul în care imobilul este branşat la reţea dar apartamentul solicitantului nu este racordat la coloana comună sau la branşament)
 • – calculul necesarului de debit de gaz (numai în cazul persoanelor juridice) pentru aparatele care urmează a fi racordate (cazan de încălzire, aragaz, etc)
 • – plan de situaţie (cu marcarea locului unde se va face racordarea la reţea)

Planurile de situație, planul de încadrare în zonă și celelalte planșe se vor depune în format electronic, într-un document de tip PDF, care să conțină toate semnăturile și ștampilele necesare, și în format editabil stereo 70.

Actele se depun ONLINE pe adresa de e-mail: [email protected] sau în format electronic (USB, CD etc.) şi se vor transmite electronic pe adresa de e-mail indicată de dumneavoastră sau se vor ridica fizic de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

Documentele se transmit pe adresa de e-mail anterior menționată în atenția Direcției Generale de Investiții și Mentenanță.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 1. Acte necesare pentru obţinerea permisului de spargere şi a procesului verbal de predare-primire amplasament 
 2. Cerere tipsemnată şi ştampilată cu ştampila firmei care solicită Permisul de spargere;
  2. Copie Autorizaţie de Construire;
  3. Plan de încadrare în zonă 1 :5000;
 3. Plan de situaţie conform Autorizaţiei de Construire;
 4. Plan de situație care să conțină viza Serviciului Avize Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
 5. Contract refacere, original, pentru lucrările care afectează carosabilul şi trotuarele (dacă este cazul);
  6. Copie Aviz Comisia de Circulaţie (dacă este cazul);
 6. Dovada achitării taxei Permisului de spargere şi procesului verbal de predare-primire amplasamentconform HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Timișoara;

Planurile de situație, planul de încadrare în zonă și celelalte planșe se vor depune în format electronic, într-un document de tip PDF, care să conțină toate semnăturile și ștampilele necesare, și în format editabil stereo 70.

Actele se depun ONLINE pe adresa de e-mail: [email protected] sau în format electronic (USB, CD etc.) la registratura Primăriei Municipiului Timișoara şi se vor transmite electronic pe adresa de e-mail indicată de dumneavoastră sau se vor ridica fizic de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

Documentele se transmit pe adresa de e-mail anterior menționată, în atenția Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Compartimentul Avize.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 1. Acte necesare pentru obţinerea Avizului de principiu drumuri
 2. Cerere tipsemnată;
 3. 2. Plan de încadrare în zonă 1 :5000
 4. Plan de situaţie 1 : 500 
  4. Plan de situaţie racord drum, în original, întocmit de un proiectant de drumuri autorizat şi detalii structură rutieră –(pentru lucrări tehnico-edilitare se depuneplan de situaţie, care să cuprindă amplasarea reţelelor propuse de gospodărie subterană)
 5. Copie Certificat de Urbanism cu planșele aferente;
  6. Copie Aviz Comisia de Circulaţie (dacă este cazul);
 6. 7. Dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului, conform conform HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Timișoara;

Planurile de situație, planul de încadrare în zonă și celelalte planșe se vor depune în format electronic, într-un document de tip PDF, care să conțină toate semnăturile și ștampilele necesare, și în format editabil stereo 70.
Informaţii suplimentare la telefon 0256-408423

Actele se depun ONLINE pe adresa de e-mail: [email protected]sau în format electronic (USB, CD etc.) şi se vor transmite electronic pe adresa de e-mail indicată de dumneavoastră sau se vor ridica fizic de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

Documentele se transmit pe adresa de e-mail anterior menționată în atenția Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Compartimentul Avize.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 1. În vederea emiterii Acordului Administrator Drum și a procesului verbal de predare-primire amplasament:
 2. Cerere tipcompletată şi semnată atât de către beneficar/beneficiari cât şi de executantul lucrărilor – formular tip;
  2.  Copie C.I. beneficiar/beneficiari
  3.  Extras C.F. original nu mai vechi de 30 zile
  4.  Acord coproprietari – dacă este cazul (în acest caz se va depune şi Extras C.F. colectiv original, nu mai vechi de 30 zile);
  5.  Plan de situaţie întocmit de către un proiectant de specialitate (respectiv de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie, etc.); scara 1:500
  6.  Plan de încadrare în zonă , scara  1:5000
  7.  Profil transversal care să cuprindă poziţia reţelei propuse şi distanţa faţă de cele existente;
  8.  Aviz tehnic de racordare;
  9.  Aviz Unic;
  10. Aviz Poliţia Rutieră (dacă este cazul);
 3. Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Direcției Județene pentru Cultură, conform Legii nr. 422/2001 privind Protejarea Monumentelor Istorice, în cazul imobilelor clasificate drept monumente istorice sau care se află în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate (dacă este cazul);
 4. Contract de refacere, pentru lucrările care afectează carosabilul sau trotuarele (dacă este cazul).
  13. Dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului, conform conform HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Timișoara;

Planurile de situație, planul de încadrare în zonă și celelalte planșe se vor depune în format electronic, într-un document de tip PDF, care să conțină toate semnăturile și ștampilele necesare, și în format editabil stereo 70.
Informaţii suplimentare la telefon 0256-408423

Actele se depun ONLINE pe adresa de e-mail: [email protected]sau în format electronic (USB, CD etc.) şi se vor transmite electronic pe adresa de e-mail indicată de dumneavoastră sau se vor ridica fizic de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

Documentele se transmit pe adresa de e-mail anterior menționată în atenția Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Compartimentul Avize.

 1. Documente necesare pentru obținerea Permisului de Intervenție
 2. Cererea operatorului/ administratorului/ proprietarului de rețea (transmisă în ziua în care se dorește a se interveni);
 3. Plan de situație pe care să fie figurată rețeaua la care se intervene și suprafața ce urmează a fi afectată pentru remedierea avariei;
 4. Contract de refacere cu o firmă specializată în refaceri carosabil/trotuar care să respecte condițiile impuse prin HCL nr. 18/2020;
 5. Dovada achitării taxei pentru eliberarea Permisului de Intervenție, conform HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Timișoara

Planurile de situație se vor depune în format electronic, într-un document de tip PDF.

Actele se depun ONLINE pe adresa de e-mail: [email protected] sau în format electronic (USB, CD etc.) la registratura Primăriei Municipiului Timișoara şi se vor transmite electronic pe adresa de e-mail indicată de dumneavoastră sau se vor ridica fizic de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

Documentele se transmit pe adresa de e-mail anterior menționată, în atenția Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Compartimentul Avize.

Juridic

1. Acte necesare pentru inregistrarea ofertelor de donatie

 • Cererea cu toate datele petentului (nume, adresa, telefon) și datele terenului donat;
 • Oferta de donație notarială, în original/cu datele donatorului cu nr. de cadastru și suprafața de teren donat, către PMT/lgalizarea este de obicei pe verso);
 • Extras/extrase de CF din care să rezulte că terenul donat a fost dezmembrat și are un număr cadastral distinct, în original;
 • Actul de dezmembrare al terenului, în copie (unde este cazul);
 • Dovada dobândirii terenului (actul de proprietate prin care  a dobândit terenul) încopie/contract vânzare cumpărare, act retrocedare, etc;
 • Certificat fiscal, în original, la zi, din care să rezulte plata impozitului pentru fiecare parcela donata/ de verificat termen de valabilitate;
 • Telefon de contact;
 • Persoanele juridice trebuie să depună și certificat constatator de la ORC la zi, în original.(Oficiul Național al Registrului Comerțului, str. Paris nr. 2 A, et.1, Tel:0256/220835.

Cererea NU se supune aprobarii tacite.
Actele se vor depune la Primaria Municipiului Timisoara, la camera 12, ghiseul 14.

2. Acte necesare pentru eliberare adeverinta de litigiu

 • Cererea tip completată de petent (nume, adresa, telefon) și datele imobilului/ terenului ce face obiectul tranzacției;
 • Extras de carte funciară in extenso si in individual, original și în copie, la zi, să nu fie mai vechi de 30 de zile,
 • Copie CI (titularului cererii);
 • Împuternicire, în situația în care solicitantul nu este proprietarul imobilului ce urmaează a fi tranzacționat.

Cererea NU se supune aprobarii tacite.
Actele se vor depune la Primaria Municipiului Timisoara, la camera 12, ghiseul 14.

Legislație privind Alocațiile și Indemnizațiile

NR.DESCRIERE PROCEDURĂCĂI DE ATACDATE CONTACTACTE NORMATIVE
1

ALOCAŢIA DE STAT

PENTRU COPII

a)-Contestarea deciziei la instituţia emitentă, adică la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

b)-Contestaţiile împotriva modului de stabilirea prestaţiei  de plată, se soluţionează potrivit Legii 554/2004-Legea Contenciosului Administrativ.

Primăria Municipiului Timişoara

Bd.C.D.Loga nr.1

SRDC-Camera 12,

ghişeele 3-4,

[email protected]

[email protected]

Tel.0256-408330

Legea 61/1993 republicată privind alocaţia de stat pentru copii

H.G.577/2008 –Norme metodologice de aplicare a Legii 61/1993 a alocaţiei de stat –Legea 554/2004– a Contenciosului Administrativ

2ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE

Contestarea deciziei la instituţia emitentă, adică la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

b)-Contestaţiile împotriva modului de stabilirea prestaţiei  de plată, se soluţionează potrivit Legii 554/2004-Legea Contenciosului Administrativ.

Primăria Municipiului Timişoara

Bd.C.D.Loga nr.1

SRDC-Camera 12,

ghişeele 3-4,

[email protected]

[email protected]

Tel.0256-408330

Legea 61/1993 republicată privind alocaţia de stat pentru copii

H.G.577/2008 –Norme metodologice de aplicare a Legii 61/1993 a alocaţiei de stat –Legea 554/2004– a Contenciosului Administrativ

3.INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

a)-Contestarea deciziei la instituţia emitentă, adică la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

b)-Contestaţiile împotriva modului de stabilirea prestaţiei  de plată, se soluţionează potrivit Legii 554/2004-Legea Contenciosului Administrativ.

Primăria Municipiului Timişoara

Bd.C.D.Loga nr.1

SRDC-Camera 12,

ghişeele 3-4,

[email protected]

[email protected]

Tel.0256-408330

OUG 111/2010 actualizată  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

H.G 52/2011 completată cu HG 449/2016

-Norme metodologice de aplicare a OUG 111/2010 – – Legea 544/2004– a Contenciosul Administrativ

4.STIMULENT DE INSERŢIE

a)-Contestarea deciziei la instituţia emitentă, adică la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

b)-Contestaţiile împotriva modului de stabilirea prestaţiei  de plată, se soluţionează potrivit Legii 554/2004-Legea Contenciosului Administrativ.

Primăria Municipiului Timişoara

Bd.C.D.Loga nr.1

SRDC-Camera 12,

ghişeele 3-4,

[email protected]

[email protected]

Tel.0256-408330

OUG 111/2010 actualizată  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

H.G 52/2011 completată cu HG 449/2016

-Norme metodologice de aplicare a OUG 111/2010 – – Legea 544/2004– a Contenciosul Administrativ

Locuințe

A N U N Ț  

PLATA  CHIRIEI  PENTRU  LOCUINȚELE  DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,  LOCUINȚE ANL, GARAJE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI, PRECUM ȘI CHIRIA PENTRU TERENURILE ÎNCHIRIATE  CONFORM  LEGII  112/1995 ȘI LEGII  79/1997,  SE POATE  ACHITA ÎN  URMĂTORUL CONT:

RO17TREZ621502205X020362

DESCHIS LA TREZORERIA TIMIȘOARA
BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COD FISCAL 32937000 

HOTĂRÂREA NR. 38 din data: 02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale:

1. Cerere;
2. Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut:

 • nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
 • nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
 • nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
 • nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

 • adeverinţă cu venitul net;
 • cupon pensie, adeverinţă de ajutor social, etc.;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri din vreo activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;

4. Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
5. Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
6. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
7. Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
8. Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul);
9. Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este tolerat în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;
10. Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat;
11.  Acte de studii (se va prezenta diploma după ultima formă de învățamânt absolvită);
12. Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere:

 • Adeverinţă din care să reiese că au fost instituţionalizaţi într-o instituţie de ocrotire a minorilor (pentru cei care se încadrează în această categorie);
 • Brevet/certificat revoluţionar;
 • Adeverinţă de repatriat/refugiat;
 • Anchetă socială din partea serviciului de asistență socială specializat pentru cazurile sociale deosebite aflate în evidență și ce necesită acordarea de urgență a unei locuințe sociale în vederea prevenirii riscului de excluziune socială;
 • Diploma pentru copii ce înregistrat performanţe (locul I, II sau III) la olimpiadele şcolare naţionale/internaţionale sau campionatele sportive naţionale/internaționale;
 • Diploma pentru sportivii de performanță cu rezultate deosebite pe plan internațional (locul I, II sau III la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau europene).

Criterii de acces la locuință:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe trebuie să fie major şi să aibă domiciliul stabil în municipiul Timişoara.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia:

 • să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat/ proprietate a unităţii administrativ teritoriale;
 • nu au deţinut cu chirie o locuinţă din fondul locativ al municipiului Timișoara pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă;
 • nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în proprietatea municipiului Timișoara.

Dosarul se depune la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, ghişeele 10,11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

HOTĂRÂREA NR. 37 din data: 02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari:

1. Cerere (de mână);
2. Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut:

 • – nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
 • – nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
 • – nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
 • – nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

 • – adeverinţă cu venitul net;
 • – cupon pensie, adeverinţă de ajutor social, etc.;
 • – declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri din vreo activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;

4. Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
5. Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
6. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
7. Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
8. Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul);
9. Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este tolerat în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;
10.Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat;
11.Copie xerox după contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile;
12.Copie sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c şi din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999;
13. Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere.

Criterii de acces la locuință:

Pot beneficia de o locuinţă destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a). sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:
– Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute in proprietatea statului, cu modificările ulterioare;
– Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinui cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor apartinand minorităţilor naţionale din Romania, republicata;
– altor acte normative, precum si hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator ramase definitive si irevocabile;
b). nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriaşului);
c). nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
d). nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
e). nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
f). nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Criteriile de acces specificate mai sus se aplică şi membrilor familiei persoanelor îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea.

Dosarul se depune la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, ghişeele 10,11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Biroul Avize și Control Mediu 

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 1 şi 2.

1. Acte necesare pentru obținerea Avizului de principiu mediu urban și a Avizului gestiune deșeuriși avizarea Planului de gestionare a deșeurilor în vederea obținerii autorizației de construire/desființare:

1. Cerere tip Aviz principiu mediu urban si Aviz gestiue deșeuri cu azivare plan deseuri 2023

   1. copie CI/certificat de înregistrare ORC;
   2. plan de încadrare în zonă cu localizarea amplasamentului – scara 1:5000 – un exemplar;
   3. plan de situaţie existent – scară 1:500 – un exemplar;
   4. plan de situaţie propus – scară 1:500 – 2 exemplare;
   5. extras de carte funciară – copie – un exemplar;
   6. planșa cu organizarea de șantier ( dacă este cazul)
   7. plan parcelar – copie – un exemplar, după caz (la solicitarea Biroului Avize si Contro Mediu);
   8. Copie certificat urbanism sau Aviz Direcția Județeana pentru Cultura Timiș (DJCT)
   9. Copie chitanță /chitanțe
   10. Copie contract sau precontract încheiat cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) a deşeurilor rezultate din investiţie, în cazul lucrărilor executate în regie proprie;
   11. Planul de gestionare a deșeurilor de construcții și sau demolări (conform model Anexa nr. 2 din Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din construcții şi demolări în Municipiul Timișoara aprobat prin HCL nr. 320/12.07.2022, semnat–2 exemplare, care va avea următorul conținut:
    1. Denumirea beneficiarului lucrărilor;
    2. Denumirea şi adresa generatorului de deşeuri
    3. Locul generării deşeurilor
    4. tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) – se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare;
    5. descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – colectare, transport, valorificare,  eliminare finală;
    6. tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;
    7. denumirea şi adresa transportatorului deşeurilorşi copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
    8. locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se va face dovada trasabilităţiideşeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deşeurilor cu societăţi economice autorizate;
    9. numele, prenumele şi numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul investiţiei;
    10. data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

    PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ÎN REGIM NORMAL, LA DEPUNERE SE PERCEP URMĂTOARELE TAXE:

    a) Avizul de principiu mediu urban 100 lei

   • b) Avizul gestiune deșeuri și avizarea Planului de gestionare a deșeurilor 100 lei
  • Pentru eliberarea avizului în termen de 3 zile lucrătoare se va achita suplimentar o taxă de urgenţă în valoare de 100 leiîn contul RO90TREZ62121360206XXXXX”.

   1. Planul de gestionare a deșeurilor

   Planul de gestionare a deșeurilor  , va avea următorul conținut:

   2. Plan gestionarea deseurilor din constructii- model

  • 2.a. Tipuri de deseuri din constructii – Anexa nr. 1 la regulament gestionare deseuri din constructii HCL320-2022

   1. Denumirea beneficiarului lucrărilor de construire și sau desfințare, sau a titularului autorizației de construire/desființare (demolare) / și sau a avizului de eliberat de Direcția Județeană Pentru Cultură, acolo unde este cazul
   2. Denumirea şi adresa generatorului de deşeuri: (se va menţiona societatea care execută lucrarea sau numele beneficiarului investiției)
   3. Locul generării deşeurilor și suprafața terenului afectat de șantier (se va menţionalocaţiainvestiţiei)
   4. Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) – se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare.
   5. Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – colectare, transport, valorificare, eliminare finală;
   6. Tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;
   7. Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor operatorul economic autorizat şialţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din lucrare;
   8. Locul depozitării finale
   9. Numele, prenumele, nr. telefon adresa de e-mail și semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor
   10. Data întocmirii planului și semnatura solicitantului

Notă:

*1. Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de gestionare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:

 1. pentru lucrările deja finalizate – intrare în legalitate;
 2. pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale;
 3. pentru branşamenteşi racorduri la reţelele de utilităţi;
 4. pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/

copertină/marchize pe faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii);

 1. PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate;
 2. pentru lucrări care prin natura construcţiei nu se generează deşeuri, însoţite de declaraţia pe propria răspundere, în acest sens, a beneficiarului.

*2 Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor de construire şi/sau demolare vor prezenta Planul de gestionare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:

 1. pentru toate lucrările, aşa cum acestea sunt definite la art.3 și art. 11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, inclusiv demolări, pentru eliberarea autorizației de construire/desființare (demolare) / și sau a avizului de eliberat de Direcția Județeană Pentru Cultură.
 2. extinderi de reţele la utilităţi publice (gaz, apă, energie electrică,etc.), întrucât se generează surplus de pământ, pietre, asfalt, beton,etc…,pentru care se impune eliminarea/valorificarea lor.

Cererea se supune procedurii aprobării tacite

 1. Raportul Final

 Raport Final model si acte doveditoare Anexa nr. 3 si nr. 4 din regulament HCL 320-2020

Beneficiarii autorizaților de construire /demolare sau a avizelor eliberat de Direcția Județeană Pentru Cultură Timiș, au obligația ca în termen de 10 zile de la finalizarea investiției, să depună la Primaria Municipiului Timișoara camera 12 ghișeele 1 sau 2  sau pe adresa de email [email protected]Raportul Final la Planul de gestionare a deșeurilor avizat, în conform art. 9, alin. 6 din HCL nr. 320/2022, privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara. (modelul raportului final este disponibil în format .word și la secțiunea Acte necesare şi formulare/Biroul Avize si Control Mediu

Pentru mai multe detalii puteți consulta  HCLMT nr. 320 din 12.07.2022 Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţiişi demolări în Municipiul Timişoara

https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/?uid=69D26E206E65DA09C22587F000356797

Pentru mai multe detalii puteți consulta  HCLMT nr. 333 din 12.07.2022 Privind aprobarea ”Regulamentul privind stabilirea măsurilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Timișoara”

https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/?uid=720DA01F5131ECECC225882900340559

Documentaţia se depune şi se ridică de la camera 12, ghişeele 1, 2.

 1. Planul de gestionare a deșeurilor pentru activitățile pe care le-a desfășurat anul precedent pe teritoriul Municipiului Timișoara

Format plan eliminare model  word

Plan gestiune deseuri 1 martie conf. art.10 din Regulament aprobat prin HCL 320-2012

În conformitate cu art. 10 din Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din construcţiişi demolări în Municipiul Timișoara, aprobat prin H.C.L. nr. 320/12.07.2022

Producător/generator a deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şiconstrucţii edilitar – gospodăreşti au obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de gestionare a deșeurilor pentru activitățile pe care le-a desfășurat anul precedent pe teritoriul Municipiului Timișoara

Planurile  se depun în 2 exemplare depun şi se ridică de la camera 12, ghişeele 1, 2

 

 1. Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală

Format plan eliminare model  word

Plan gestiune deseuri medicale 1 martie conf. art. 5 din Regulament aprobat prin HCL 190-2020

În conformitate cu art. 5 din Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 190/04.06.2020

Producător/generator a deşeurile,rezultate din activitatea medicalăau obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului TimişoaraPlanul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicalăpentru activităţilepe care le-a desfăşurat anul precedent pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Pentru mai multe detalii puteți consulta  HCLMT nr. 190 din  04.06.2022 Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/?uid=2F278C1A6C7B9A71C225856800315696

 

Planurile  se depun în 2 exemplare depun şi se ridică de la camera 12, ghişeele 1, 2.

6.  Aplicare viză pentru obțineri permise spargere – documentație care să cuprindă

Formular cerere tip word

Cerere tip aplicare viză obținere Permis de spargere 2022

 1. Cerere (pdf) petent – persoană juridică (executant) – 1 exemplare;
 2. Plan situaţie propus (scara 1:500) – 2 exemplare;
 3. Autorizaţie de construcţie (copie) – 1 exemplare;
 4. Contract de refacere a spațiului verde afectat (după caz).
 5. Documentaţia se depune la camera 304.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

Documentaţia se depune şi se ridică de la camera 12, ghişeele 1, 2.

7.Documentele şi Actele necesare pentru Obţinerea Acordului pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public:

Cerere ocupare domeniu public

 1. Cerere tipizată* (pdf)
 2. Autorizație de Construcție
 3. Aviz Principie Mediu Urban și Gestiune Deseuri
 4. Plan gestiune a deseurilor din cosntructi/demolari
 5. Plansa cu organizarea de santier, daca este cazul
 6. Aviz Monumente, daca este cazul

8 . Cerere_tip_comisia de circulatie pentru ocupare domeniul public  in baza HCL 320/2022

Formular cerere tip word

Cerere tip comisia de circulatie pentru ocupare domeniul public in baza HCL 320-2022

Pentru lucrările de construcții/demolări care afectează  trotuarele mai mult de 50% din lățimea acestora,   sau a căile rutiere, beneficiarul lucrării va solicita la Comisia de circulație avizul, după care va depune cererea de ocuparea domeniului  la care va anexa avizul de la comisia de circulație.

*Taxa pentru ocuparea domeniului public cu organizări de șantier,șimateriale de construcții, paleți, recipiente, schele, barăci, macarale sau alte utilaje pentru construcții , în vederea realizării de investiții și scene, corturi și alte construcții așa cum sunt prevăzute la art. 11 lit  (i) și   (j) din HCL nr. 320/2022, este de 1 leu/mp, pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr. nr.664/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2023;

*Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de restaurare și conservare, efectuate în condițiile legii, la imobilele clasificate ca monumente istorice, în sensul art. 3 din Legea nr. 422/2001, monument istoric, ansamblu și sit, este de 0,01 lei/mp, pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr.664/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2023;

*Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile legii nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificări și completări ulterioare, este de 0,01 lei/mp pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr.664/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2023;

*Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice, este de 0,01 lei/mp pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr.664/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2023;

*Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile art. 3  si art. 11 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu  modificări și completări ulterioare, doar pentru lucrările care beneficiază de Autorizație de Construcție sau Aviz eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, este de 0,01 lei/mp pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr.664/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2023;

*Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile art. 3  si art. 11 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu  modificări și completări ulterioare, doar pentru lucrările care NU beneficiază de Autorizație de Construcție sau  Aviz eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, este de 1,0 leu/mp pentru fiecare zi calendaristică, începând cu anul 2023 conform prevederilor HCL nr.664/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2023;

NOTĂ: Pentru situațiile cu asterisc prezentate mai sus solicitanții vor depune acte doveditoare în acest sens.

–  Cererea tip poate fi procurată de la camera 12 – ghişeele 1 şi 2 sau descărcată de pe portalul Primăriei Municipiului Timișoara.

Notă: Taxa se poate achita la casieriile Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau cu Ordin de plată.

DOCUMENTAŢIA SE DEPUNE LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 sau la adresa de email [email protected]

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

9 Cerere privind publicarea anuntului pe siteulPrimariei Municipiului Timișoara în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018,  art.4 Anexa nr. 5 Procedura nr. 3  art. 10 alin. 1) lit f, coraborat cu  HG 878/2005 art 8 si 9

Formular cerere tip word

Cerere tip  publicare anunt public  2022

Documentaţia se depune şi se ridică de la camera 12, ghişeele 1, 2 sau pe adresele  de email: [email protected]  sau [email protected]

10.Informaţii privind gestionarea anumitor tipuri de deşeuri pentru persoane fizice şi juridice:

Persoanele fizice care intenționează să se debaraseze de deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (exclus materiale izolante/hidroizolante, deșeuri periculoase), în cantitate de sub 1 mc, au obligația de a sorta aceste deșeuri, pe tipuri de deșeuri, în vederea transportării și predării, gratuit, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timișoara, special amenajate în următoarele locații: Al. A. Imbroane nr. 70, C. Torontalului nr. 94, str. Torac nr. 2 – 4.

spatii verzi

 1. 2. Solicitare corecţii/defrişare arbori:

 • cerere scrisă (însoţită de tabel cu acordul locatarilor şi ştampila asociaţiei de proprietari/locatari) şi numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3 .Solicitare material dendro-floricol:

 • cerere scrisă şi numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon;

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

4. Solicitări locuri de joacă:

 • Cerere scrisă însoţită de tabel cu acordul locatarilor şi ştampila asociaţiei de proprietari /locatari
 • Prezentarea unor documente (extras de carte funciară pentru terenul propus, dezmembrare, etc. după caz)
 • Numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon;

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

Social

https://socialtm.ro

Spații cu Altă Destinație (SAD)

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11.

1.    Acte necesare in vederea prelungirii contractelor de inchiriere SAD pentru SOCIETATI COMERCIALE :

 • – cerere
 • – copie dupa vechiul contract
 • – certificat constatator cu starea firmei , nu mai vechi de 30 zile
 • – copie certificat de inregistrare fiscala
 • – copie certificat unic de inregistrare
 • – copie BI/CI administrator societate
 • – adresa sediu, numar de telefon, fax, adresa email
 • – numar de cont si locul unde este deschis
 • – nume, prenume persoana de contact

2.     Acte necesare in vederea prelungirii contractelor de inchiriere SAD Asociatii si Fundatii si Partide Politice

 • – cerere
 • – copie dupa vechiul contract
 • – copie certificat de inregistrare fiscala(CIF)
 • – copia sentintei(actului) de constituire
 • – copie BI/CI reprezentant asociatie , fundatie
 • – adresa sediu, numar de telefon, fax , adresa email
 • – numar de cont si locul unde este deschis
 • – nume, prenume persoana de contact

3.    Acte necesare in vederea prelungirii contractelor de inchiriere SAD Institutii publice

 • – cerere
 • – copie dupa vechiul contract
 • – copie certificat de inregistrare fiscala(CIF)
 • – copie BI/CI reprezentant institutie
 • – adresa sediu , numar de telefon , fax , adresa email
 • – numar de cont si locul unde este deschis
 • – nume si prenume persoana de contact

4. Acte necesare beneficiarilor Legii 341/2004 pentru analizarea punctajului in Comisia de Aplicare a Hotararii Consiliului Local nr.288/2004
Solicitare de :

 • – spatii comerciale sau de prestari servicii
 • – teren (100 mp) pt.constr.spatiu comercial
 • – teren (500 mp) pt.constr.casa

1.Cerere;
2.Certificat de revolutionar eliberat in conditiile Legii nr.341/2004;
3.Copie buletin identitate beneficiar Legea nr.341/2004
4.Copii certificate de nastere copii;
5.Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu a beneficiat de alte drepturi prevazute de Legea nr.341/2004.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

5. Documente justificative  necesare pentru atribuirea  UNUI SPATIU DE CATRE PARTIDELE POLITICE  

 • – cerere scrisa cu date de contact, nr. telefon ale presedintelui organizatie de partid,  Filiala Timiș, asociatiei, fundatiei
 • – Hotararea instantei de inregistrare a partidului politic în copie
 • – Statutul partidului în copie
 • – Confirmarea organului central al partidului privitor la existanta filialei in Municipiul Timisoara ,precum si data infintarii acestuia
 • – Declaratie cu privire la situatia locativa actuala
 • – Certificat de inregistrare fiscala  organizatie  locala în copie
 • – Copie carte identitate presedinte Filiala sau organizatie locala a partidului
 • – Declaratie notariala cu privire la numarul de membrii cotizanti
 • – Declaratie privind refuzuldin diferite motive a unui  unui spatiu disponibil atribuit

Toate documentele soliciatate sunt obligatorii,fara acestea cererea nu va putea fi solutionata.

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU OBTINEREA UNUI SEDIU DE CATRE ASOCIATII, FUNDATII, ORGANIZATII

Cererea de atribuire spatiu va fi insotita obligatoriu de urmatoarele documente :

1.Raportul privind activitatea solicitantului, raportat in scopul si obiectivul acesteia, in ultimii 3 ani
2.Certificatul  de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
3.Actul constitutiv si statutul solicitantului
4.Hotararea judecatoreasca de infiintare
5.Extras din Registrul  Asociatiilor si Fundatiilor, dar nu mai vechi de 30 zile inainte de depunerea cererii
6.Ultimul bilant contabil, inregistrat la Directia Generala a finantelor publice Timisoara
7.Balanta de verificare aferenta lunii anterioare depunerii cererii
8.Declaratia ca nu se afla in litigiu cu autoritatea locala
9.Certificat fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara
10.Certificat fiscal eliberat directia de taxe si impozite locale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
11.Declaratie ca nu se afla in procedura de dizvolzare sau lichidare
12.Declaratie ca nu detine in proprietate un imobil
13Declaratie ca nu beneficiaza si nu au beneficiat de un alt imobil apartinand autoritatii locale
14. Copia cartii de identitate a solicitantului ,telefon ,adresa de  contact

Toate documentele soliciatate sunt obligatorii, fara acestea cererea nu va putea fi solutionata.

➡️ EVIDENŢA PATRIMONIULUI

1. Acte şi documente necesare la depunerea documentaţiei de apartamentare, subapartamentare şi reapartamentare

 • – Cerere de mână, din partea proprietarilor/prin împuternicit
 • – Documentaţie tehnică, conform Ordinului nr. 634/13.10.2006 al A.N.C.P.I. privind conţinutul şi modul de întocmire, în cinci exemplare, plus datele de contact ale executantului lucrării
 • – Copie carte funciară, cu data emiterii de până în 30 zile,
 • – Contracte de vânzare cumpărare şi contracte de închiriere pentru apartamente, în copie,
 • – Cartea de identitate a titularilor contractelor, în copie,
 • – Declaraţie autentică privind acordul, în situaţia existenţei mai multor proprietari tabulari,

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

2. Acte necesare în vederea exprimării acordului la mansardare sau extindere (în calitate de coproprietari)

 • – Copie Certificat de Urbanism (în termenul de valabilitate),
 • – Copie carte funciară colectivă, cu data emiterii de până ţn 30 zile (în cazul imobilelor cu mai multe apartamente),
 • – Copie carte funciară, cu data emiterii de până în 30 zile,
 • – Copie carte de identitate a titularului dreptului de proprietate,
 • – Memoriu prezentare lucrare, cu menţiunea numărului de proiect,
 • – Plan parcelar întocmit de o persoană autorizată,
 • – Acordul notarial al tuturor co-proprietarilor, în copie xerox.

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

3. Acte necesare în vederea eliberării adeverinţei privind revendicarea imobilelor , în baza Legii nr. 10/2001 şi a O.U.G. nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 209/2005

 • – Cerere de mână în care să se precizeze adresa poştală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa  şi să se precizeze nr.cărţii funciare şi a nr.topografic pe care se află imobilul în cauză,
 • – Copie carte funciară, cu data emiterii de până în 30 zile
 • – În cazul în care se solicită date pentru terenuri, plan parcelar suprapus întocmit de către o persoană autorizată în lucrări de cadastru, care sa cuprindă suprapunerea nr.topografice reambulate cu nr.topografice vechi Sarmeş,


ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

4. Cererile privind eliberarea adeverinţelor  în care se solicită  vechimea imobilului, se primesc doar după avizarea lor de către inspectorii Biroului Evidenţa Patrimoniului.

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE


5. Documente necesare pentru punerea în posesie pentru imobile – case şi teren aferent retrocedate în baza Legii 10/2001      

 • – Cerere petent (proprietarul din CF al imobilului).
 • – Extras C.F. în original nu mai vechi de 30 de zile în care a fost intabulat dreptul de proprietate conform Dispoziţiei retrocedare
 • – Hotărâri judecătoreşti în cazul în care Dispoziţia  retrocedare  a fost anulată prin instanţă
 • – Procură în original sau copie  legalizată dacă predarea se face prin mandatar.
 • – Copie după actele de stare civilă a proprietarului şi mandatarului dacă e cazul
 • – Copie după dispoziţie retrocedare.
 • – În cazul în care proprietarul (beneficiarul dispoziţiei de retrocedare) a înstrăinat imobilul  prin vânzare sau a trecut în proprietatea altor persoane prin moştenire etc. se vor depune şi următoarele documente:
 • – Cerere petent (proprietarul din CF al imobilului).
 • – Contractul de vânzare cumpărare sau certificat de  moştenitor;
 • – Extras C.F. extenso  în  original nu mai vechi de 30 de zile  în care a fost intabulat dreptul de proprietate al cumpărătorului  sau moştenitorului;
 • – Copie după actele de stare civilă a proprietarului mandatarului dacă e cazul.

 ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

6. Documente necesare pentru punerea în posesie pentru imobile case şi teren aferent retrocedate în baza sentinţelor judecătoreşti

 • – Cerere (proprietarul din CF al imobilului) ;
 • – Extras C.F. în original nu mai vechi de 30 de zile în care a fost intabulat dreptul de proprietate conform hotărârilor judecătoreşti;
 • – Procură în original sau copie  legalizată dacă predarea se face prin mandatar.
 • – Copie după cartea de identitate a mandatarului ;
 • – Copie după cartea de identitate a proprietarului;
 • – Copia sentinţelor judecătoreşti cu ştampila definitivă şi executorie ( Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta curte Casaţie şi Justiţie);
 • – Copie după Chitanţa de achitare a sultei, dacă obiectul acţiuni a fost de  ieşire din indiviziune;
 • – Copie după expertizele dispuse prin instanţă, dacă este cazul.
 • – Dacă imobilul a fost înstrăinat prin vânzare se va depune şi copie după contractul de vânzare cumpărare.
 • – Extras C.F. extenso  în  original nu mai vechi de 30 de zile


ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

7.  Acte necesare intocmirii contractelor de concesiune

Pentru terenurile aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor legii nr.61/1990, legii nr.85/1992, legii nr.112/1995 si legii nr. 79/1997

Copii xerox de pe urmatoarele documente:
1. Certificat de urbanism-3 ex
2. B.i./c.i. proprietari constructie
3. Plan de incadrare in zona sc1/5000 eliberat de banca de date urbane din cadrul primariei municipiului timisoara- 3 ex
4. Plan de situatie sc 1/500 cu situatia existenta -3ex (primaria municipiului timisoara)
5. Plan de situatie sc1/500 cu situatia propusa -3ex (primaria municipiului timisoara + proiectant)
6. Extras cf individual+colectiv(daca este cazul), nu mai vechi de 30 de zile original+ 4 copii xerox
7. Acordul tuturor coproprietarilor imobilului  din cf colectiv (daca este cazul) legalizat la notariat.-original
8. Contract de vanzare-cumparare imobil
9.  Plan parcelar intocmit de un proiectant autorizat oncgc cu evidentierea constructiei-3 ex
10. Procentul de ocupare a terenului (pot) si Coeficient de utilizare teren (cut), calculat de un proiectant autorizat-3ex

In dosarul de baza se depune un exemplar din fiecare document, iar copiile se depun in dosar separat.
De specificat in cerere: persoana de contact; numar de telefon fix/mobil.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Sport

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11.

1. 
Acte necesare întocmirii legitimaţiilor de acces la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega, situat în Timişoara, str. Intrarea Zânelor nr. 2.
1.1  Cererea tip se găseşte la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11);
1.2  Copie xerox după cartea de identitate a persoanelor care solicită accesul la bazinul de înot (pentru copii care au împlinit vârsta de 7 ani se va depune copie xerox dupa certificatul de naştere);
1.3  Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că persoanele care solicită accesul sunt clinic sănătoase şi sunt apte pentru practicarea înotului;
1.4  Două poze format mic (2X3 cm), necesare întocmirii legitimaţiilor.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Taxe și Impozite

https://www.dfmt.ro

Transport

1. Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap

Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006

a. Listă documente necesare:

 • – cerere (word/pdf);
 • – copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
 • – copie a actului de identitate al solicitantului;
 • – 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • – cardul-legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.

b. Pentru a putea elibera cardul-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanţilor legali ai PERSOANELOR ADULTE cu handicap, aceştia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menţionat următoarele documente:

 • – Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara prin care este instituită curatela pe seama persoanei cu handicap şi reprezentantul acesteia este numit curator al respectivei persoane cu handicap (Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, tel. 0256/408365);
 • – 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei cu handicap);
 • – Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

c. Pentru eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanţilor legali/asistenţi maternali ai PERSOANELOR MINORE cu handicap, aceştia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menţionat următoarele documente:

 • – Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • – Copie act de identitate reprezentant legal sau asistent maternal;
 • – Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau document din care să rezulte că este asistent maternal cu drepturi părinteşti dobândite prin hotărâre judecătorească;
 • – 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei minore cu handicap).


Notă:

Fiecare document depus în copie va fi însoţit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticităţii.
Cardul-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare se eliberează numai persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali ai acestora, care au domiciliul in Municipiul Timişoara.

DOCUMENTAŢIA SE DEPUNE LA GHIŞEELE 1,2, CAMERA 12 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

Urbanism

Depunere cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism

 1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară
 • – Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • – Plan de situaţie (1 :500) -2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara
 • – Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 zile).

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.


Cererea nu se supune aprobării tacite.

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • – planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, – pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – conf. L. 50/1991 –
 • – Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • – Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1:5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara

Pentru cazurile care fac obiectul art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 rep. şi act., dosarul se va completa cu:

 • – fotografii cu situaţia existentă;
 • – plan orizontal existent (releveu)/ după caz, plan apartamentare vizat OCPI;
 • – plan orizontal propus (noua funcţiune);

Pentru cazurile care fac obiectul HCL nr. 455/2014 privind Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara, dosarul se va completa cu:

 • – fotografii cu situaţia existentă;
 • – simulare foto cu vecinătăţile.


ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

3. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • – Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • – Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, (individual şi după caz şi/sau colectiv), în copie legalizată
 • – Certificat de Urbanism, în copie (valabil)
 • – Deviz general de lucrări
 • – Documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, elaborată în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege 50/1991 act.
 • – Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • – Avize şi acorduri în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism;
 • – Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii,.
 • – 2 Dosare identice cu şină
 • – Documentația în format electronic  conform  Ordinului 3454 din 31.12.2019 va cuprinde următoarele:
  x anexa la cererea de emitere a autorizației de construire completată complet
  x planul de situație (existent și propus)
  x toate fațadele (existent și propus)

OBSERVAŢIE: Toate actele se vor îndosaria. Se va numerota documentația (exemplarul pentru primărie) pe fiecare filă, numărătoarea făcându-se de la ultima la prima filă. Toate condiţiile/piesele  impuse prin  certificatul de urbanism (avize, acorduri,declaraţii,planuri,proiecte,etc.)  se evidenţiază prin marcarea cu un post-it.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

4. Acte necesare pentru emiterea autorizaţiilor de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă

Având în vedere prevedere alin (I) şi alin (2) al art. 17 al Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ordinului 839/2009
 
(1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit Legii. Documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi după caz a actului administrativ al acesteia, solicitate prin certificatul de urbanism emis, în condiţiile Legii, împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare.

În cazul construcţiilor/instalaţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, pentru prevenirea/atenuarea sau reducerea globală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren etc. – ori antropice (explozii, incendii, avarii, alte accidente tehnice etc. – consolidarea/repararea elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei – inclusiv prin introducerea unor elemente structurale suplimentare – în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare.
 
(2) În mod similar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (16AI) din Lege, autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă, pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă la construcţii monumente istorice, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate, prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (10) din Lege.
 
Vă rugăm să preluaţi solicitările privind emiterea autorizaţiilor pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă în baza următoarelor acte:
– extras de carte funciară originală şi la zi
– descrierea situaţiei existente  privind încadrarea în lege însoţite de planşe foto/notă tehnică justificativă pentru clădiri încadrate în risc seismic clasa 1 şi care prezintă pericol public
– dovada depunerii solicităriii pentru eliberarea certificatului de urbanism
– după caz punctul de vedere al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş
 
 
OBSERVAŢIE: 1. Toate actele se vor îndosaria.
2.  În același timp, se vor depune actele și pentru certificatul de urbanism.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • – Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanţă)
 • – Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie)-de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • – Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, (individual şi după caz şi/sau colectiv), în copie legalizată  (valabil 30zile)
 • – Certificat de Urbanism (valabil)
 • – Deviz general de lucrări
 • – Documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, elaborată în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege 50/1991 act.
 • – Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • – Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.
 • – 2 Dosare identice cu şină
 • – Documentația în format electronic  conform  Ordinului 3454 din 31.12.2019 va cuprinde următoarele:
  x anexa la cererea de emitere a autorizației de construire completată complet
  x planul de situație (existent și propus)
  x toate fațadele (existent și propus)


OBSERVAŢIE: Toate actele se vor îndosaria. Se va numerota documentația (exemplarul pentru primărie) pe fiecare filă, numărătoarea făcându-se de la ultima la prima filă. Toate condiţiile/piesele  impuse prin  certificatul de urbanism (avize, acorduri,declaraţii,planuri,proiecte,etc.)  se evidenţiază prin marcarea cu un post-it.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

6. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • – Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • – Cerificatul de Urbanism în original.

NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității certificatului de urbanism în termenul legal cu cel puțin 45 zile înaintea expirării acestuia.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

 1. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip
 • – Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
 • – Autorizaţia de Construire în original
 • – Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 de zile).
 • – Copie anunt incepere lucrari

NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității autorizației de construire în termenul legal cu cel puțin 45 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

8. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Municipiului Timişoara şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

 1. a) Pentru Primăria Municipiului Timişoara:

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Timiş:

 1. Model pentru panou de identificare a investiţiei– conform Ordinului nr. 839/12.10.2009


10. Acte necesare pentru eliberarea duplicatului AC/CU

 • – Cerere de mână în care trebuie specificat nr. şi data eliberării AC/CU
 • – Dovada achitării taxei de 5 lei/pagina A4 (anticipat)
 • – Cererea se poate depune şi online la secţiunea FORMULARE ONLINE
 • – Dovada achitării taxei de 50 lei- căutare acte în arhivă


ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

11. Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de construcţii fără AC conform Legii 50/1991, art.11

 • – Cerere
 • –  Fotografii color imobil existent
 • – Cererea se poate depune şi ONLINE la secţiunea FORMULARE ONLINE

Pentru cazurile care fac obiectul HCL nr. 455/2014 privind Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara

Pentru obtinerea Avizului Directiei Urbanism pentru zugravirea imobilului, dosarul va contine:

 • Cerere tip;
 • – copie extras CF;
 • – fotografii cu situaţia existentă;
 • – planşe color cu propunerile de fatada cu prezentarea cromaticii propuse si a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu HCL 455/2014
 • – desfăşurare stradală (simulare foto) cu vecinătăţile, în armonie cu clădirile învecinate.

Paleta clădiri istorice

Paleta clădiri neistorice

Pentru obtinerea Avizului Comisiei de Estetica Urbana, dosarul va contine:

 • – fotografii cu situatia existenta (daca este cazul);
 • – planşe color cu propunerile de fatada cu prezentarea cromaticii propuse si a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, in conformitate cu prezentul Regulament;
 • – studiu cromatic pentru intreg ansamblul/frontul stradal/ frontul de piata, in functie de amplasarea cladirii.

Paleta clădiri istorice

Paleta clădiri neistorice

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

12. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE REGULARIZARE TAXĂ AC/AD
– Cerere;
– Copie AC, memoriu, plan de situaţie, secţiuni orizontale si faţade vizate spre neschimbare anexă la AC;

Declarația tip privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, conform ordinului nr. 75/2009 al Ministerului Administraţiei Internelor, Ministerul Finanţelor Publice – MFP (Anexa nr. 43 – Model 2009 ITL 068)**** – pentru persoanele fizice ( Se va completa şi semna de către beneficiar pâna la FIŞA DE CALCUL (tablel) privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire);
– DECLARAŢIE din partea societăţii comerciale cu valoarea din contabilitate a lucrării autorizate, C+M fară TVA  şi îregistrãrile efectuate în evidenţa contabilã (Fişa contului 231 – Mijloace fixe aflate în curs de execuţie, balanţa contabilã de verificare la data recepţiei; balanţa analiticã a mijloacelor fixe, registrul imobilizãrilor) – pentru persoanele juridice;
– Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT şi ISC– conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;
– Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

ACTE NECESARE PENTRU REGULARIZAREA TAXEI AC SAU AD

13.Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara (H.C.L.):

 • Emiterea Certificatului de Urbanism pentru obţinerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
 • Etapa 1- etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent conform HCL nr. 218/2020
 • Emiterea Avizului de oportunitate pentru PUZ conform HCL nr. 182/2017
 • Avizarea Planului de actiune conform HCL nr. 44/2016
 • Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, conf.HCL nr. 218/2020
 • Emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUZ conform Legii nr. 350/2001, respectiv Ordin nr.  233/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  350/2001
 • Etapa 3 – etapa aprobării PUZ si RLU aferent conf.HCL nr. 218/2020

EXPLICAŢII:

–      C.T.A.T.U. – Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
–      Hotararea Consiliului Local nr. 218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” 
–      Hotararea Consiliului Local nr. 44/29.07.2016 privind aprobarea Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”
–      Hotararea Consiliului Local 182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.)

–      Hotărârea Consiliului Local 137/25.03.2008 privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.), Autorizaţiei de Funcţionare construcţii şi a Autorizaţiei de Nefuncţionare construcţii, cu documente în format digital ce se depun la Primăria Timişoara, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbană

Emiterea Certificatului de Urbanism pentru obţinerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut

 1. Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 2. Copie extras C.F., actualizat la zi.
 3. Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 4. Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1:5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism:

 1. Cerere tip (prelungire CU)
 2. Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 3. Cerificatul de Urbanism în original.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Etapa 1- etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent:
1. Cererea tip (Cod FO 47_20_ver. 2 – pentru demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent, conform Regulamentului aprobat cu HCL nr. 218/2020;
2. Anexa 1 (Cod FO 47_21_ver. 2) la HCL nr. 218/2020 (model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare si completare inspector zonă;

3.Chitanţă achitare taxă pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru Etapa 1 PUZ;
4. Documentaţie conform HCL nr. 218/2020 (1 exemplar, pagini numerotate,  inclusiv format digital – CD  pdf  sau imagine si dwg – conf.HCL nr. 218/2020):

PARTE DESENATĂ:

 • încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat
 • conceptul propus – plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor şi a limitelor servituţilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităţilor
 • piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete, etc.)

PARTE SCRISĂ – memoriu de specialitate

Documentaţia se va prezenta inclusiv în format electronic (fişiere PDF)
Documentaţia prezentată va conţine:

 • – minim 3 planşe, pe format minim A3, cu elementele cerute (situaţie existentă, situaţie propusă, exemplificări ale propunerii, etc.)
 • – format A4 pentru piese scrise
 1. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara)În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 1 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 1 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism.
  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru emiterea Avizului de oportunitate:
1. Cererea pentru emiterea Avizului de oportunitate (Anexa 1 – Cerere format word;  Anexa 1 Cerere – fprmat pdf) și Conținutul documentației de urbanism predate – Etapa Aviz de oportunitate (Anexa 2 Continut cadru format word Anexa 2 Continut cadru format pdf);

2. Chitanţă achitare taxă pentru emiterea Avizului de Oportunitate ;
3. dovada titlului asupra imobilului teren si/sau constructii/ extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie)
4.Documentaţie conform HCL nr. 218/2020 (2 ex. identice, pagini numerotate,  inclusiv format digital – CD  pdf  sau imagine si dwg):

PARTE DESENATĂ:

 • – încadrarea în zonă, plan topografic/ cadastral cu zona de studiu actualizat
 • – conceptul propus – plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor şi a limitelor servituţilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităţilor
 • – piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete, etc.)

PARTE SCRISĂ – memoriu de specialitate
Documentaţia se va prezenta inclusiv în format electronic (fişiere PDF)
Documentaţia prezentată va conţine (în fiecare din cele 2 exemplare):

 • – minim 3 planşe, pe format minim A3, cu elementele cerute (situaţie existentă, situaţie propusă, exemplificări ale propunerii, etc.)
 • – format A4 pentru piese scrise
 1. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara)6. Dovada amplasării  pe  proprietate  a  panoului  model  completat  conform  Anexei  1  (Cod FO 47_21_ver. 2) la  Regulamentul aprobat prin HCL nr. 218/2020, prin fotografii datate.
  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.Cererea nu se supune aprobării tacite.

Avizarea Planului de actiune
1 Cerere pentru avizarea Planului de actiune conform HCL nr. 44/2016
2.Anexa (Cod FO 47_25_ver. 1) la HCL nr. 44/2016– 2 ex identice
Documentatie PARTE NONTEHNICĂ (1 exemplar):
– PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
– PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, conf. HCL 140/2011, modificat prin HCL 218/2020

1. Cerere tip (Cod FO 47_19_ver. 2 – Cerere pentru demararea Etapei 2  etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent), conform Regulamentului aprobat cu HCL 218/2020
2. ANEXA 2 (Cod FO 47_22_ver. 2 ) la HCL 218/2020(model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare şi completare inspector zonă
3. Chitanţă achitare taxă pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru Etapa 2 PUZ

 • Copie după Avizul de Oportunitate favorabil
  5. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara);
  7. Plan de actiuneconformH.C.L. nr. 44/2016;
  8.  DOCUMENTATIA (2 ex. identice şi 1 CD)- CD – 1 ex. – fişier PDF sau format imagine cu partea tehnică şi non-tehnică:PARTE TEHNICA (2 exemplare):
  – PARTE SCRISA: memoriu tehnic şi regulament local de urbanism aferent PUZ-ului
  – PARTE DESENATĂ (cel puţin):
  – plan de încadrare în zonă
  – plan de situatie existent
  – planşa de reglementari urbanistice – zonificare
  – planşa de proprietate asupra terenurilor
  – posibilitati de mobilare

  PARTE NONTEHNICĂ
   (2 exemplare):
  – PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
  – PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete.În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 2 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism.

Proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile P.U.Z. sau asociaţiile legal constituite pot face solicitări în scris (Cerere Dezbatere Publica – Cod FO47-12_ver. 2), înregistrate la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni (Camera 12), în vederea organizării unei dezbateri publice.
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUZ

2 exemplare identice, pagini numerotate

1. Cerere pentru emiterea Aviz Arhitect Șef – PUD/PUZ (Anexa 3 – Cerere în format word;  Anexa 3 Cerere în format pdf) și Conținutul documentației P.U.Z. de urbanism predate – Etapa Aviz Arhitect Șef (Anexa 4 Continut cadru în format word; Anexa 4 Continut cadru în format pdf);
2. Chitanţă achitare taxă pentru emiterea Avizului Arhitectului Sef pentru PUZ ;
3. CD 
cu planşe si memoriu în format PDF
4. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara);
5. Copie Aviz de Oportunitate favorabil
6. Copie Plan de actiune, conform HCL nr. 44/2016
7. Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de Direcţia Generală de Urbanism
8. Toate avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare
9. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

P.U.Z. – Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
7. Planşă de drumuri semnată de inginer

PIESE SCRISE

1. Memoriu
2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru înaintare în PLEN

3 exemplare identice, pagini numerotate

1. Cerere tip (Cod FO 47 – 13, ver. 2 – pentru inaintare in PLEN)
2. Chitanţă achitare taxă PUZ/PUD

 • CDcu planşe format digital format PDF si DXF (sau DWG), conform H.C.L. 137/2008 şi partea scrisă în format PDF
  4. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara);
  5. Copie Aviz de Oportunitate favorabil
  6. Copie plan de actiune, conform HCL nr. 44/2016
  7. Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de Direcţia Generală de Urbanism
  8. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)
  9. Studiu Geotehnic (preliminar)
  10. Plan de situatie cu viza OCPI
  11. Toate avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare9. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:
  P.U.Z.– Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:
  PIESE DESENATE:
  1. Încadrare în zonă
  2. Situaţia existentă
  3. Reglementări urbanistice
  4. Reglementări edilitare
  5. Obiective de utilitate publică
  6. Posibilităţi de mobilare

  PIESE SCRISE

  1. Memoriu
  2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZNOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

14. Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara (H.C.L.):

 • – Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUD;
 • Etapa 1 – etapa pregătitoare PUD, conform HCL 218/2020;
 • – Emiterea Avizului ARHITECTULUI SEF pentru PUD;
 • Etapa 2- etapa aprobării PUD (conf. HCL 218/2020INAINTARE  PLEN

EXPLICAŢII:

–      C.T.A.T.U. – Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
–      Hotararea Consiliului Local nr. 218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” 
–      Hotararea Consiliului Local nr. 44/29.07.2016 privind aprobarea Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”
–      Hotararea Consiliului Local 182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.)

–      Hotărârea Consiliului Local 137/25.03.2008 privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.), Autorizaţiei de Funcţionare construcţii şi a Autorizaţiei de Nefuncţionare construcţii, cu documente în format digital ce se depun la Primăria Timişoara, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbană


Etapa 1 – etapa pregătitoare PUD, conf. HCL 183/2017

1. Cerere tip (Cerere pentru demararea Etapei 1– etapa pregătitoare PUD, conform Regulamentului aprobat cu HCL 140/2011, modificat prin HCL 183/2017 – Cod FO47-18, ver. 2)
2.
ANEXA 2 (Cod FO 47_22_ver. 2 ) la HCL 218/2020(model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare şi completare inspector zonă
3. Chitanţă achitare taxă pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru PUD
4. Certificatul de urbanism pentru elaborare PUD
5. DOCUMENTATIA conform Regulamentului aprobat cu HCL 218/2020(2 ex. identice şi 1 CD)
– CD – 1 ex. – fişier PDF sau format imagine cu partea tehnică şi non-tehnică

I. PARTE TEHNICA (2 exemplare)

PARTE SCRISA: memoriu tehnic
PARTE DESENATĂ (cel puţin):
– plan de încadrare în zonă
– plan de situatie existent
– planşa de reglementari urbanistice
– planşa de obiective de utilitate publică
– posibilitati de mobilare

II. PARTE NONTEHNICĂ (2 exemplare):

PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete

5. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 2 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUD

2 exemplare identice, pagini numerotate
1. Cerere pentru emiterea Aviz Arhitect Șef – PUD/PUZ (Anexa 3 în format word; Anexa 3 în format pdf) și Conținutul documentației P.U.D. de urbanism predate – Etapa Aviz Arhitect Șef (Anexa 5 Continut cadru în format wordAnexa 5 Continut cadru în format pdf)
2. Chitanţă achitare taxă 
pentru emiterea ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUD;
3. CD 
cu planşe si memoriu în format pdf.
4. Certificat de Urbanism pentru PUD

5. Copie după Raportul informarii si consultării intocmit de Direcţia Generală de Urbanism
6. Toate avizele/ acordurile necesare, 
conform legislaţiei în vigoare
7. Documentaţia conform ghidului metodologic:

P.U.D. – Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5.Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
7. Planşă de drumuri semnată de inginer
PIESE SCRISE
1. Memoriu

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Etapa 2 – etapa aprobării PUD – documentaţie înaintare în PLEN

3 exemplare identice, pagini numerotate
1 Cerere tip (Cod FO 47 – 13, ver. 2 pentru înaintarea în Plenul CLMT)
2. Chitanţă achitare taxă PUD
3. CD cu planşe şi partea scrisă format digital pdf şi dxf (dwg), conform HCL 137/2008
4. Certificat de Urbanism pentru PUD
5. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)
6. Studiu Geotehnic (preliminar)
7. Plan de situatie cu viza OCPI
8. Toate avizele/ acordurile necesare, conform legislaţiei în vigoare

9. Documentaţia conform ghidului metodologic:
P.U.D.– Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
PIESE SCRISE
1. Memoriu

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.14. Adeverință referitoare la situri arheologice conform Anexei 3 din Norme, Legea 17/2014

Acte necesare:

 • cerere
 • extras CF original, valabil (nu mai vechi de 30 zile)
 • număr de telefon, obligatoriu
 • extras de plan cadastral (cu viză O.C.P.I.)
 • copie buletin sau pașaport (copie CUI, în cazul firmelor)
 • procură specială în cazul în care beneficiarul din CF nu este același cu solicitantul

Cererea nu se supune aprobării tacite.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

15. Acte necesare pentru adeverință din care să rezulte dacă construcția ridicată fără autorizație de construire respectă prevederile Regulamentului de Urbanism:

 • cerere tip;
 • extras CF;
 • plan de amplasament și delimitare a imobilului cu amplasarea construcției, respectiv distanțele de la construcție la limitele de proprietate și dimensiunile construcției.


Cererea nu se supune aprobării tacite.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.